EFS dla OPS

FAQ

Oficjalne interpretacje Instytucji Zarządzającej:
 1. Pismo MRR w sprawie wykazywania podatku VAT w budżecie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (DZF-IV-92264-5-IK/08/858)
 2. Pismo MRR dotyczące kwestii związanych z kwalifikowalnością podatku VAT oraz wykazywaniem kosztów personelu w zadaniach zlecanych (DZF-IV-92261-8-AS/08/935)
 3. Interpretacja MRR w sprawie terminów dotyczących oceny formalnej, oceny merytorycznej, negocjacji, podpisania umowy i procedury odwoławczej (DZF-I-9220-200-RG/08/1474)
 4. Interpretacja MRR dotycząca kwestii kwalifikowalności uczestników projektów (DZF-IV-92261-6-RP/08/864)
 5. Interpretacja MRR dotycząca kwestii związanej ze sposobem dokumentowania oraz rozliczania wynagrodzenia właściciela firmy (projektodawcy) (DZF-IV-92261-7-AS/08/882)
 6. Interpretacja MRR w sprawie wykazywania w budżecie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podatku VAT (DZF-IV-92264-5-IJ/08/858)
 7. Interpretacja MRR dotycząca form zabezpieczenia realizacji projektów (DZF-IV-9226-73-RP/07/0974)
 8. Pismo MRR dotyczące dokumentowania oraz rozliczania wynagrodzenia właściciela firmy będącego koordynatorem/trenerem w projekcie (DZF-IV-92261-AS/08/882)
 9. Stanowisko MRR z 14 marca 2008 w sprawie źródeł wkładu własnego Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej (Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie)
 10. Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące problematyki wykreślania z rejestrów urzedów pracy osób uczestniczących w projektach PO KL w ramach projektów ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie.
   
 11. Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące statusu beneficjenta – Ośrodka
  Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

   
 12. Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące księgowania środków europejskich i wkładu własnego
 13. Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie kont umieszczanych w umowie ramowej
 14. Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące kosztów personelu w zadaniu aktywna integracja – w projektach OPS i PCPR
 15. Interpretacja Instytucji Zarzadzaacej w sprawie księgowania środków PO KL z podziałem na "8" i na "9"
 16. Interpretacja Instytucji Zarzadzajacej w sprawie (w pkt. 2) rozliczania środków PFRON w projekcie systemowym
 17. Pismo MRR dotyczące obowiązku uzupełniania przez beneficjentów kategorii danych wprowadzonych zmienionym Załącznikiem nr 2 do wniosku o płatność (Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia)

 18. Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie kontynuacji w 2009 r. projektów niezakończonych w 2008 r. 
 19. Stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące stosowania w okresie przejściowym w 2008 r. Zasad finansowania PO KL i Wytycznych kwalifikowalnosci w okresie do końca 2008 r.
 20. Pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej skierowane w grudniu 2008 r. do Powiatowych Urzędów Pracy odnośnie współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie.
 21. Nowe reguły współpracy OPS i PUP – zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o pomocy społecznej.
 22. Pismo Instytucji Zarządzającej dotyczące kontynuacji działań np. kontraktu socjalnego wobec osoby w okresie dłuższym niż rok.
 23. Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie zasiłków okresowych pochodzących ze środków budżetu państwa.
 24. Poradnik "Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL". Dokument zawiera podstawowe informacje nt.zasady równości szans kobiet i mężczyzn, wskazówki w jaki sposób przygotować wniosek o dofinansowanie, który będzie zgodny z zasadą
   
 25. Dokument MPiPS "Wytyczne dla powiatowych urzędów pracy (PUP) i ośrodków pomocy społecznej (OPS) w zakresie współpracy przy podejmowaniu działań na rzecz osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej".
 26. Stanowisko Instytucji Zarządzającej z 25 czerca 2009 r. odnośnie zmian w wydatkach na premie, nagrody w związku ze zmianami w regulaminach wynagradzania. 
   
 27. Pytania i odpowiedzi dotyczące Priorytetu VII prezentowane na spotkaniu Instytucji Pośredniczących w dniu 22 lipca 2009 r.
   
 28. Stanowisko Instytucji Zarządzającej odnośnie kwalifikowania składek na ubezpieczenie zdrowotne pochodzących z budżetu wojewody.
 29. Pismo Instytucji Zarządzającej w sprawie finansowania tzw. gadżetów promocyjnych w projektach.
   
 30. Stanowisko donośnie  projektu realizowanego w gminie lub powiecie nie tylko przez OPS/PCPR ale również  wspólnie z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy/powiatu oraz organizacjami
  pozarządowymi.
 31. Tekst wspólnych zaleceń Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie stosowania "klauzul społecznych" w zamówieniach publicznych.
   
 32. Prezentacja o Działaniach w Priorytecie VII w województwie warmińsko-mazurskim zawierajaca informacje odnośnie konstruowania projektów systemowych.
   
 33. Pismo Instytucji Zarządzającej w sprawie opodatkowania podatkiem od osób fizycznych środków finansowych przekazywanych uczestnikom projektów.
 34. Wytyczne współpracy OPS i PCPR z Klubami Integracji Społecznej wypracowane wspólnie przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Departament Zarządzania EFS Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
   
 35. Stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL w sprawie zakupu środków trwałych dla uczestników projektów. Jest ono ważne m.in. w przypadku zakupów dla osób usamodzielnianych.
 36. Informacja Instytucji Zarządzającej PO KL dotycząca sposobu dokumentowania działań aktywnej integracji w ramach projektów systemowych.
 37. FAQ – najczęściej zadawane pytania PEFS 2007.
 38. Komunikat dla jednostek sektora finansów publicznych dot. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
 39. Wyjaśnienia dolnośląskiego wojewódzkiego urzędu pracy odnośnie zasad rozliczania związanych z wejściem w życie ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 40. FAQ w systemie PEFS 2007 dla PO KL.
   
 41. Stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL w sprawie rozliczenia 70% środków dofinansowania projektu.
   
 42. Stanowisko MRR ws. zmian w Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych.
 43. Odpowiedzi na pytania skierowane do Instytucji Zarządzającej w związku ze spotkaniem grupy roboczej ds. integracji społecznej, które odbyło się 19 maja 2011 – cześć z nich odnosi się do projektów OPS i PCPR.

Zestawienie pytań i odpowiedzi z zakresu realizacji projektów systemowych instytucji pomocy społecznej w ramach Priorytetu VII PO KL

 1. Czy w celu realizacji projektu systemowego można sfinansować z EFS wynajęcie pomieszczenia na biuro projektu lub na miejsce spotkań z uczestnikami projektu?

Tak, o ile jest to uzasadnione w celu realizacji zadań w projekcie.

 1. Czy istnieje obowiązek monitoringu i ewaluacji w projektach systemowych?

Każdy projekt musi być monitorowany pod kątem osiągania założonych rezultatów w celu przeciwdziałania występującym nieprawidłowościom. Ewaluacja nie jest konieczna w każdym projekcie, niemniej jednak jest możliwa do założenia pod warunkiem wykorzystania jej wyników do poprawienia jakości projektu w czasie jego realizacji.

 1. Czy OPS-y otrzymają doradztwo przy pisaniu projektów systemowych?

Jednym z elementów projektu systemowego ROPS jest doradztwo dla instytucji pomocy społecznej w regionie. Istnieje więc możliwość zastosowania tego doradztwa dostosowanego do potrzeb w zakresie pomocy społecznej i sfinansowanego z projektu systemowego ROPS. Ponadto każdy OPS lub PCPR może skorzystać z pomocy ROEFS na zasadach jednakowych dla wszystkich potencjalnych beneficjentów.

 1. Jeśli projekty są 7 letnie a wnioski o dofinansowanie na rok, to kto i kiedy widzi cały projekt? Czy logika projektu ma dotyczyć pojedynczego wniosku o dofinansowanie czy całego 7-letniego projektu?

Projekty systemowe OPS i PCPR są w rzeczywistości jednym typem projektu realizowanym przez okres 7 – letni. Niemniej jednak z uwagi na konieczność dokonywania rocznego budżetowania zadań, projekt ten został podzielony na etapy roczne. Każdego roku podmiot jest zobowiązany złożyć nowy wniosek aplikacyjny, w którym podejmuje kolejne działania wobec nowych lub – w uzasadnionych przypadkach – tych samych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rodzaje działań i podejmowanych inicjatyw w projekcie muszą wynikać z założonych celów PO KL oraz potrzeb wstępujących aktualnie w danym regionie. Tym samym logika projektu powinna być zachowana zarówno na poziomie rocznych etapów jak i całego okresu 7 – letniego.

 1. Ponieważ okres realizacji projektu kończy się z dniem 31.12.2008 r. czy jest możliwość przenoszenia zobowiązań na rok następny? Jak wyglądać będzie kwestia składek na ubezpieczenie społeczne za grudzień 2008 r. zatrudnionych w ramach upowszechnienia pracy socjalnej pracowników?

Jeżeli to możliwe, składki na ubezpieczenie należy zapłacić w grudniu i rozliczyć w ramach wniosku o płatność końcową. Zgodnie z treścią Umowy Ramowej w ramach PO KL, wniosek o płatność końcową należy złożyć w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu systemowego. Jednocześnie, pragnę zaznaczyć, iż zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, ponoszenie wydatków jest możliwe po okresie kwalifikowania wydatków określonym w umowie o dofinansowanie, pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu i zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową. Istnieje również możliwość zgłoszenia środków nie wydanych w danym roku do tzw. „środków niewygasających” i ich rozliczenie w kolejnym roku pod warunkiem, że odnosić się będą do zadań realizowanych w roku poprzednim.

 1. Czy możliwe jest uczestnictwo jednej osoby w projekcie przez dwa lata?

Tak o ile wymaga tego sytuacja danej osoby i zastosowano instrumenty wsparcia, których zakończenie nie jest możliwe przed końcem roku kalendarzowego. Jednocześnie osoba taka jest wykazywana w sprawozdawczości projektu jako jedna i ta sama osoba w obu latach sprawozdawczych.

 1. Czy w ramach projektów systemowych ROPS będą możliwe zagraniczne wyjazdy studyjne?

Nie. Wizyty studyjne są formą wsparcia przewidzianą w ramach Priorytetu I – również dla pracowników służb pomocy społecznej i będą realizowane w ramach projektów Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

 1. Co może tak naprawdę zawierać się w kwocie 5 tys. przeznaczonej na osobę w ramach kontraktu socjalnego? Jak ona jest rozliczana?

Ta część kosztów projektu jest przeznaczona na sfinansowanie wyłącznie instrumentów aktywnej integracji dla ostatecznych odbiorców projektu. Instrumenty te zostały wymienione w Systemie Realizacji PO KL.

Koszt 5 tys. zł jest kosztem ryczałtowym, średnio na osobę, co oznacza że kwota ta może być niższa w stosunku do jednej osoby wymagającej wsparcia i wyższa w stosunku do innej. Co do zasady w ramach projektu systemowego nie można przekraczać tej kwoty – wyjątki zostały szczegółowo określone w „Zasadach…, natomiast beneficjent może przyjąć niższą stawkę średnioroczną na danego klienta np. 3 lub 4 tys. zł.

 1. W jaki sposób można się ubiegać o środki nie wykorzystane przez inne podmioty w ramach projektów systemowych?

Instytucja Pośrednicząca wspólnie z ROPS dokonuje corocznego podziału środków na realizację projektów pomiędzy gminy i powiaty, które zgłosiły chęć realizacji projektu systemowego w danym roku. Jeśli z podziału środków wynika że nie wszystkie gminy i powiaty przystąpiły do realizacji projektów, IP może podjąć decyzję o przekazaniu pozostałych środków innym beneficjentom, którzy w ten sposób mogą zwiększyć budżety swoich projektów.

 1. Czy jedna instytucja może w danym roku składać jeden czy kilka wniosków na projekty systemowe?

Zgodnie z ideą projektu systemowego, który jest dofinansowaniem zadań publicznych realizowanych przez daną instytucję trudno wskazać zasadność realizacji więcej niż jednego projektu systemowego w danym roku. Również biorąc pod uwagę brak możliwości przekazania dodatkowych środków na kolejny projekt systemowy ze strony IP w danym roku należy ograniczyć się do realizacji jednego projektu rocznie. Sytuacja ta nie wyklucza równoczesnej realizacji projektów w trybie konkursowym, gdzie nie ma ograniczenia co do liczby projektów realizowanych równocześnie (o ile IP nie wprowadziła takiego ograniczenia w Planie działania).

 1. Czy można łączyć kontrakt socjalny z programem na rzecz osób niepełnosprawnych?

W opinii IZ łączenie kontraktu socjalnego z programem na rzecz osób niepełnosprawnych nie jest wskazane, gdyż są to dwa różne narzędzia wsparcia za pomocą których stosujemy instrumenty aktywnej integracji. Jednakże w uzasadnionych przypadkach możliwy jest jednoczesny udział osoby objętej kontraktem socjalnym w programie na rzecz osób niepełnosprawnych (i odwrotnie) o ile zastosowane formy wsparcia w ramach tych dwóch narzędzi nie będą tożsame.

 1. Czy program aktywności lokalnej może obejmować istniejące w powiatach programy tj. program pomocy dzieciom, program wychodzenia z bezdomności, czy ma być zupełnie odrębnym programem?

Idea programu aktywności lokalnej została określona w „Zasadach …” i polega przede wszystkim na realizacji działań partnerskich w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nie ma przeciwwskazań aby objąć programem również istniejące inicjatywy na terenie powiatu o ile spełniają one podmiotowe (właściwe grupy docelowe) i przedmiotowe (właściwe działania) kryteria kwalifikowalności.

 1. W jaki sposób będzie ujmowany w systemie PEFS beneficjent ostateczny, w przypadku, gdy będzie korzystał kilkukrotnie z różnych form wsparcia (liczony jako 1 osoba, tak jak było to dotychczas?). W Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego widnieje zapis, mówiący iż: „w przypadku podjęcia nowych działań wobec tej samej osoby traktowana jest ona jako nowa osoba obejmowana wsparciem”;

Zgodnie z przyjętym systemem sprawozdawczości w ramach PO KL osoba taka jest ujmowana jako jedna i ta sama osoba (tak jak dotychczas). Przedmiotowy zapis w instrukcji zostanie zmieniony.

 1. Czy pracownik socjalny, zatrudniony w ramach projektu może wykonywać również inne zadania poza projektem?

Pracownicy socjalni (lub doradcy zawodowi) zatrudnieni w ramach projektu, finansowani w całości z EFS (w ramach zadania "upowszechnianie pracy socjalnej") powinni wykonywać wyłącznie zadania związane z upowszechnianiem pracy socjalnej i form aktywnej integracji. Mogą to być zadania realizowane zarówno w ramach projektu jak i finansowane ze źródeł pozaprojektowych np. w ramach standardowej działalności jednostki.

 1. Czy możliwe jest zatrudnianie przez beneficjentów systemowych w ramach realizowanego projektu personelu, np.: koordynatora projektu, księgowej, pracowników zajmujących się obsługą projektu lub np. radcy prawnego, który wykonywałby zadania z zakresu obsługi prawnej, niekoniecznie tylko z zakresu zamówień publicznych?

Tak. Możliwe jest zatrudnianie do obsługi projektu wskazanego personelu pod warunkiem zachowania efektywności kosztowej i wykazania niezbędności tego typu wydatków do realizacji projektu. Należy jednakże odróżnić personel zatrudniony w projekcie do jego obsługi, od personelu zatrudnionego do realizacji zadań merytorycznych np. zatrudnienie prawnika lub psychologa do udzielania porad klientom. Rezultatem tego będzie m.in. sposób wykazywania takich kosztów w projekcie.

 1. Czy kierownik OPS lub zastępca kierownika może być koordynatorem w projekcie systemowym? Czy i w jakiej formie, dyrektor OPS czy PCPR może otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie lub czy część jego dotychczasowego wynagrodzenia może być finansowana ze środków projektu?
W opinii IZ kierownik OPS nie powinien być koordynatorem projektu OPS, gdyż koliduje to z jego obowiązkami wykonywanymi na podstawie umowy o pracę. Jednocześnie, w wyjątkowych przypadkach – tj. gdy możliwość zatrudnienia osoby do koordynacji projektu systemowego jest znacznie ograniczona (np. z powodu niewielkich środków finansowych na jego realizację) kierownik może pełnić tę funkcję w ramach swoich standartowych obowiązków wykonywanych na podstawie umowy o pracę. Jednocześnie w takiej sytuacji jego wynagrodzenie nie ulega zmianie, natomiast na podstawie przepisów regulujących wynagrodzenie kierownika jednostki może być wypłacany dodatek/ premia/nagroda w wysokości wynikającej z czasu pracy poświęcanego na koordynację projektu. Natomiast co do zasady, gdy kierownik jednostki nie jest jednocześnie koordynatorem projektu, z uwagi na prowadzony przez nich nadzór merytoryczny realizowanych projektów można w ramach kosztów pośrednich projektu wykazać tzw. „koszty zarządu”. Koszty te mogą być ponoszone w ramach projektu i sfinansowane ze środków dotacji rozwojowej, natomiast nie są one bezpośrednio wypłacane kierownikowi ze środków projektu. Ewentualne zwiększenie wynagrodzenia kierownika jednostki lub przyznanie premii wynikające z dodatkowych obowiązków, jest kwestią do ustalenia z organem dotychczas wypłacającym wynagrodzenie kierownikowi. „Koszty zarządu” powinny zostać określone w racjonalnej wysokości, w zależności od czasu pracy poświęconego przez kierownika jednostki na nadzór nad realizacją projektu.

„Koszty zarządu” nie są możliwe do sfinansowania w projekcie, w którym kierownik jednostki pełni jednocześnie rolę koordynatora projektu.

 1. Czy kierownik OPS może być koordynatorem na umowę-zlecenia w ramach projektu konkursowego, jeśli dotyczyć on będzie zadań realizowanych ustawowo przez OPS?
W opinii IZ kierownik OPS nie powinien być koordynatorem projektu konkursowego OPS, gdyż koliduje to z jego obowiązkami wykonywanymi jako kierownika jednostki. Zadania koordynatora wymagają bowiem poświęcenia przez niego odpowiednich nakładów czasu i pracy. Jednocześnie nie jest możliwe wykonywanie na podstawie umowy cywilnoprawnej tych samych obowiązków, które kierownik jednostki (dotyczy to również innych pracowników) ma określone w swoim zakresie obowiązków realizowanych na podstawie umowy o pracę. Tym niemniej ostateczną decyzję w przedmiotowej sprawie powinna podjąć IOK podczas oceny wniosku o dofinansowanie.
 1. Czy premie lub dodatki (w wysokości do 12%) dla pracowników pomocy społecznej, bezpośrednio realizujących dodatkowe zadania na rzecz aktywnej integracji – wynikające z projektu, mogą być finansowane także z puli środków finansowych, przyznanych decyzją IP na dodatkowe etaty (oprócz finansowania tych etatów)?
Środki finansowe przeznaczone na dodatkowe etaty muszą spowodować zwiększenie stanu zatrudnienia w jednostce pomocy społecznej o taką liczbę etatów jaka została zaproponowana przez IP w załączniku do Planu działania. Jeżeli w wyniku zatrudnienia dodatkowych pracowników pozostały jeszcze w dyspozycji jednostki środki finansowe z dotacji rozwojowej, przeznaczone na ten cel, powinny one zostać wykorzystane do współfinansowania innych zadań w projekcie systemowym, w tym m.in. dodatków do określonej wysokości.
 1. Jak należy rozumieć stwierdzenie zamieszczone w proponowanym przez IZ algorytmie podziału środków finansowych na powiaty i gminy: alokacja na projekt systemowy MOPR – suma alokacji na projekty systemowe gminy i powiatu. Czy w tym przypadku MOPR realizuje dwa oddzielne projekty – w ramach Poddziałania 7.1.1 dla gmin i 7.1.2 – dla powiatów?
Nie. Jednostki samorządu terytorialnego na terenie których funkcjonują jednostki organizacyjne pomocy społecznej pełniące jednocześnie funkcję OPS i PCPR składają jeden projekt systemowy w Poddziałaniu 7.1.2. W 2008 r. IP może podjąc, że będą wyjątkowo składane dwa wnioski.

FAQ 1-20     FAQ 21-87     FAQ 88-129

Komentarze FAQ (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»