EFS dla OPS

FAQ cd.

Czy zatrudniany pracownik musi mieć pełne wykształcenie (uprawnienia) pracownika socjalnego?

W ramach upowszechniania pracy socjalnej przewiduje się zatrudnienie pracownika posiadającego kwalifikacje pracownika socjalnego. Jednak istnieje możliwość innego rozwiązania w 2008 r. (Rozdział VI. Pkt. 6.1. (również przypis 35) na str. 26 Zasad)

 1. Czy w przypadku kiedy pracownicy danej jednostki nie mogą otrzymywać dodatków/premii możliwe jest zastosowanie dodatkowej umowy zlecenia w ramach kosztów zarządzania projektem?

Teoretycznie jest to możliwe, jednak trzeba pamiętać że należy uzasadnić taką formę opłacania pracownika. Pracownik danej jednostki zatrudniony na podstawie umowy zlecenia powinien realizować zadania w ramach projektu efektywnie. Jeżeli pracuje na pełen etat, to zlecenie musiałby realizować po godzinach a trudno wyobrazić sobie efektywne realizowanie zadań w projekcie po godzinach pracy. Ponadto należy mieć na uwadze, że pracownik wykonujący zadania w ramach zlecenia nie może mieć tych zadań w zakresie swoich obowiązków służbowych w ramach umowy o pracę.

 1. Czy w przypadku działań aktywizacyjnych osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze można też objąć wychowanków, którzy rozpoczęli naukę i jednocześnie są na stażu lub pracują a jednocześnie służyłoby to integralności działań dla tej grupy osób?

Zgodnie z celami Priorytetu VII wsparciem w ramach tych działań powinny zostać objęte osoby iż generalnie projektem objęte są osoby nieaktywne zawodowo – w przypadku tej grupy uznaje, iż możliwe jest objęcie też wychowanków na stażu lub zatrudnionych – za zgodą IP o ile jest to uzasadnione integralnością projektu i zwiększeniem szans na rynku pracy dla osób opuszczających placówki lub rodziny zastępcze.

 1. Czy możliwe jest składanie projektów w partnerstwie OPS i PCPR? W ramach jakiego poddziałania składane są projekty, w których PCPR pełni rolę lidera a OPSy partnerów – w 7.1.1 czy w 7.1.2.? Jak wygląda montaż finansowy w takim projekcie?

Tak można. W jednym i w drugim przypadku wysokość wkładu własnego jest identyczna. Poddziałanie do którego złożony jest wniosek zależy od tego kto jest liderem partnerstwa OPS czy PCPR.

 1. Czy w dniu składania wniosku, będzie wymagana uchwała budżetowa zapewniająca wkład własny? Jeżeli nie, to na jakim etapie i czy w ogóle będzie wymagany taki dokument? (pytanie od PCPR, który nie ma możliwości wniesienia wkładu własnego w formie niepieniężnej a jedynie za pośrednictwem uchwały zwiększającej budżet danej jednostki).

Uchwała budżetowa nie jest wymagana na etapie składania wniosku. Rada gminy lub powiatu wprowadza natomiast dotację do budżetu już po przyjęciu wniosku. Uchwała budżetowa może być wymagana przed podpisaniem umowy ramowej – o ile określi tak IP (IP2).

 1. Czy obowiązkowe jest zastosowanie wszystkich trzech form aktywnej integracji w jednym projekcie? (kontraktu socjalnego, programu aktywności lokalnej i wsparcia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych).;

Nie. nie jest to obowiązkowe.

 1. Jeżeli dyrektor PCPR jest wskazany jako upoważniony do podejmowania decyzji (pkt. 2.6 wniosku), to czy może on uczestniczyć w realizacji projektu na podstawie dodatkowej umowy (np. umowy-zlecenia) i kto w takiej sytuacji podpisuje z nim umowę? (Starosta?)

Wyjaśnienie – patrz pkt 2.

 1. Czy w projekcie PCPR realizowanym w partnerstwie z PUP, można uznać za wkład własny stypendium wypłacane przez PUP za odbywany staż wychowanka usamodzielniającego się?

Środki Funduszu Pracy oprócz prac społecznie użytecznych nie mogą stanowić wkładu własnego.

 1. Czy wkład własny z PFRON / FP w projekcie mogą stanowić środki pozostające w chwili obecnej w dyspozycji Beneficjenta? Jeżeli nie, to w jaki sposób Beneficjent pozyskuje środki PFRON / FP na potrzeby zapewnienia wkładu własnego w projekcie?

Tak środki pozostające w dyspozycji beneficjenta (np. z algorytmu) mogą stanowić wkład własny jeżeli będą stanowić część projektu.

 1. Czy istnieje możliwość złożenia wniosku systemowego OPS/PCPR na rok 2009 pod koniec roku 2008? Zapobiegłoby to luce w finansowaniu projektów tych jednostek.

Wnioski są składane na każdy rok budżetowy. Niewątpliwie proces przygotowania wniosków na 2009 r. powinien rozpocząć się już w roku 2008, natomiast termin ich składania i oceny określa IP.

 1. Czy działania finansowane z PFRON / FP stanowiące zgodnie z systemem realizacji wkład własny beneficjenta w projekcie, mogą być finansowane ze środków EFS w przypadku, kiedy nie występuje podwójne finansowanie w projekcie? Przykład: „Rehabilitacja pięciu osób niepełnosprawnych w projekcie sfinansowana zostaje ze środków PFRON i stanowi wkład własny beneficjenta. Rehabilitacja kolejnych trzech osób niepełnosprawnych (będących BO w tym samym projekcie) sfinansowana zostaje ze środków EFS.” Podsumowując – czy ta sama forma wsparcia może być finansowana w projekcie raz z PFRON (lub FP) i stanowić wtedy wkład własny, a raz z EFS i być kosztem kwalifikowanym?

Nie ma przeszkód aby ta sama forma wsparcia była finansowana z różnych źródeł tj. z wkładu własnego i z dofinansowania Należy jednak w taki sposób finansować formy wsparcia aby możliwe było wyraźne wskazanie co jest finansowane z którego źródła.

 1. W punkcie 8.1 (str. 28, 29) zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR oraz ROPS w PO KL z dnia 28 lutego 2008 r. w katalogu możliwego do wniesienia przez JST wkładu własnego znajdują się:…. „inne zadania (np. koszty użytkowania lokalu, pracy wolontariuszy, itp. ” Co należy rozumieć pod pojęciem „itp.”? Jakie są kryteria określania wkładu własnego JST jeżeli katalog ten nie jest zamknięty?

Pod pojęciem „inne zadania” kryją się koszty administracyjne funkcjonowania jednostki (OPS/PCPR), które co do zasady finansowane są z budżetu JST. Jeżeli beneficjent nie posiada innych źródeł pokrycia wkładu własnego, może je wnieść / uzupełnić w formie finansowej (w postaci kosztów utrzymania budynku, elektryczności, etc.) oraz w formie niepieniężnej (np. praca wolontariusza, udostępnienie budynku na potrzeby realizacji form wsparcia, ipt. – szczegółowe zasady wnoszenia wkładu niepieniężnego do projektu określone są w Wytycznych kwalifikowalności projektów w ramach PO KL).

 1. Na str 17 pkt 5.1. 1 . d) (ii) jest zapis dot. możliwości finansowania we wkładzie własnym świadczeń pieniężnych zaliczonych do Działu 852, Rozdział 85 201-natomiast pomoc na kontynuwanie nauki dla osób opuszczających rodziny zastępcze jest finansowana z Rozdziału 85 204, który nie jest wymieniony w tym miejscu. Nie wymieniona też jest taka pomoc w instrumentach aktywnej integracji. Czy oznacza to, że pomoc na kontynuowanie nauki dla osób opuszczająch rodziny zastępcze nie jest mozliwa do ujęcia w projekcie?

Działania dotyczące osób usamodzielnianych dotyczą również wydatków zapisanych w rozdziale 85204 dla rodzin zastępczych. Informacja ta znalazła się w erracie do Zasad.

 1. Na str 29 w pkt. 8.1 1 b) (ii) -jest mowa o możliwości ponoszenia kosztów projekcie ze środków PFRON z wyjątkiem kosztów ujętych w art. 35a ust. 1 pkt 7 ppkd) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Czy to oznacza, że te wydatki są zawsze niekwalifikowalne? Czy można je ponosić z dotacji rozwojowej?

W ramach projektu nie należy finansować działań z PFRON przeznaczonych na łamanie barier architektonicznych, chyba że jest to element projektu realizowany w ramach i na zasadach cross – financingu.

 1. Czy kalkulowany koszt wsparcia na osobę aktywizowaną w ramach integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych rozliczany nie ryczałtowo a według kosztów jednostkowych może wynosić 10 000 zł ? Czy zawsze musi to być średnio 2 000 zł na osobę czyli jedna osoba może dostać więcej wsparcia kosztem innej?

Zasady dopuszczają możliwość indywidualnego zróżnicowania wsparcia na osobę, jednak muszą one zmieścić się w łącznej w kwocie wyliczonej na podstawie ryczałtu. IW ocenia efektywność kosztową projektu mając na uwadze poziom wydatków i konieczność osiągnięcia określonych wskaźników.

 1. Jak należy rozumieć zapis punktu (str. 24, pkt.6 a) b) „Zasad …”) dotyczącego sfinansowania kosztu opieki lub pobytu dziecka, np.; na koloniach poniesione przez osobę będącą uczestnikiem zajęć – czy ośrodek ma zrefundować koszty poniesione przez uczestnika, czy też ośrodek bezpośrednio finansuje te koszty na podstawie faktury wystawionej na ośrodek?

Możliwe jest zarówno sfinansowanie przez ośrodek kosztu opieki dla dzieci lub sfinansowanie przez osobę, której ośrodek refunduje uzgodnione koszty.

 1. Czy środki na finansowanie prac społecznie użytecznych leżące po stronie organizatora prac (40%) mogą być finansowane z dotacji rozwojowej – oprócz tego jako wkład własny będą wykazane środki z FP (60%)?

Tak.

 1. Proszę o wyjaśnienie czy w przypadku powiatów grodzkich (łączącym zadania OPS i PCPR) w momencie, kiedy wybrał realizację projektu w poddziałaniu 7.1.1 – może łączyć grupy docelowe tj. grupy dla OPS z grupami dla PCPR w jednym projekcie?

Tak.

 1. Czy osoby opuszczające placówki i rodziny zastępcze to tylko te, które w br. opuszczą te instytucje, czy mogą nadal przebywać w w/w opiece będąc nadal w procesie usamodzielniania?

Postępujemy zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Programy usamodzielniania mogą być także realizowane w stosunku do osób, które pozostają jeszcze w placówkach. Należy jednak wziąć pod uwagę planowany termin opuszczania placówki tak, aby objąć wsparciem osoby który w najbliższym czasie wejdą na rynek pracy.

 1. Czy osoba niepełnosprawna bez wskazań do pracy może brać udział
  w programie?

Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2, nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach: uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej lub zatrudnienia w formie telepracy. Ponadto należy pamiętać, iż zgodnie z wyrokiem z dnia 8 grudnia 2000 r. Sądu Najwyższego ( II UKN 134/2000) Przesłanka niezdolności do jakiejkolwiek pracy odnosi się do każdego zatrudnienia w innych warunkach niż specjalnie stworzone na stanowiskach pracy odpowiednio przystosowanych do stopnia i charakteru naruszenia sprawności organizmu (art. 23 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, Dz. U. Nr 40, poz. 267 ze zm., w brzmieniu ustalonym art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym, Dz. U. Nr 100, poz. 461 i art. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.).

 1. Według niektórych informacji nie można aktywizować zawodowo osób korzystających z prawa do renty inwalidzkiej. Proszę o ustosunkowanie się do powyższego – dotyczy też osób z orzeczeniem „żadna praca”.

IZ nie widzi przeszkody w aktywizowaniu osób korzystających z renty inwalidzkiej.

 1. Czy pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej jako instrument aktywizacji społecznej podlega cross-financingowi w przypadku udzielenia beneficjentom ostatecznym rzeczowych elementów tejże pomocy (np. komputer). Czy jeżeli w ramach prawa udzielono „wyprawki rzeczowej” w postaci kursu to czy jest to zastosowanie kolejnego instrumentu aktywizacji czy tylko zdublowanie instrumentów aktywizacji edukacyjnej? Suma wyprawek oraz zastosowanego cross-financingu w związku z realizacją projektu (np.: organizacja biura projektu czy doposażenie stanowiska pracy nowozatrudnionych pracowników socjalnych) może przekroczyć mak.15%. Czy organizacja szkoleń/kursów w ramach wyprawki rzeczowej włącza ich koszt w grupę instrumentów aktywizacji edukacyjnej a przez to powoduje konieczność rozpisania przetargu?

Rodzaje instrumentów są dowolnie (oczywiście na podstawie Zasad) kształtowane przez beneficjenta i nie ma znaczenia ich nazwa. Ważne jest spełnienie warunków cross-financingu określonych w Wytycznych kwalifikowalności. Natomiast jeśli stosowane są kursy i szkolenia to należy uwzględnić zasady ustawy o zamówieniach publicznych lub ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Czy jest możliwość mieszanego montażu kosztów pośrednich (np.: ryczałt + koszt zlecenia księgowości)?

Wytyczne kwalifikowalności nie dopuszczają możliwości łączenia metody rozliczania kosztów pośrednich. Beneficjent decyduje się w umowie na jeden sposób rozliczania i dotyczy on całego okresu realizacji projektu oraz wszystkich partnerów w projekcie.

 1. Czy usamodzielniony wychowanek z placówki opiekuńczo-wychowawczej kontynuujący naukę do czerwca br. planujący w miesiącu lipcu podjąć pracę może być beneficjentem w projekcie?

Kryteria kwalifikowalności osób w projekcie zostały wyraźnie określone w „Zasadach…” realizacji projektów dla P. VII.

 1. Czy można zatrudnić na umowę zlecenie główną księgową pracującą już w PCPR do realizacji projektu, bądź innego pracownika PCPR, który jest też zatrudniony
  w PCPR i ma w zakresie czynności tylko opracowanie projektu a nie jego realizację – jako pracownik administracyjny biura projektu oraz do sprawozdawczości?

Patrz wyjaśnienie do pkt 2.

 1. Czy można pracownikom PCPR bezpośrednio realizującym zadania na rzecz projektu wypłacić ze środków EFS dodatek, nagrodę z tytułu dociążenia zadań wynikających z realizacji projektu (nie będących pracownikami socjalnymi i doradcami ds. osób niepełnosprawnych)?

Można. Jeżeli pracownik realizuje bezpośrednio zadania związane z aktywną integracją np. realizuje program usamodzielniania.

 1. Czy można zakupić sprzęt komputerowy dla uczestników WTZ, którzy będą uczestnikami projektu i dla których przewidziany jest kurs podstaw obsługi komputera?

Można o ile jest to uzasadnione w projekcie i racjonalne z punktu widzenia finansowego. Zakup komputerów dla WTZ byłby uzasadniony jeżeli miałby służyć nie tylko do realizacji jednego kursu podstaw obsługi komputera ale byłby wykorzystywany również w innych celach. Ponadto z pytania nie wynika jednoznacznie, choć pojawia się taka wątpliwość, że sprzęt miałby zostać zakupiony w celu ich późniejszego przekazania uczestnikom projektu. W takim przypadku należy się zastanowić, czy przekazanie sprzętu uczestnikom projektu służy celom projektu czy nie. Zasadniczo jednak należy być w tej ocenie bardzo ostrożnym.

 1. Jak wygląda sytuacja wypłacenia pracownikom socjalnym oddelegowanym do realizacji zadań projektu (zatrudnieni na czas nieokreślony) wynagrodzenia rocznego „13-tej pensji” oraz nagrody rocznej, np.: z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, tym bardziej, że w ramach środków z EFS finansowane będą tylko wynagrodzenia?

W ramach PO KL kwalifikowalne są nagrody, o ile przewidziane są w regulaminie danej jednostki i obejmują potencjalnie wszystkich pracowników. W związku z powyższym, nie ma przeszkód aby w ramach projektu (również ze srodków dofinansowania) finansować nagrody. Natomiast w przypadku „trzynastek” to należy podejść do ich rozliczenia proporcjonalnie: jeżeli w ramach projektu pracownik przepracował na pełen etat cały rok to kwalifikowalne będzie trzynaste wynagrodzenie w całości; jeżeli pracownik przepracował w projekcie mniej niż rok, to można wyliczyć proporcjonalnie wysokość „trzynastki” która mogłaby być sfinansowana ze środków projektu.

 1. Przy partnerstwie realizacji, zlecamy wykonanie zadania (usługi) organizacji pozarządowej, czy w tym partnerstwie organizacja pozarządowa musi być wpisana z nazwy we wniosek, jeśli tak, to jak to się ma do przeprowadzenia później konkursu wyłaniającego partnera w trybie ustawy o pomocy społecznej i działalności pożytku publicznego i wolontariacie?

W przypadku partnerstwa realizacji zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku wskazujemy tylko kwestię zlecenia zadania i wpisujemy że realizatorem będą organizacje pozarządowe, bez określenia nazwy organizacji.

 1. Czy organizacja pozarządowa prowadząca działalność gospodarczą w zakresie swoich zadań statutowych (tzn. chodzi o ZAZ), a pieniądze uzyskane z tego tytułu są przeznaczone na cele statutowe, może być wyłoniona w trybie ustawy
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy o pomocy społecznej?

Po pierwsze Zakład Aktywności Zawodowej nie prowadzi działalności gospodarczej. Po drugie w partnerstwie realizacji może być organizacja pozarządowa – w tym przypadku organizacja prowadząca ZAZ.

 1. Czy w poddziałaniu 7.1.2 ostatecznymi benficjentami mogą być osoby pochodzące z terenu naszego powiatu opuszczające całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, które obecnie usamodzielniły się (tzn. mieszkają) na terenie innego powiatu? Jednocześnie zaznaczam, że ww. osoby są objęte przez nasz PCPR pomocą z tytułu kontynuowania nauki, opracowują i realizują we współpracy z tut. Centrum indywidualny program usamodzielnienia.

IZ nie widzi przeciwwskazań jeśli jest to zgodne z przepisami pomocy społecznej.

 1. Czy oświadczenia uczestników projektu po weryfikacji, w trakcie rekrutacji i deklaracją uczestnika mogą przewidywać dla nich sankcje? Jakie?

Beneficjent ma dążyć do zapewnienia rezultatów projektu. W związku z powyższym, w niektórych przypadkach stosowane jest wprowadzanie swego rodzaju mechanizmów motywujących uczestników projektu do nie przerywania uczestnictwa w projekcie np. kary, kaucje, zwrot poniesionych wydatków, itp. Jest to zatem możliwe ale należy zweryfikować możliwość późniejszego egzekwowania ww. mechanizmów, z uwagi na charakter grupy docelowej w 7 Priorytecie.

 1. Jakie dokumenty będą uznane za potwierdzające weryfikacje beneficjenta ostatecznego? Np. że jest klientem pomocy społecznej. Czy wystarczy oświadczenie czy trzeba żądać zaświadczenia lub ksero decyzji?

Decyduje pracownik socjalny lub inny pracownik OPS na podstawie wiedzy (np. wywiadu środowiskowego), dostępnych dokumentów oraz oświadczenia klienta.

 1. Jeżeli osoba korzysta tylko z pracy socjalnej to czy może być beneficjentem ostatecznym? Jeżeli tak, to jakie dokumenty weryfikują jej kwalifikowalność?

Patrz pytanie powyżej.

 1. Czy pisemne porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy jest wymagane?

Jeżeli powiatowy urząd pracy jest partnerem projektu to wymagane jest zawarcie porozumienia w formie pisemnej. Natomiast samo partnerstwo z PUP ma charakter fakultatywny – chyba że IP postanowi inaczej.

 1. Czy na podstawie 5.3f str. 23 „Zasad…” sfinansowanie części kosztów turnusów rehabilitacyjnych, może obejmować wkład własny osoby niepełnosprawnej do turnusu dofinansowanego także ze środków PFRON?

Tak jest to możliwe. Nie wolno tylko finansować tego co już sfinansowano ze środków PFRON.

 1. Czy w koszty zarządu obok kierownika jednostki można wpisać koszty wynagrodzenia koordynatora i głównej księgowej?

Koszty zarządu są kosztami pośrednimi tak samo jak koszty księgowości. Natomiast koordynator znajduje się w kosztach bezpośrednich w zadaniu zarządzanie projektem.

 1. Dlaczego w narzędziach realizacji projektu w punkcie 5.1 d)(ii) nie ma zapisku o wychowankach opuszczających rodziny zastępcze? Czy to oznacza że są oni wykluczeni z projektu?

Osoby opuszczające rodziny zastępcze są tak samo objęci projektem jak osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze

 1. Kim jest broker edukacyjny?

Broker edukacyjny jest to pośrednik między klientem a rynkiem szkoleniowym. Doradca edukacyjny dobierający kierunek, rodzaj, poziom szkolenia, konfrontując je z potrzebami rynku uwzględniając przy tym certyfikację, koszty szkolenia i indywidualne możliwości psychofizyczne i ekonomiczne klienta. Zawód ten znajduje się w klasyfikacji zawodów w MIPS. Więcej można przeczytać w projekcie Partnerstwa "Niepełnosprawni – samodzielność, rodzina, rehabilitacja, edukacja, praca – system zintegrowany" http://www.spoza.org.pl/content/blogcategory/17/61/

 1. Czy powiaty grodzkie, które składają wnioski w ramach Poddziałania 7.1.1 mogą w grupie docelowej wykazać wprost wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze? Czy raczej powinni oni być "ukryci" w grupie młodzież 15-25 ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ogólniej?

Zgodnie z rozdziałem 4 pkt 3 Zasad… w przypadku projektów MOPR lub MOPS można wykazać tą grupę docelową zarówno OPS jak i PCPR jako osoby obejmowane wsparciem w ramach projektu.

 1. W którym zadaniu należy prawidłowo wykazać wkład własny pokrywany ze środków PFRON pochodzący z dofinansowań do turnusów oraz z opłat z tyt. uczestniczenia w WTZ?

Wydatki pochodzące z PFRON będące wkładem własnym wykazywane są w zadaniu działania o charakterze ś rodowiskowym

 1. Czy w ramach jednego projektu i jednego wniosku do projektu w poddziałaniu 7.1.1, beneficjent może ująć kilka programów aktywności lokalnej, skierowanych do równych grup/społeczności? Np. do mieszkańców kilku osiedli PGR-owskich z terenu gminy, czy mieszkańców kilku dzielnic danej gminy. Czy można opracować kilka odrębnych programów aktywności lokalnej, skierowanych do różnych grup docelowych i różnych środowisk z terenu jednej gminy, czy też konieczne jest przygotowanie jednego dużego programu, obejmującego wszystkie działania w poszczególnych dzielnicach?

Z punktu widzenia IZ nie ma znaczenia czy program aktywności lokalnej jest jeden czy jest ich kilka w ramach projektu. Rolą IW jest m.in. ocena czy założone wsparcie jest zasadne i czy występuje efektywność kosztowa projektu. Jeśli beneficjent uzasadni odpowiednio realizację kilku PAL zamiast jednego to nie ma przeszkód dla takiego rozwiązania.

 
FAQ 1-20     FAQ 21-87     FAQ 88-129

  Komentarze FAQ cd. (0)

        1 + 5 = ?    

  ZOBACZ PODOBNE

  „Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

  W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

  EFS dla OPS

  07 kwietnia 2014      TAGI:      
  Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

  4 stycznia 2013

  04 stycznia 2013     
  Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

  31 pazdziernika

  30 października 2012     
  Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

  9 lutego

  09 lutego 2012     
  Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»