EFS dla OPS

Zasady finansowania projektów systemowych

Budżet zadaniowy wniosku o dofinansowanie składa się maksymalnie z dziewięciu zadań (dla OPS i PCPR z siedmiu zadań ponieważ zadanie 6: szkolenie kadr jednostek pomocy i integracji społecznej oraz zadanie 7: specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie – są zastrzeżone dla wniosku systemowego regionalnego ośrodka polityki społecznej.

1) Określamy wartość projektu. W 2008 r. wartość projektu jest określona w załączniku do Planu działań dla Priorytetu VII dla naszego województwa. Jeżeli nasz OPS otrzymał środki z alokacji na aktywną integrację i upowszechnianie pracy socjalnej – to obie kwoty się sumuje (pamiętając, że część jest przeznaczona na zatrudnienie dodatkowego pracownika). Wartość projektu wynosi 100, z czego 10,5 wykazujemy jako wkład własny, zaś 89,9 jako dotację do projektu.

2) W ramach wartości całego wniosku musimy określić kwotę przeznaczoną na
a) koszty bezpośrednie (koszty kwalifikowalne poszczególnych zadań realizowanych przez beneficjenta w ramach projektu, które są bezpośrednio związane z tymi zadaniami);
b) koszty pośrednie (koszty związane z obsługą techniczną projektu, których nie można bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania realizowanego w ramach projektu – koszt wydatków pośrednich nie może stanowić więcej niż 20% wartości bezpośrednich kosztów projektu jeśli rozliczamy się ryczałtem lub w innej wysokości jeśli rozliczamy się na podstawie dokumentów księgowych.

3) Wydatki bezpośrednie jak wskazaliśmy określone są zadaniowo:
zadanie 1: aktywna integracja                                                       
zadanie 2: praca socjalna                                                              
zadanie 3: zasiłki i pomoc w naturze                                            
zadanie 4: działania o charakterze środowiskowym                     
zadanie 5: prace społecznie użyteczne                                           
zadanie 6: szkolenie kadr jednostek pomocy i integracji społecznej
zadanie 7: specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie
zadanie 8: zarządzanie projektem                                                
zadanie 9: promocja                                                                      

4) We wszystkich projektach wystąpią zadania:
– zarządzanie projektem
– promocja projektu
– aktywna integracja
– praca socjalna;

Pozostałe zadania: zasiłki i pomoc w naturze, działania o charakterze środowiskowym, prace społecznie użyteczne wykazywane są w zależności od potrzeb. Z tym, że trzeba pamiętać o wkładzie własnym w ramach projektu. W zasadach wdrażania wskazano co może być wkładem własnym (np. zasiłki i pomoc w naturze z Rozdziału 8514 oraz rozdział 85295) lub wydatki na usamodzielnienie wychowanków (rozdział 85201); mogą być środki alkoholowe i związane z przeciwdziałaniem narkomanii (rozdział 85153, 85154), środki na rehabilitację osób niepełnosprawnych w powiecie, oraz wydatki gminy na działania o charakterze środowiskowym (festyn, zawody sportowe itp.). Wkładem własnym mogą być wydatki na prace społecznie użyteczne (Fundusz Pracy + wydatki gminy).
Należy pamiętać, że są to jedynie przykładowe możliwości.

5) Przykładowe wydatki dla zadań promocja projektu i zarządzanie projektem mogą wyglądać następująco.

Zadanie – promocja projektu. Umieszczamy tu m.in. koszty związane z opracowywaniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem informacji o usługach ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie, koszty opracowywania i rozpowszechniania materiałów informacyjnych i szkoleniowych, wizualizacja projektu, koszty spotkań informacyjnych, ogłoszeń prasowych, strony internetowej, konferencje, seminaria itp. Budżet tego zadania może wyglądać następująco:Kategoria


Cross-finansing (T/N)


Pomoc publ. (T/N)


j.m.


Ilość


Cena jednostkowa


Łącznie


Zadanie Promocja projektu


6950,00


Opracowanie i druk plakatów promocyjnych


N


N


Szt.


200


7,0


1400,00


Opracowanie i druk broszur informacyjnych


N


N


Szt.


150


9,0


1350,00


Opracowanie i wykonanie tablicy zewnętrznej na potrzeby wizualizacji projektu


N


N


Szt.


1


200,00


200,00


Opracowanie i wykonanie standów reklamowych na potrzeby wizualizacji projektu


T


N


Szt.


2


1200,00


2400,00


Materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć (np. podręczniki do nauki języków obcych, słowniki, sprzęt sportowy)


N


N


Szt.


20


80,00


1600,00


Budżet zadania zarządzanie projektem obejmuje m.in. wynagrodzenie koordynatora (wynagrodzenie lub dodatek/nagroda/premia), wynagrodzenie dla osób zajmujących się problematyką zamówień publicznych, ewaluacją itp., koszty otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego, koszty komunikowania się z klientami pomocy społecznej, koszty pomocy prawnej z tytułu realizacji zamówień publicznych, zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby projektu. Budżet tego zadania może wyglądać następująco.Kategoria


Cross-finansing (T/N)


Pomoc publ. (T/N)


j.m.


Ilość


Cena jednostkowa


Łącznie


Zadanie Zarządzanie projektem


27090,00


Wynagrodzenie Kierownika projektu 1/5 etatu (lub dodatek/premia nagroda) dla kierownika OPS);


N


N


Miesiąc


12


1000,00


12000,00


Wynagrodzenie specjalisty ds. monitoringu – 1/5 etatu


N


N


Miesiąc


12


600,00


7200,00


Biurko


T


N


Szt.


2


600,0


1200,00


Zestaw komputerowy z oprogramowaniem


T


N


Szt.


1


3600,00


3600,00


Krzesła obrotowe


T


N


Szt.


2


180,00


360,00


Skaner


T


N


Szt.


1


330,00


330,00


Koszt otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego (prowadzenie rachunku i koszty przelewów)


N


N


Miesiąc


12


200,00


2400,00Pobierz pliki:

 Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja z dnia 25 lutego 2008)

 Zmienione \”Zasady finansowania…\” (obowiązujące od dnia 1 października 2008)

 Znowelizowane \”Zasady finansowania…\” (obowiazujace od dnia 1 kwietnia 2009)

 Znowelizowane \”Zasady finansowania…\” (obowiazujace od dnia 1 stycznia 2010)

 Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL

 System realizacji PO KL dotyczacy projektów realizowanych w partnerstwie (obowiazujacy od dnia 1 maja 2009)

 \”Zasady finansowania…\” z erratą (wersja z dnia 30 grudnia 2009)

 Errata do \”Zasad finansowania…\” (wersja z dnia 30 grudnia 2009)

 \”Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej\” (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. po erracie z dnia 10 stycznia 2012)

 Errata do \”Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania…\” wersja z dnia 10 stycznia 2012Informacja dot. projektów systemowych.


Zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym (DZF-IV-92261-41-ASt/08/2290 z dn. 11.03.2008 r.) informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jednostki budżetowe realizujące projekty systemowe wykazują całość środków na finansowanie projektów pochodzących z budżetu państwa jako \”dofinansowanie\” we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (tj. w poz. 44 wniosku).

Mając na uwadze powyższe, w przypadku samorządowych jednostek budżetowych realizujących projekty systemowe w komponencie regionalnym, w ramach \”dofinansowania\” powinna zostać wskazana wartość środków w ramach projektu pochodzących z dotacji rozwojowej dla samorządu województwa, natomiast w ramach \”wkładu własnego\” (poz. 4.3 wniosku) – ewentualny wkład własny ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego lub innych środków (w przypadku gdy jest on wymagany).

Należy jednak zaznaczyć, że wydatki dokonywane w ramach projektów systemowych z wymienionych środków powinny być księgowane zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową wskazaną w rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, z późn. zm.), tj. w następującym podziale:

– 85 % z czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej – \”8\” jako Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną oraz

– 15 % z czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej – \”9\” jako Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną.

Metodologia wyliczania kosztów pośrednich dla projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie rekomendowana przez Cezarego Miżejewskiego
.

Pobierz pliki:

 Metodologia wyliczania kosztow posrednich
Instrukcja sporządzania harmonogramu płatności do umowy o dofinansowanie projektu/ umowy ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w odniesieniu do projektów konkursowych oraz projektów systemowych OPS i PCPR przygotowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

Pobierz pliki:

 Instrukcja sporządzania harmonogramu płatności
Podręcznik Użytkownika Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla PO KL. Instrukcja wypełniania formularza PEFS 2007 dla PO KL. Wersja 13.05.2008.

Pobierz pliki:


 Podręcznik Użytkowania Podsystemu
Komentarze Zasady finansowania projektów systemowych (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»