EFS dla OPS

30 września

rozliczania kosztów dojazdów w projektach. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, wszystkie wydatki są kwalifikowane, o ile m.in.:
– są niezbędne dla realizacji projektu, 
– są efektywne i konkurencyjne, 
– zostały faktycznie poniesione,
– są udokumentowane,
– zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu. 

Dlatego koszty dojazdu do miejsca realizacji danej formy wsparcia są kwalifikowalne w ramach projektu, o ile są ujęte w budżecie projektu i dotyczą przejazdu najtańszym środkiem komunikacji. Potwierdzeniem poniesienia wydatku za dojazd jest bilet lub inny, równoważny dokument (np. PKP, PKS, MPK).

W niektórych przypadkach uzasadnionych racjonalnością wydatkowania środków, za koszt kwalifikowalny można uznać koszt zakupu biletów okresowych, imiennych dla uczestników projektu.

Przykład:

Szkolenie odbywa się w Bydgoszczy a uczestnik szkolenia mieszka w Koronowie, 3 razy w tygodniu w przeciągu 2 miesięcy dojeżdża z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia. Z uwagi na fakt, iż wysokość refundacji kosztów dojazdu nie może przekroczyć kosztów jednostkowych ceny biletu PKS lub PKP na danej trasie, w przypadku wykazania przez uczestnika poniesienia kosztów dojazdu w wysokości wyższej lub równej łącznym wnioskowanym kosztom dojazdu wyliczonym według ceny biletu, następuje zwrot w wysokości równej cenie biletu. 

PKP lub PKS:

Cena biletu miesięcznego – 110,00 zł Cena biletu jednorazowego – 6,00 zł 3 (razy w tygodniu) x 2 (tam i z powrotem) x 4 (tygodnie w miesiącu) x 6, 00 zł = 144,00 zł. W związku czym zwrotowi podlega kwota 110,00 zł, ponieważ koszt biletów jednorazowych przewyższa koszt biletu miesięcznego. Wydatek taki jest racjonalny oraz można go sfinansować.

Samochód:

Zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym jest rozliczany do wysokości kosztów dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

Oprócz potwierdzenia poniesienia wydatków, osoba dojeżdżająca własnym samochodem, powinna przedstawić także: w przypadku użyczenia samochodu oświadczenie użyczenia na czas dojazdów wystawionych we wniosku o zwrot kosztów, dowód rejestracyjny pojazdu, potwierdzenie z PKS lub PKP o cenie biletu na danej trasie oraz oświadczenie z podaniem odległości na jakiej odbywa się przejazd i poniesionych kosztów. 

Dopuszcza się możliwość uwzględnienia cen biletów przewoźników innych niż PKS lub PKP np. przewoźników prywatnych, w sytuacjach gdy koszt świadczonej przez nich usługi jest niższy, równy lub porównywalny do cen stosowanych przez przewoźników publicznych lub jeśli jest to jedyny przewoźnik na danej trasie lub oferuje dogodniejszy dla uczestnika rozkład jazdy przy uwzględnieniu godzin udziału tej osoby w danej formie wsparcia.

Ponadto należy pamiętać o sprawdzeniu frekwencji uczestnika na podstawie listy obecności.

Komentarze 30 września (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»