EFS dla OPS

12 stycznia

Warszawa. Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 23 grudnia br. przyjął informację o podziale środków pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w ramach Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" oraz Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2009.

Podziału środków dokonała Instytucja Pośrednicząca PO KL przy udziale Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Podstawą podziału środków był algorytm zaproponowany przez Instytucję Zarządzającą PO KL w dokumencie p.t. "Zasady Przygotowania, Realizacji i Rozliczania Projektów Systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL 2007-2013" będącym częścią "Systemu Realizacji PO KL 2007-2013". Instytucja Pośrednicząca uwzględniając propozycje MCPS tj. zakładając minimalną wartość projektu systemowego na poziomie 60.000 zł dokonała podziału środków pomiędzy gminy i powiaty województwa mazowieckiego.

Jednocześnie mając na uwadze fakt, iż w roku 2008 w związku z powstałymi oszczędnościami będącymi wynikiem rezygnacji wielu beneficjentów z realizacji projektów systemowych, podjęła decyzję o przyznaniu środków na sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ramach upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej wszystkim beneficjentom, którzy zdecydowali o realizacji projektu w tymże roku, a także biorąc pod uwagę rozbieżność w poziomie wynagrodzeń poszczególnych regionów Mazowsza, oraz zapisy pkt. 8.2.4 ppkt. b "Zasad…", które mówią „wydatki na wsparcie dodatkowych pracowników socjalnych (łub doradców ds. osób niepełnosprawnych) dokonywane są do wysokości 4 tys. zł na jedną osobę miesięcznie, z tym że wydatki na wynagrodzenie jednego pracownika nie mogą być wyższe niż 150% przeciętnego wynagrodzenia w ośrodku pomocy społecznej łub powiatowym centrum pomocy rodzinie" postanowiła pozostawić w gestii beneficjentów kwestię wyodrębnienia środków na zatrudnienie pracownika socjalnego w ramach przyznanej na rok 2009 gminie / powiatowi kwoty na realizację projektu systemowego.

Ponadto zgodnie z „Zasadami…" IP stworzyła rezerwę środków w ramach Poddziałania 7.1.1 w wysokości 1.253.849 zł i Poddziałania 7.1.2 w wysokości 756.633 zł na premiowanie projektów realizowanych w partnerstwie.

Zgodnie z podziałem środków w ramach Poddziałania 7.1.1 dla m.st. Warszawy zaplanowano kwotę 7.609.390 zł o czym zgodnie z „Zasadami… " poinformowano Prezydenta m.st. Warszawy pismem, w którym wyrażono prośbę o przedstawienie propozycji podziału środków pomiędzy Dzielnice m.st. Warszawy.

Szczegóły podziału środków dostepne są na stronie: http://www.mazowia.eu/page/index.php?str=40&id=262

Komentarze 12 stycznia (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»