Archiwalne

SZKOLENIE z p. TOMASZEM WARDACHEM nt.:”Najnowsza nowelizacja ustawy o Świadczeniach Rodzinnych”

Centrum Edukacji VADEMECUM serdecznie zaprasza na szkolenie nt.:"Najnowsza nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, realizacji ustawy z dnia 27 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów", które organizujemy z p. Tomaszem Wardachem w Lublinie 05.02.2009r.

Termin i miejsce szkolenia:
05.02.2009r., godz. 10.00
LUBLIN, ul. Narutowicza 58/60 (Hotel "VICTORIA")

Koszt szkolenia: 250zł/os.

Wykładowca: Pan Tomasz Wardach – prawnik, pracownik MPiPS Departamentu Św. Rodzinnych, ekspert w zakresie przepisów ww. ustaw, konsultant podmiotów realizujących św. rodzinne oraz zaliczkę aliment. a także prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

Program szkolenia:
I. Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych

• przesunięcie okresu zasiłkowego i w konsekwencji przedłużenie aktualnego okresu zasiłkowego do 30 października 2009 r.
• przyznawanie świadczeń rodzinnych uzależnionych od kontynuowania nauki w związku z przesunięciem okresu zasiłkowego
• zmiana w katalogu utraty i uzyskania dochodu
• istota zmiany zapisów dotyczących ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego
• zmiana zasad przyznawania dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego i świadczenia pielęgnacyjnego w przypadku umieszczenia dziecka w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w szczególności w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
• ograniczenie prawa opiekuna prawnego do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wyroki
• zmiana zasad przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego w przypadku umieszczenia osoby w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
• rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
w związku z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 i 22 lipca 2008 r. w sprawie niekonstytucyjności – nowe zasady ustalania składu rodziny w przypadku ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
• zmiany dotyczące momentu, od którego możliwe będzie przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego
• zmiana zasad przyznawania świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności w przypadku uzyskania przez osobę uprawnioną kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność
• doprecyzowanie przepisów regulujących tryb postępowania w przypadku koordynacji
• zmiany przepisów dotyczących świadczeń nienależnie pobranych
– rozszerzenie definicji świadczeń nienależnie pobranych, zasady naliczania odsetek, realizacja czeków

II. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 192,
poz. 1387) – omówienie nowych przepisów w szczególności:

• podmiot realizujący – możliwość realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych przez ośrodki pomocy społecznej
• warunki przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
• przyznawanie świadczeń dla osób w wieku powyżej 18 roku życia oraz osób, które w trakcie okresu świadczeniowego kończą 18 lat
• zmiana decyzji w przypadku zmiany wysokość lub uchylenia alimentów
• ustalanie prawa do świadczeń w przypadku, gdy dłużnik zamieszkuje w Polsce lub za granicą – dokumenty potwierdzające bezskuteczność egzekucji
• współpraca organu właściwego wierzyciela i dłużnika z komornikiem sądowym
• dochodzenie od dłużników alimentacyjnych, w drodze decyzji administracyjnej, zwrotu należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
• współpraca organu właściwego wierzyciela i dłużnika w zakresie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
• moment powstania obowiązku podjęcia przez organ właściwy dłużnika działań wobec dłużnika alimentacyjnego
• rodzaje działań podejmowanych wobec dłużnika alimentacyjnego (wywiad alimentacyjny, oświadczenie majątkowe, aktywizacja zawodowa, zatrzymywanie praw jazdy, zawiadamianie organów ścigania, powództwa alimentacyjne na rzecz obywateli)
• zasady zgłaszania dłużników alimentacyjnych do Biura Informacji Gospodarczej

III. Ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
(Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.):

• przepisy przejściowe ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dotyczące zaliczek alimentacyjnych – rozliczenie ostatniego kwartału, sprawy o zaliczki wszczęte i niezakończone przed 1 października 2008 r., dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, dochodzenie zwrotu należności dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek

IV. Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące bieżącej realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

Zgłoszenia należy kierować drogą e-mail lub fax na nr. (032) 754 5512, 754 5518,
754 4747, 641 1715

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłaszamy na szkolenie z zakresu …………………………………………………
1. Pan /i/ …………………………………………..
stanowisko:………………………………………..
e-mail:…………………………………………………….. tel. kontakt…………………………………….

2. Pan /i/ ………………………………………………
stanowisko:……………………………………………
e-mail:…………………………………………………….. tel. kontakt…………………………………….

Dane do faktury:
Nazwa i adres firmy
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Termin i miejsce szkolenia: ………………………………………………………………………….
Forma opłaty za szkolenie: (przelew, gotówka) ……………………………………………………..

Oświadczenie – Upoważnienie
Oświadczamy, iż jesteśmy płatnikami podatku VAT, Jesteśmy upoważnieni do otrzymania faktury VAT.
Posiadamy następujący NIP ………………………………………………… .
Ewentualnej rezygnacji należy dokonywać nie później niż na 3 dni przed terminem szkolenia,
w przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony całością kosztów.

…………………………………………………………………………. ……………………………………………………..

pieczęć zakładu pieczęć i podpis osoby uprawnionej

Proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go faxem lub e-mailem
na adres Centrum. Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem na konto przed terminem
szkolenia lub gotówką na miejscu (prosimy o zabranie potwierdzonego dowodu wpłaty).

oprac. ops.pl angoc

Komentarze SZKOLENIE z p. TOMASZEM WARDACHEM nt.:”Najnowsza nowelizacja ustawy o Świadczeniach Rodzinnych” (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»