Archiwalne

Podyplomowe Studium
Nauk o Pracy i Polityki Społecznej Zaprasza

Instytut Polityki Społecznej UW organizuje Podyplomowe Studium Nauk o Pracy i Polityki Społecznej! Zapraszamy, rekrutacja jeszcze trwa! Studium daje możliwość uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej! Nie czeka, wyślij swoja deklarację jeszcze dziś!

Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie informuje, że prowadzi rekrutację na Podyplomowe Studium Nauk o Pracy i Polityki Społecznej. Studia te przeznaczone są dla osób pracujących w administracji publicznej, samorządzie terytorialnym, pomocy społecznej – zarówno w OPS jak i DPS, organizacjach pozarządowych, instytucjach związanych z rynkiem pracy a także dla tych, którzy realizują lub mają zamiar realizować projekty o tematyce społecznej oraz mają ukończone studia magisterskie lub licencjackie.

Wykładowcami są najlepsi teoretycy i praktycy polityki społecznej; dzięki nim w trakcie zajęć słuchacze zdobędą lub wzbogacą swoją wiedzę m.in. na temat: organizacji i zarządzania, pomocy społecznej, prawa administracyjnego, cywilnego, rodzinnego, karnego, a także ustawodawstwa społecznego, a nawet – etyki pracy czy też metodyki przygotowywania projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej.

W dodatku – program studium spełnia wymogi określone we właściwym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, co oznacza, że jego absolwenci uzyskują nie tylko dyplom największego i najbardziej renomowanego Uniwersytetu w Polsce, lecz także uzyskują formalną specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Zwracamy się z prośbą o poinformowanie swoich pracowników
o organizowanych przez nasz Instytut studiach – naszym zdaniem
mogą być one niezwykle przydatne w Państwa pracy.

Koszt studiów to 3600 zł, w przypadku rozłożenia tej opłaty na raty lub wpłaty nieterminowej – 4000 zł. Więcej informacji oraz materiały dla kandydatów można znaleźć na stronie internetowej www.ips.uw.edu.pl  

Ilość miejsc ograniczona, dlatego prosimy o jak najszybsze wysłanie deklaracji zgłoszeniowej według załączonego wzoru na adres email: [email protected]  
lub faxem na nr 0-22 405-97-00 lub 0 22 826-66-52.

Z poważaniem,
Z up. dyr. IPS UW
Oliwia Małecka


Załączniki:
1) Informacja nt. Studium wraz z planem zajęć
2) Wzór deklaracji zgłoszeniowej

Załącznik nr 1

PODYPLOMOWE
STUDIUM NAUK O PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Jednostka prowadząca studia podyplomowe:
Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Nazwa studiów podyplomowych:
Podyplomowe Studium Nauk o Pracy i Polityki Społecznej,
specjalność: organizacja pomocy społecznej

Adres studiów podyplomowych:
ul. Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa, I piętro, pok. 110,
tel./fax 022 826-66-52; tel. 022 55-20-286

Dni i godziny pracysekretariatu SP
poniedziałek – piątek 9.00-15.00, w soboty zjazdu: 8.00-14.00

Czas trwania studiów podyplomowych : 1 rok, 2 semestry
Tryb studiów i częstotliwość zjazdów Niestacjonarne, co dwa tygodnie piątki i soboty
Koszt za całość studiów podyplomowych 3600,00 zł – czesne za rok z bonifikatą
4000,00 zł – czesne za rok wniesione po terminie lub w ratach

Program studiów (wiodące przedmioty oraz nazwiska wykładowców)

Plan studiów Podyplomowego Studium Nauk o Pracy i Polityki Społecznej, specjalność: organizacja pomocy społecznej kierunek: politologia, specjalność: polityka społeczna rok akad. 2009/10

I rok
semestr I
1. Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – konwersatorium, 30 godz., prof. UW dr hab. Ewa Leś (zal), w tym 10 godz. przedmiotu – Ośrodek Pomocy Społecznej, mgr Anna Wiśniewska-Mucha
2. Pomoc społeczna wobec różnych kategorii rodzin i osób – konwersatorium, 20 godz., dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak (zal)
3. Instytucjonalne i finansowe zagadnienia funkcjonowania pomocy społecznej – konwersatorium, 20 godz., dr Renata Gierszewska (zal/o)
4. Wybrane elementy socjologii oraz teorii organizacji i zarządzania – konwersatorium, 20 godz., mgr Krzysztof Więckiewicz (zal/o)
5. Elementy prawa administracyjnego – konwersatorium, 10 godz., mgr Ryszard Brożyniak (zal/o)
6. Ustawodawstwo społeczne – wybrane elementy prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i systemu prawnego pomocy społecznej – konwersatorium, 10 godz., dr Jacek Męcina (zal/o)
7. Etyka pracy socjalnej – konwersatorium, 10 godz., prof. dr hab. Joanna Górnicka-Kalinowska (zal)
8. Metodyka przygotowywania projektów UE – konwersatorium, 10 godz., mgr Marcin Chludziński (zal)
semestr II
1. Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – konwersatorium 20 godz., prof. UW dr hab. Ewa Leś (zal/o), w tym 10 godz. przedmiotu – Domy Pomocy Społecznej, mgr Mirosława Jaźwińska-Kudzin
2. Pomoc społeczna wobec różnych kategorii rodzin i osób – konwersatorium, 10 godz., dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak (zal/o)
3. Kierowanie i zarządzanie superwizyjne w pomocy społecznej – konwersatorium, 20 godz., prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska (zal/o)
4. Elementy prawa cywilnego, rodzinnego i karnego – konwersatorium, 20 godz. dr Teodor Bulenda, dr Grażyna Spytek-Bandurska (zal/o)
5. Instytucje i organizacje realizujące cele pomocy społecznej z uwzględnieniem organizacji pozarządowych – konwersatorium, 10 godz., mgr Krzysztof Więckiewicz (zal/o)
6. Metody statystyczne w pomocy społecznej – konwersatorium, 10 godz., dr Alicja Maksimowicz-Ajchel (zal/o)
7. Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej – konwersatorium, 10 godz., prof. UW dr hab. Ewa Leś (zal)

Łączna liczba godzin w planie studiów – 220

Sposób zaliczania przedmiotów: zaliczenia lub zaliczenia na ocenę (zaliczenie na ocenę wiąże się najczęściej z napisaniem pracy zaliczeniowej lub – rzadziej – zaliczeniem ustnym lub w formie testu pisemnego)
Charakterystyka studiów i ich cel Podyplomowe Studium Nauk o Pracy i Polityki Społecznej, dzięki kompetentnej kadrze wykładowców, oferuje kompleksowy program łączący teorię i praktykę. Program studiów spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 22 września 2004 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz.U.04.219.2224), a ich ukończenie jest równoznaczne z formalnym uzyskaniem przez absolwentów tej specjalizacji zawodowej. Atrakcyjnym walorem studiów jest prezentacja rozwiązań: prawnych, finansowych, organizacyjnych i instytucjonalnych dotyczących funkcjonowania pomocy społecznej (m.in. ustawy: z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z dnia 13 czerwca 2004 r. o zatrudnieniu socjalnym, z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informacje o nowych regulacjach dot. świadczeń i usług społecznych, bieżących informacji o możliwościach absorpcji funduszy strukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem środków z EFS, funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych pomocy społecznej).

Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów ma być przygotowany do realizacji celów zapisanych w ustawie o pomocy społecznej. Ma być profesjonalistą działającym na rzecz integracji środowiskowej osób wykluczonych społecznie. Pozyskana wiedza i umiejętności mają ułatwiać absolwentom objęcie profesjonalnym oddziaływaniem dużego spektrum zagadnień społecznych, od pomocy w rozwiązywaniu problemów konkretnych osób, rodzin, grup społecznych, aż po lokalną politykę społeczną, bezrobocie, profilaktykę uzależnień, patologie społeczne, ochronę i promocję zdrowia, warunki życia, niepełnosprawność oraz poradnictwo zawodowe. Podejmując swoje zadania absolwent ma dysponować specyficznymi dla uprawianego przez siebie zawodu metodami i narzędziami.

Rekrutacja: Wszystkie wymagane dokumenty Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia podyplomowe Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, podanie o przyjęcie na studia podyplomowe Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW wraz z życiorysem, uczelniany odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich. Wzory wymaganych dokumentów znajdują się na stronie internetowej www.ips.uw.edu.pl W związku z ograniczoną liczbą prosimy o przesłanie DEKLARACJI ZGŁOSZENIOWEJ ( wzór w zał. 2) na nr faxu 022 405-97-00 lub 0 22 826-66-52 lub email: [email protected]

Termin składania dokumentów do 28 lutego 2009 r.

Termin rozpoczęcia studiów Luty 2009 r.

Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata
Studia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych problematyką polityki społecznej, szczególnie zadaniami z zakresu pomocy i integracji społecznej, w tym przede wszystkim do pracowników administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Opis rekrutacji kandydaci są kwalifikowani na podstawie złożonych dokumentów
Dodatkowe informacje – studia mają długą tradycję, gdyż są prowadzone od 1997 roku;
– absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych o specjalności: organizacja pomocy społecznej – program studiów uwzględnia minimum programowe określone w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 22 września 2004 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. Nr 219, poz. 2224), co jest równoznaczne z uzyskaniem przez absolwentów specjalizacji z tego zakresu po ukończeniu naszych studiów:
– zajęcia prowadzą profesjonalnie przygotowani wykładowcy, będący zarówno teoretykami, jak i praktykami
– zajęcia odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnych technik audiowizualnych,
– słuchacze studiów otrzymują wiele materiałów pomocniczych do zajęć, przydatnych również w pracy zawodowej.

Załącznik nr 2

DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA (WZÓR)

…………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………..
(miejscowość i data)

………………………………………………………………………………….
(adres)

Do
Instytutu Polityki Społecznej UW
ul. Nowy Świat 67 (I p. pok.110)
00-927 Warszawa

Jestem zainteresowany/a podjęciem studiów na Podyplomowym Studium Nauk o Pracy i Polityki Społecznej, organizowanych przez Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2009/2010.
Jednocześnie zobowiązuję się do dostarczenia podania o przyjęcie na studia oraz kwestionariusza osobowego wraz z wymaganymi dokumentami na adres: Instytut Polityki Społecznej, Podyplomowe Studium Nauk o Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, ul. Nowy Świat 67 (I p., pok.110), 00-927 Warszawa – osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 28.02.2009 r.

………………………………..
(podpis)

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Podyplomowe Studium
Nauk o Pracy i Polityki Społecznej Zaprasza (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»