Archiwalne

Prowadzenie ewidencji księgowej, sprawozdawczość środków pochodzących z UE w ramach PO KL 2007 – 2013

IDRiEZapraszamy na szkolenie. Data: 27.01.2009 r. godzina 10-15. Miejsce: Kraków, ul. św. Tomasza 30/6 II piętro. ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI KSIĘGOWEJ ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE W RAMACH PO KL W LATACH 2007 – 2013 DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

27.01.2009 r. godzina 10-15.
Miejsce: Kraków, ul. św. Tomasza 30/6 II piętro

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI KSIĘGOWEJ
ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z UE W RAMACH PO KL W LATACH 2007 – 2013
DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Celem szkolenia jest omówienie aktualnych przepisów ewidencjonowania środków pochodzących z dotacji w ramach PO KL w latach 2007 – 2013 . Zapoznanie z funkcjonowaniem kont w zakresie księgowania dofinansowania i wkładu własnego środków otrzymanych , a przede wszystkim zdobycie umiejętności w zakresie wprowadzenia zmian do polityki rachunkowości, opracowania i księgowania wydatków , sporządzania wniosków o płatność, oraz sprawozdawczości do organu prowadzącego .

Szkolenia jest skierowane do księgowych i osób odpowiedzialnych za rozliczanie finansowe w jednostkach budżetowych środków w ramach PO KL w latach 2007 – 2013.

Metodyka nauczania: warsztaty i ćwiczenia praktyczne połączone z prezentacjami multimedialnymi;

Tematyka zajęć:
I .Moduł tematyczny: AKTUALNE PRZEPISY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW:
§ Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL 2007-2013
§ Rozporządzenia Rady WE i Komisji WE
§ Ustawa o rachunkowości§ Rozporządzenie MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków
§ Ustawa o finansach publicznych
§ Dostosowanie zmian w polityce rachunkowości do obowiązujących przepisów
II. Moduł tematyczny: Wyodrębniona ewidencja księgowa kosztów i wydatków projektu
§ funkcjonowanie kont syntetycznych i analitycznych
§ wymogi ewidencji środków w księgach jednostek realizujących projekt
§ opracowanie szablonu do opisywania i zatwierdzania dokumentacji księgowej
§ naliczenie i rozliczenie wynagrodzeń i kart pracy
§ rozliczenia z tytułu podatków (VAT i pdof), ZUS
III. Moduł tematyczny: Omówienie na przykładach sposobu księgowania projektów
§ zaksięgowanie wpływu dotacji na wyodrębnione konto
§ księgowanie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki
§ sporządzanie sprawozdań do organu prowadzącego
§ ewidencja wydatków niewygasających
§ ujęcie bilansowe środków niewygasajacych
IV. Moduł tematyczny: ZASADY SPORZĄDZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ:
§ wypełnianie wniosków
§ omówienie załączników do wniosków
§ lista sprawdzająca dokumentację objętą wnioskiem
Podsumowanie, pytania, ocena szkolenia, wręczenie certyfikatów

Prowadzący: Główna księgowa jednostek samorządu terytorialnego. Ekspert finansowy w zakresie rozliczania projektów europejskich za lata 2004-2006. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla księgowych oraz osób rozliczających dotacje z projektów europejskich SOCRATES COMENIUS, EFS.

Koszt uczestnictwa wynosi 260 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów.
OFERTA SPECJALNA! Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za 50% ceny

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88
/Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE , www.idrie.pl/

Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: [email protected]

KARTA ZGŁOSZENIA data szkolenia: 27.01.2009 r. godz. 10.00-15.00
tytuł: ,,Zasady prowadzenia ewidencji księgowej oraz sprawozdawczości środków pochodzących z UE w ramach PO KL w latach 2007 – 2013 dla jednostek budżetowych

Imię i nazwisko: …………………………………………………….
Stanowisko: ………………………………………………………….
Nazwa instytucji: ………………………………………………….. NIP……………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………….
Tel/fax: …………………………………………………………………
e-mail: …………………………………………………………………

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE
Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):
· przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

IDRiE
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Prowadzenie ewidencji księgowej, sprawozdawczość środków pochodzących z UE w ramach PO KL 2007 – 2013 (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»