Archiwalne

Szkolenie SPS w marcu w Krakowie z noweli ŚR, FA i KPA z Grażyną Mlonką i Przemysławem Raczkowskim

Studio Profilaktyki Społecznej (SPS)
zaprasza na ogólnopolskie szkolenie z cyklu „Prawo w praktyce”

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych

Problemy z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Kodeks Postępowania Administracyjnego w pomocy społecznej

Przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w świetle orzecznictwa

Szkolenie przeznaczone jest dla: Kierowników i pracowników działów świadczeń rodzinnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Kierowników i pracowników działów świadczeń społecznych Urzędów Miast i Gmin, Kierowników i pracowników Wydziałów Społecznych Urzędów Wojewódzkich oraz wszystkich zainteresowanych świadczeniami z pomocy społecznej.

Cele szkolenia: Doskonalenie umiejętności związanych z wykładnią i stosowaniem przepisów prawa, doskonalenie wiedzy i umiejętności metodycznych, wymiana doświadczeń, konsultacje ze specjalistami

Szkolenie prowadzą:

Grażyna Mlonka- Główny Specjalista w Departamencie Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zajmująca się w Departamencie realizacją świadczeń rodzinnych, bezpośrednio odpowiada na pytania realizatorów ustaw podczas dyżurów telefonicznych, przygotowuje odpowiedzi na pytania zadawane w listach i mailach. Przed pracą w Departamencie Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej pracowała w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, a wcześniej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Biurze ds. Rodziny i Kobiet, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Pomocy Społecznej. Obecnie poza pracą w Departamencie i prowadzeniu od pięciu lat szkoleń z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, a obecnie funduszu alimentacyjnego, aktywnie działa w Fundacji Centrum Praw Kobiet oraz prowadzi schronisko dla kobiet i dzieci ofiar przemocy, Warszawa

Przemysław Raczkowski- prawnik, Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, współpracownik- wykładowca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, od 2005 r. prowadzi wykłady z zakresu prawa pomocy społecznej na kursach specjalizacji pierwszego stopnia dla pracowników socjalnych w Szkole Promocji Zdrowia Publicznego Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych im. Ciołkoszów w Krakowie, praktyk, zajmujący się, na codzień obsługa prawną i interpretacją przepisów prawnych z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych na potrzeby wydziału oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Kraków.

Szkolenie odbędzie się w dniach:
18-20 marca 2009r. (środa-piątek) w Krakowie
Hotel PTTK Wyspiański*** ul. Westerplatte 15, 31-033 Kraków
(www.hotel-wyspianski.pl)
Hotel położony jest na Starym Mieście, tuż przy Plantach, 300 metrów od płyty Rynku Głównego naszego Magicznego Krakowa.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenie szkolenia sygnowany przez wykładowców

PROGRAM SZKOLENIA „Prawo w praktyce- Kraków 2009”:
18-2O marca 2009r.- Hotel PTTK Wyspiański*** w Krakowie

18.03.2009r. (środa)
Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych

13.00-14.00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia. Wcześniej- złożenie bagaży w bagażowni hotelu

14.00-15.00 Obiad

15.00-15.10 Powitanie, omówienie harmonogramu, rozpoczęcie szkolenia

15.10-19.00 Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych- prowadzenie Grażyna Mlonka:

1. Postulowana zmiana rozpoczęcia okresu zasiłkowego i z tym związane zmiany innych przepisów

2. Nowe zasady przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego zgodne z wyrokami
Trybunału Konstytucyjnego:
– termin przyznawania świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności ze względu na wydawanie orzeczeń o
niepełnosprawności
– rozszerzenie zakresu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – ustalanie składu rodziny i dochodu
– możliwości przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego rodzicom dzieci umieszczonych w specjalistycznych
ośrodkach szkolno-wychowawczych

3. Zmiany do ustawy o świadczeniach rodzinnych proponowane lub wprowadzone przy nowelizacji innych ustaw,
w tym nowelizacji Kodeksu pracy, w tym:
– rozszerzenie osób uprawnionych do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego
– becikowe uzależnione od badań lekarskich

4. Nieprawidłowe złożenie wniosku lub wezwanie do złożenia wyjaśnień – wstrzymania, pozostawienie wniosku
bez rozpatrzenia

5. Zasady ustalania nienależnie pobranych świadczeń i obliczania odsetek

19.00-19.45 Konsultacje z Grażyną Mlonką- pomoc w rozwiązywaniu aktualnych problemów.

od 20.00 Uroczysta kolacja integracyjna w restauracji na Starym Mieście w Krakowie

19.03.2009r. (czwartek)
Problemy z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

07.00-09.00 Śniadanie
09.00-13.00 Wycieczka z przewodnikiem krakowskim po Starym Mieście- „Szlak Papieski” lub czas wolny
13-14.00 Obiad

14.00-18.30 Problemy z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów- prowadzenie
Grażyna Mlonka:
1. Ustalanie składu rodziny osoby uprawnionej, kiedy osoba uprawniona sama może figurować w składzie
rodziny?

2. Ustalanie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, m.in. rozstrzygnięcie czy osoba może
otrzymywać alimenty jednocześnie pobierając świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

3. Upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

4. Kiedy rozpoczyna się postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych?

5. Zasady ustalania nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, obliczanie odsetek

6. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

7. Problemy związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych od dłużników mieszkających za granicą, przesyłanie
informacji i decyzji dłużnikowi mieszkającemu za granicą

8. Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego w sytuacji kontynuacji orzeczenia o znacznym stopniu
niepełnosprawności

9. Zasady dotyczące wstrzymania i wznowienia wypłaty świadczeń
10. Jak naliczane są zaległości dłużnikowi alimentacyjnemu i obliczane odsetki?
11. Kolejność zaspakajania zadłużeń w przypadku uzyskanych kwot z egzekucji
12. Zmiany wysokości zasądzonych alimentów a wysokość wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
13. Konieczność zgłaszania dłuzników alimentacyjnych w biurach informacji gospodarczych – terminy kiedy należy
dokonywać zgłoszeń
14. Przepisy przejściowe, czy można obecnie przyznać zaliczkę alimentacyjną, jeżeli wniosek został złożony u
komornika przed październikiem 2008 roku (art. 41)? i jak należy rozliczać zaliczkę alimentacyjną (art. 46)?

18.30-19.30 Konsultacje z Grażyną Mlonką- pomoc w rozwiązywaniu aktualnych problemów.

od 19.45 Kolacja w restauracji na Starym Mieście połączona z zabawą taneczną

20.03.2009r. (piątek)
Kodeks Postępowania Administracyjnego w pomocy społecznej. Przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w świetle orzecznictwa

07.00-09.00 Śniadanie (po nim wykwaterowanie z pokoi do godziny 11.00 i złożenie rzeczy w bagażowni)

09.00-12.30 Kodeks postępowania administracyjnego w pomocy społecznej– zagadnienia ogólne
(prowadzenie Przemysław Raczkowski):
– zakres obowiązywania, zasady ogólne,
– organy wyższego stopnia i organy naczelne,
– właściwość organów (przekazanie sprawy wg właściwości, rozstrzyganie sporów o właściwość),
– wyłączenie pracownika i organu,
– załatwianie spraw, doręczenia, wezwania, terminy.

12.30-13.30 Obiad
13.30-16.00 Przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w świetle orzecznictwa-
prowadzenie Przemysław Raczkowski:
– zakres podmiotowy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
– definicje użyte w ustawie
– dochód uprawniający do otrzymania świadczenia- art. 8 w związku z art. 10-12 ustawy o pomocy
społecznej
– świadczenia pieniężne z pomocy społecznej
– świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej
– tryb postępowania w spawach przyznawania świadczeń z pomocy społecznej
– organizacja pomocy społecznej
– nadzór i kontrola w pomocy społecznej

16.00-16.15 Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów, zakończenie szkolenia

16.15-17.30 Konsultacje indywidualne z Przemysławem Raczkowskim- pomoc w rozwiązywaniu
problemów, na podstawie zagadnień zgłoszonych wcześniej przez uczestników szkolenia
W trakcie zajęć odbywają się przerwy kawowe

CAŁOŚCIOWY KOSZT SZKOLENIA
WYNOSI: 740,00 zł. OD OSOBY. CENA OBEJMUJE:
– materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe,
– zakwaterowanie wraz z wyżywieniem- 2 noclegi ze śniadaniem, 3 obiady, 2 kolacje integracyjne,
– certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez wykładowców

Koordynator szkolenia- Kierownik Biura SPS
Agnieszka Dudek tel: 012 636-92-85 lub 0660 675-194

ORGANIZATOR SZKOLENIA

Studio Profilaktyki Społecznej
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
ul. Św. Jana 15/20, 31-017 Kraków
tel.: 012 636 92 85, 636 37 93 fax: 012 626 94 40, 626 94 41

więcej na www.sps.org.pl  

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie SPS w marcu w Krakowie z noweli ŚR, FA i KPA z Grażyną Mlonką i Przemysławem Raczkowskim (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»