Archiwalne

Szkolenia SPS z dr S. Niteckim – Sędzią WSA we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie ”Postępowanie administracyjne…”

Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu pomocy społecznej i wsparcia społecznego

– Zasady ogólne postępowania administracyjnego

– Podmioty postępowania administracyjnego

– Postępowanie przed organem pierwszej instancji

– Postępowanie odwoławcze

– Weryfikacja ostatecznej decyzji administracyjnej

– Zaskarżanie decyzji i postanowień do sądu administracyjnego
– Najczęstsze problemy związane ze stosowaniem KPA a szczególnymi regulacjami wynikającymi z ustaw: o pomocy społecznej,
o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników i pracowników jednostek pomocy społecznej, prezesów i członków Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, pracowników merytorycznych Urzędów Miast i Gmin zajmujących się świadczeniami z pomocy społecznej

Szkolenie odbędzie się w dniach:
06 marca 2009r.- Wrocław
17 marca 2009r.- Katowice
18 marca 2009r.- Kraków

Szkolenie prowadzi:

Dr Stanisław Nitecki- Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, specjalista w zakresie prawa administracyjnego, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, współautor m.in. "Komentarza do ustawy o pomocy społecznej", "Wzorów decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej", autor wydanego w 2008 roku "Prawa do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym", praktyk, prowadzący szkolenia m.in. dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wykładowca w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu

UWAGA! Wychodząc naprzeciw Państwa sugestiom i oczekiwaniom – Wykładowca odpowiada na pytania i omawia problemy zgłoszone przez uczestników szkolenia

Ważne: Uczestnicy szkolenia proszeni są o przesyłanie e-mailem lub faxem na adres organizatora pytań dotyczących omawianej tematyki w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od daty szkolenia na adres e-mail: [email protected]

Program szkolenia: „Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu pomocy społecznej i wsparcia społecznego”

10.00-15.00 (plus czas na konsultacje indywidualne) Prowadzenie dr Stanisław Nitecki:
Zasady ogólne postępowania administracyjnego
1. Praworządności,
2. Prawdy obiektywnej,
3. Czynnego udziału strony w postępowaniu,
4. Pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa,
5. Informowania, (pomocy prawnej stronom i innym uczestnikom postępowania)
6. Dwuinstancyjności,
7. Uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu strony,
8. Szybkości,
9. Pisemności,
10. Trwałości ostatecznej decyzji administracyjnej.

Podmioty postępowania administracyjnego
1. Właściwość miejscowa organu w sprawach pomocy społecznej i wsparcia społecznego
2. Wyłączenie pracownika i organu
3. Podmioty uprawnione do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej i wsparcia społecznego
4. Rodzina jako podmiot świadczenia
5. Osoba fizyczna jako podmiot świadczenia z pomocy społecznej i w ramach wsparcia społecznego
6 Zmarły jako adresat działań pomocy społecznej

Postępowanie przed organem pierwszej instancji
1. Wszczęcie postępowania
2. Postępowanie dowodowe
2. 1. Wywiad środowiskowy w pomocy społecznej
2. 2. Wywiad środowiskowy w ramach wsparcia społecznego
2. 3. Dokumenty i inne czynności w postępowaniu dowodowym
3. Wydanie decyzji i elementy decyzji
4. Postanowienie jako forma rozstrzygnięcia w kpa
5. Związanie organu wydaną decyzją

Postępowanie odwoławcze
1. Postępowanie odwoławcze przed organem pierwszej instancji
2. Postępowanie odwoławcze przed organem wyższego stopnia
3. Postępowanie zażaleniowe

Weryfikacja ostatecznej decyzji administracyjnej:
1. Wznowienie postępowania
2.. Stwierdzenie nieważności decyzji
3. Zmiana i uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej
4. 1. Zmiana i uchylenie decyzji w kpa
4. 2. Zmiana i uchylenie decyzji w oparciu o przepisy prawa materialnego
4. 3. Wstrzymanie świadczenia pieniężnego
4. 4. Zaprzestanie udzielania świadczenia
4. 5. Zawieszenie pomocy
5. 1. Wygaszenie decyzji
6. 2. Wywłaszczenie z prawa

Zaskarżanie decyzji i postanowień do sądu administracyjnego

Najczęstsze problemy związane ze stosowaniem Kodeksu Postępowania Administracyjnego a szczególnymi regulacjami wynikającymi z ustaw: o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na podstawie zagadnień zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

ORGANIZATOR SZKOLENIA:

Studio Profilaktyki Społecznej Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, ul. Karmelicka 28/9A, 31-128 Kraków,
tel.: 012 636 92 85, 636 37 93 fax: 012 626 94 40, 626 94 41

Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy serdecznie!

Więcej na www.sps.org.pl
oprac. ops.pl angoc 

Komentarze Szkolenia SPS z dr S. Niteckim – Sędzią WSA we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie ”Postępowanie administracyjne…” (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»