Archiwalne

”Najnowsza nowelizacja ustawy o Świadczeniach Rodzinnych” – Szkolenie z p. Tomaszem Wardachem – LUBLIN

Centrum Edukacji VADEMEKUM
Zapraszamy Państwa na szkol nt: " Najnowsza nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, realizacji ustawy z dnia 27 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ", które organizujemy 5 lutego 2009r. w Lublinie. Terminy i Miejsca Szkolenia:
LUBLIN – 05.02.2009r. godz. 10.00 (Hotel VICTORIA ul. Narutowicza 58/60)

Koszt szkolenia: 250zł/os.

Wykładowca: p. Tomasz Wardach – prawnik, pracownik MPiPS Departamentu Św. Rodzinnych, ekspert w zakresie przepisów ww. ustaw, konsultant podmiotów realizujących św. rodzinne oraz zaliczkę aliment. a także prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

Program szkolenia:
I. Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych – ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2008r., Nr 223, poz. 1456)

– przesunięcie okresu zasiłkowego i w konsekwencji przedłużenie aktualnego okresu zasiłkowego do 30 października 2009 r.
– przyznawanie świadczeń rodzinnych uzależnionych od kontynuowania nauki w związku z przesunięciem okresu zasiłkowego
– zmiana w katalogu utraty i uzyskania dochodu
– istota zmiany zapisów dotyczących ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego
– zmiana zasad przyznawania dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego i świadczenia pielęgnacyjnego w przyp.adku umieszczenia dziecka w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w szczególności w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
– ograniczenie prawa opiekuna prawnego do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wyroki
– zmiana zasad przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego w przypadku umieszczenia osoby w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
– rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
w związku z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 i 22 lipca 2008 r. w sprawie niekonstytucyjności – nowe zasady ustalania składu rodziny w przypadku ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
– zmiany dotyczące momentu, od którego możliwe będzie przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego
– zmiana zasad przyznawania świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności w przypadku uzyskania przez osobę uprawnioną kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność
– doprecyzowanie przepisów regulujących tryb postępowania w przypadku koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
– zmiany przepisów dotyczących świadczeń nienależnie pobranych
– rozszerzenie definicji świadczeń nienależnie pobranych, zasady naliczania odsetek, realizacja czeków

II. Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych – ustawa z dnia 6 grudnia 2008r. o zmianie ustawy –
Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2008r., Nr 237, poz 1654

– zamiana zasad przyznawania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
– zmiana zasad otrzymywania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – możliwość podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej o okresie pobierania dodatku

III. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2007r., Nr 192, poz 1387) – omówienie nowych przepisów w szczególności:

– podmiot realizujący – możliwość realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych przez ośrodki pomocy społecznej
– warunki przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
– przyznawanie świadczeń dla osób w wieku powyżej 18 roku życia oraz osób, które w trakcie okresu świadczeniowego kończą 18 lat
– zmiana decyzji w przypadku zmiany wysokość lub uchylenia alimentów
– ustalanie prawa do świadczeń w przypadku, gdy dłużnik zamieszkuje w Polsce lub za granicą – dokumenty potwierdzające bezskuteczność egzekucji
– współpraca organu właściwego wierzyciela i dłużnika z komornikiem sądowym
– dochodzenie od dłużników alimentacyjnych, w drodze decyzji administracyjnej, zwrotu należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
– współpraca organu właściwego wierzyciela i dłużnika w zakresie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
– moment powstania obowiązku podjęcia przez organ właściwy dłużnika działań wobec dłużnika alimentacyjnego
– rodzaje działań podejmowanych wobec dłużnika alimentacyjnego (wywiad alimentacyjny, oświadczenie majątkowe, aktywizacja zawodowa, zatrzymywanie praw jazdy, zawiadamianie organów ścigania, powództwa alimentacyjne na rzecz obywateli)
– zasady zgłaszania dłużników alimentacyjnych do Biura Informacji Gospodarczej

IV. Ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.):

– przepisy przejściowe ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dotyczące zaliczek alimentacyjnych – rozliczenie ostatniego kwartału, sprawy o zaliczki wszczęte i niezakończone przed 1 października 2008 r., dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, dochodzenie zwrotu należności dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek

V. Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące bieżącej realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

Zgłoszenia należy kierować drogą e-mail lub fax na nr. (032) 754 5512, 754 5518,
754 4747, 641 1715

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłaszamy na szkolenie z zakresu ………………………………………………………..

1. Pan /i/ ………………………………………………….
stanowisko:………………………………………..
e-mail:……………………………………………………..
tel. kontakt…………………………………….

2. Pan /i/ ………………………………………………
stanowisko:……………………………………………
e-mail:……………………………………………………..
tel. kontakt…………………………………….

Dane do faktury:
Nazwa i adres firmy
…………………………………………………………………………………….

Termin i miejsce szkolenia: …………………………
Forma opłaty za szkolenie: (przelew, gotówka) ……………………………

Oświadczenie – Upoważnienie
Oświadczamy, iż jesteśmy płatnikami podatku VAT, Jesteśmy upoważnieni do otrzymania faktury VAT.
Posiadamy następujący NIP ………………………………………………… .
Ewentualnej rezygnacji należy dokonywać nie później niż na 3 dni przed terminem szkolenia, w przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony całością kosztów.

pieczęć zakładu

………………………………………….
pieczęć i podpis osoby uprawnionej

…………………………………………

Proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go faxem lub e-mailem na adres Centrum. Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem na konto przed terminem szkolenia lub gotówką na miejscu (prosimy o zabranie potwierdzonego dowodu wpłaty).

www.vademecum.org.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze ”Najnowsza nowelizacja ustawy o Świadczeniach Rodzinnych” – Szkolenie z p. Tomaszem Wardachem – LUBLIN (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»