Archiwalne

Szkolenia dla OPS – FUNDUSZ ALIMENTACYJNY W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA 2008 ROK

Platforma Edukacyjna Project System zaprasza na cykl szkoleń organizowanych w  każdym województwie, skierowanych do głównych księgowych i księgowych Urzędów Gmin i Miast oraz Ośrodków Pomocy Społecznej.

TEMAT SZKOLENIA::
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA 2008R KOREKTA BŁĘDNYCH KSIĘGOWAŃ FUNDUSZU, ODSETEK I ROZLICZENIA WPŁAT NA FUNDUSZ I ZALICZKĘ ALIMENTACYJNĄ

PROGRAM SZKOLENIA:

• Nadrzędne i szczególne zasady rachunkowości budżetowej.
• Miesiąc jako okres sprawozdawczy a obowiązek międzyokresowego rozliczania przychodów i kosztów.
• Zasady wyceny należności i zobowiązań na dzień bilansowy.
• Zasady aktualizacji należności.
• Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, świadczenia rodzinne jako zadania zlecone – zasady planowania, ewidencji i rozliczania zadań zleconych oraz praktyczne zastosowanie paragrafów 235 i 236 klasyfikacji budżetowej.
• Wyjaśnienie dlaczego nie można stosować paragrafu 092 i 097 przy ewidencji zadań zleconych.
• Wyjaśnienie dlaczego nie można księgować przypisu należności od dłużnika na koncie 840.
• Wyjaśnienie dlaczego nie można księgować należności jako zobowiązań i związek tych dekretów z błędami w wycenie zobowiązań oraz błędami w sprawozdawczości finansowej.
• Wyjaśnienie dlaczego nie można księgować przypisu odsetek na koncie 290 oraz dlaczego nie można dokonywać odpisów aktualizujących należności.
• Wyjaśnienie dlaczego nie można księgować wypłaty świadczeń alimentacyjnych pod lista wypłat lecz należy dokonywać rozliczeń międzyokresowych.
• Wyjaśnienie dlaczego w sprawozdaniu RB-N nie można wykazywać należności z funduszu jedynie w części stanowiącej dochód gminy.
• Wyjaśnienie dlaczego w sprawozdaniu RB-N nie można wykazywać środków pieniężnych na koncie 130 w kolumnie „banki”.
• Ewidencja i wycena rozrachunków z tytułu funduszu alimentacyjnego wobec osób uprawnionych i dłużników alimentacyjnych oraz udziału budżetu państwa i budżetu organu właściwego, rozliczanie wpłat komornika z tytułu należności głównej i odsetek – wzór księgowań.
• Fundusz alimentacyjny w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-N oraz w Rb-27s i Rb-27zz w jednostkach realizujących zadanie zlecone oraz w budżecie, którym jednostki realizujące zadanie podlegają.
• Prawidłowe wykazanie funduszu alimentacyjnego w bilansie za rok 2008.
• Prawidłowe wykazanie funduszu alimentacyjnego w rachunku zysków i strat za rok 2008.
• Nowy wzór zestawienia zmian funduszu jednostki za rok 2008 – nowa pozycja „centralne zaopatrzenie” oraz nowy wzór wewnętrznego sumowania sprawozdania.
• Dożywianie a „centralne zaopatrzenie” i jego księgowanie na poziomie urzędu jako jednostki przekazującej oraz jego księgowanie w ośrodku pomocy społecznej i w szkole jako w jednostce otrzymującej.
• Odpowiedzi na pytania

PROWADZĄCY – TOMASZ WOJTANIA
doświadczony wykładowca, ceniony trener oraz uznany specjalista i niezależny praktyk w dziedzinie rachunkowości budżetowej. Doradca w wielu polskich samorządach, instytucjach publicznych oraz wykładowca akademicki. Kilka lat współpracował przy tworzeniu wydawnictw poświęconych rachunkowości budżetowej. Autor wielu publikacji, artykułów m. in. w „Rachunkowości Budżetowej”. Autor komentarzy poświęconych aktualnym zagadnieniom i problemom występujących w bieżącym prowadzeniu ksiąg rachunkowych w samorządach i organach im podległych.

CEL SZKOLENIA
podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ewidencji księgowej funduszu alimentacyjnego oraz zasad sporządzania sprawozdawczości finansowej i budżetowej z funduszu. Na szkoleniu omówione zostaną typowe błędy popełniane przez jednostki w zakresie ewidencji kosztów wynikających z decyzji przyznających świadczenia alimentacyjne, błędy w zakresie ewidencji przypisu należności i odsetek od dłużnika alimentacyjnego oraz rozliczenia wpłat na fundusz i zaliczkę alimentacyjną, a także rozliczenia należnych budżetowi państwa dochodów z funduszu.

TERMINY I MIEJSCA KOLEJNYCH EDYCJI:
10.03 Łódź
11.03 Częstochowa
12.03 Katowice
13.03 Kielce
16.03 Poznań,
17.03 Szczecin
18.03 Zielona Góra
19.03 Wrocław
23.03 Kraków
24.03 Rzeszów
25.03 Lublin
26.03 Warszawa
30.03 Toruń
31.03 Gdańsk
01.04 Olsztyn
02.04 Białystok

Więcej informacji o warunkach uczestnictwa w szkoleniu:
tel. 046 834 834 0, 046 834 80 05, 046 834 80 51,
[email protected], [email protected]

Organizator:
Platforma Edukacyjna Project System
Ul. Mazowiecka 28 U
96-100 Skierniewice
NIP 836-112-36-33
www.platformaedukacyjna.com.pl

oprac. ops.pl lotsy

Komentarze Szkolenia dla OPS – FUNDUSZ ALIMENTACYJNY W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA 2008 ROK (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»