Archiwalne

Szkolenia dla OPS „System przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie samorządów

Tematyka: Obowiązek opracowania i realizacji przez gminę programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Tworzenie standardów i procedur. Obowiązek tworzenia w gminie zespołów interdyscyplinarnych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Skład i zadania tworzonych zespołów interdyscyplinarnych- przedstawiciele: GKRPA, OPS, prokuratury, kuratora sądowego, edukacji, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. Procedura postępowania w sprawie przemocy w rodzinie dla OPS, GKRPA. Przeciwdziałanie przemocy w ujęciu psychologicznym

Adresat: Szkolenie przeznaczone jest dla: członków GKRPA, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, koordynatorów ds. bezpieczeństwa w szkole, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Informacje o Wykładowcach:

Joanna Mikuła – b. Dyrektor PARPA, psycholog-klinicysta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, w latach 2000-2004 kierowała pionem lecznictwa odwykowego w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, autorka publikacji stanowiących m.in. osnowę merytoryczną „Ramowego programu podstawowych szkoleń dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych” PARPA, autorka wielu publikacji z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, Warszawa.

Lidia Woć – członek Niebieskiej Linii, absolwentka Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej (pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy) w ramach Niebieskiej Akademii Warszawskiej w Instytucie Psychologii Zdrowia, ukończyła szkolenie „Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy”- Poziom specjalistyczny Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej + seminarium dotyczące standardów i procedur postępowania w przypadkach przemocy. Nadzór merytoryczny nad projektem sprawuje prof. n. Jerzy Mellibruda, kierownik Katedry Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych SWPS. Nadkomisarz wspp. Komendy Głównej Policji – Biuro Służby Prewencyjnej (ekspert w zakresie narkomanii) oraz w Biurze do Walki z Przestępczością Narkotykową, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kurator społeczny, Warszawa

Alina Prusinowska-Marek – absolwentka Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej (pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy) w ramach Niebieskiej Akademii Warszawskiej w Instytucie Psychologii Zdrowia, ukończyła szkolenie „Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy”- Poziom specjalistyczny Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej + seminarium dotyczące standardów i procedur postępowania w przypadkach przemocy. Nadzór merytoryczny nad projektem sprawuje prof. n. Jerzy Mellibruda, kierownik Katedry Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych SWPS. Kurator zawodowy w V Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, Kierownik V Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, mediator sądowy, członek Zespołu opracowującego dla NIEBIESKIEJ AKADEMII WARSZAWSKIEJ standardy i procedury udzielania pomocy osobom doznającym przemocy i stosującym przemoc, trener NAW (seminarium dot. standardów i procedur), Warszawa

Planowane terminy szkoleń:
26 marca 2009r.- Katowice
27 marca 2009r.- Kraków
01 kwietnia 2009r.- Poznań
02 kwietnia 2009r.- Wrocław
03 kwietnia 2009r.- Łódź
20 kwietnia 2009r.- Gdańsk
21 kwietnia 2009r.- Olsztyn
22 kwietnia 2009r.- Warszawa
23 kwietnia 2009r.- Lublin
24 kwietnia 2009r.- Kielce

Program szkolenia:
„System przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie samorządów…”- program:

09.00-12.00 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów
nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie- prowadzenie Lidia Woć/ Alina Prusinowska-Marek:

1. Gminna pomoc w przeciwdziałaniu przemocy- tworzenie standardów i procedur
2. Procedura postępowania w sprawie przemocy w rodzinie dla OPS, GKRPA
3. Obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych
4. Jak przygotować się do tworzenia takich zespołów?
5. Najefektywniejsze składy zespołów
6. Kompetencje instytucji w przeciwdziałaniu przemocy
7. Standardy poradnictwa specjalistycznego
8. Pomoc: poradnictwo, interwencja, terapia- różnice
9. Budowanie planu pomocy
10. Wykorzystanie funkcjonujących zasobów lokalnych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
12.00-14.45 Przeciwdziałanie przemocy w ujęciu psychologicznym- prowadzenie Joanna Mikuła:

1. Przemoc – definicja zjawiska, perspektywy patrzenia na przemoc, cykle przemocy.

2. Charakterystyka psychologiczna ofiary – zespól stresu pourazowego (PTSD).

3. Priorytety i kierunki w pracy z ofiarą przemocy, jak ocenić poziom zagrożenia ofiary.

4. Czego unikać w kontakcie z ofiarą przemocy, na co zwracać uwagę.

5. Dziecko ofiara przemocy – definicja przemocy wobec dziecka, objawy.

6. Skutki psychologiczne przemocy powstające u dziecka-ofiary.

7. Kierunki pracy z dzieckiem – ofiarą przemocy.

8. Krótka charakterystyka typów sprawców przemocy.Mechanizmy psychologiczne występujące u sprawców..

9. Kierunki pracy ze sprawcami przemocy.

14.45- podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń, zakończenie

od godz. 14.45 obiad

ORGANIZATOR SZKOLENIA:

Studio Profilaktyki Społecznej NPDN, ul. Karmelicka 28/9A, 31-128 Kraków
tel.: 012 636 92 85, 636 37 93 fax: 012 626 94 40, 626 94 41,

Więcej na www.sps.org.pl

Zapraszamy serdecznie! SPS
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenia dla OPS „System przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie samorządów (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»