EFS dla OPS

11 marca

kwalifikowalność uczestnictwa osób w projekcie  potwierdzona jest na podstawie: rodzinnego wywiadu środowiskowego lub innego dokumentu przyjętego przez beneficjenta. Do chwili obecnej kwalifikowalność w formach indywidualnych (kontrakt socjalny, indywidualny program usamodzielniania it.) określana była wyłącznie na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

   – Doprecyzowano zapis, że zastosowanie instrumentów aktywizacji zawodowej (bez CIS i KIS) oraz instrumentów aktywizacji edukacyjnej, które konsultujemy z powiatowym urzędem pracy,  możliwe wyłącznie przy zastosowaniu wraz z nimi instrumentów z grupy aktywizacji społecznej, edukacyjnej lub zdrowotnej. Należy przypomnieć, że konsultacja oznacza poinformowanie właściwego powiatowego urzędu pracy o zamierzonym działaniu oraz otrzymanie informacji  czy urząd nie planuje wobec tej samej osoby podobnego działania ze środków Funduszu Pracy i dotyczy wyłącznie osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

   – Dodatkowo doprecyzowano, że w przypadku skierowania do Centrum Integracji Społecznej, lub Klubu Integracji społecznej może być zastosowany jeden instrument. Nowością jest, że analogiczna sytuacja jest możliwa w przypadku Warsztatu Terapii Zajęciowej o ile dotychczasowy udział osób niepełnosprawnych w zajęciach w ramach WTZ zostanie rozszerzony o dodatkowe elementy (np. udział w innych pracowniach, warsztatach) sfinansowane ze środków projektu i jednocześnie ogólna liczba uczestników WTZ zostanie zwiększona.

   –   Określono, że w przypadku osób opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki dla dzieci i młodzieży – narzędziem działania oprócz indywidualnego programu usamodzielnienia; może być w przypadku w przypadku osób przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych indywidualny program usamodzielnienia lub indywidualny plan pracy;

   – Dodano zapis , że pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych może stanowić wydatek w ramach cross – financingu – zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL.

   – Dodano zapis, że oprócz kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (na czas realizacji zajęć), poniesione przez osobę będącą uczestnikiem zajęć można również finansować koszty zorganizowania zajęć z dziećmi lub osobami zależnymi osób będących uczestnikami zajęć;

   – Doprecyzowano zapis, że kwalifikowane w projekcie są koszty ubezpieczenia zdrowotnego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 grudnia o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz.33). Koszty te mogą być zarówno wkładem własnym jak i być finansowane z dotacji rozwojowej.

   – Doprecyzowano, zapis w przypadku usług które ośrodek otrzymuje bezpłatnie, jeżeli koszt tej usługi nie jest finansowany ze środków dotacji rozwojowej ani wykazywany w ramach wkładu własnego to nie stanowi on   elementu projektu i nie należy ujmować go w budżecie wniosku. Nie oznacza to, że nie możemy go stosować.

   – Doprecyzowano, że, w przypadku przyznawania premii lub nagrody – działania w dotyczące uczestnictwa w projekcie muszą zostać opisane w ramach zakresu obowiązków danego pracownika bez wymogu określenia wymiaru czasu prac jaką poświęca on na realizację projektu.

   – Określono, że beneficjent zobowiązuje się do wniesienia określonego procentu wkładu własnego w stosunku do całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Rozliczanie wydatków powinno odbywać się według określonej proporcji dofinansowania i wkładu własnego wskazanej w umowie o dofinansowanie projektu, niemniej jednak dopuszcza się niezachowanie tej proporcji w poszczególnych wnioskach o płatność, przy zapewnieniu że    zostanie ona zachowana na zakończenie realizacji całego projektu systemowego (nie zaś wniosku o dofinansowanie projektu na dany rok budżetowy). 

   – Określono, że monitorowanie rzeczowe projektu systemowego prowadzone jest we wniosku o płatność. Dane w załączniku nr 2 do wniosku o płatność wykazywane kumulatywnie dotyczą całego okresu realizacji projektu   systemowego. Po zakończeniu każdego roku budżetowego dokonywany jest roczny bilans realizacji projektu systemowego, w tym mierzone są rezultaty osiągnięte w ramach zaplanowanych na dany rok zadań oraz weryfikowana jest faktyczna wartość poniesionych wydatków kwalifikowalnych. Wzór bilansu realizacji projektu systemowego stanowi załącznik do umowy ramowej (jest załączony do nowych  Zasad.  

Instytucje Pośredniczące do wniosków złożonych do dnia 9 marca 2009 r. mogą stosować dotychczasowe Zasady (w szczególności dotyczy to sposobu oceny wniosków) z wyjątkiem bilansu realizacji projektu za 2008 r. który powinien być wypełniony według nowego wzoru.

Tekst Zasad wraz z pismem przewodnim zamieszczamy w zakładce Zasady wdrażania. Dodatkowo poniżej zamieszczamy tekst Zasad w formacie rejestruj zmiany, aby można było spojrzeć na dokonane zmiany.

Komentarze 11 marca (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»