EFS dla OPS

21 marca

Rzeszów przypomina o kwestii wkładu własnego. Na podstawie informacji przekazanej z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pismem z dnia 24 lutego 2009 roku, numer DZF-VI-92261-40-JO/09 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż:

Zgodnie z § 4 ust. 3 wzoru umowy ramowej zawartej w zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia określonego % wkładu własnego w stosunku do całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Jednocześnie, rozliczanie wydatków w ramach projektu powinno odbywać się według określonej proporcji dofinansowania i wykładu własnego wykazanej w w/w umowie. Jakkolwiek dopuszcza się niezachowanie tej proporcji w danym wniosku o płatność, to jej zachowanie jest konieczne na zakończenie realizacji projektu. Ze względu na specyfikę projektów systemowych w Działaniu 7.1 PO KL zachowanie proporcji dofinansowania i wkładu własnego może nastąpić na zakończenie realizacji projektu, tj. na koniec 2013 roku, nie zaś wniosku o dofinansowanie na dany rok budżetowy. W związku z powyższym, beneficjent dokonując rozliczenia projektu za dany rok budżetowy, w którym montaż finansowy odbiega od przyjętego w umowie ramowej nie narusza zasad kwalifikowalności. Niemniej jednak, IP jako strona umowy zobowiązana jest w takim przypadku do monitorowania źródeł finansowania w kolejnych latach realizacji projektu, tak aby na zakończenie realizacji projektu w roku 2013 proporcja dofinansowania i wkładu własnego była zgodna z zapisami umowy, tj. nie przekraczała poziomu % określonego w § 4 ust. 2 i 3 umowy ramowej. Jednocześnie pragnę przypomnieć, że wkład własny we wniosku o dofinansowanie projektu nie może przekroczyć poziomu współfinansowania krajowego określonego dla danego, Działania tj. 15% wartości projektu. Ponadto, należy mieć na uwadze fakt, iż rozliczenie przez Beneficjenta w bilansie realizacji projektu systemowego za dany rok budżetowy dofinansowania i wkładu własnego na kwotę inną, niż wskazana w umowie na dany rok budżetowy nie powoduje konieczności aneksowania umowy ramowej. Niemniej jednak, wymaga ona dokonania przez IP odpowiedniej aktualizacji w KSI.

W opinii IZ PO KL, Beneficjent może dokonać odpowiedniego przeksięgowania dokumentów potwierdzających poniesione przez niego wydatki w ramach dofinansowania oraz wkładu własnego, tak aby zachować procent dofinansowania i wkładu własnego określony w umowie ramowej. Postępowanie takie wymaga jednak dokonania analogicznych do przeksięgowań przepływów finansowych na rachunku bankowym projektu.

Komentarze 21 marca (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»