EFS dla OPS

27 marca

Znowelizowane zasady finansowania. Od 1 kwietnia 2009 r. obowiązuje nowy tekst Zasad finansowania PO KL. W przypadku projektów OPS, PCPR zasady dotyczą wniosków złożonych po dniu 1 kwietnia Br. Wnioski złożone wcześniej, nawet gdy termin oceny przypada po 1 kwietnia realizowane są według dotychczasowej wersji Zasad.

Jednocześnie, gdy umowa (aneks) nie zostały zawarte przed 1 kwietnia Br. Na poprzednio obowiązujących warunkach projektodawca może zwrócić się do IP/IP2 o zawarcie umowy na warunkach określonych w znowelizowanych Zasadach finansowania.

Na wniosek beneficjenta możliwa jest zmiana warunków umowy o dofinansowanie projektu zawartych przed dniem wejścia w Zycie znowelizowanych Zasad zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Najważniejsze modyfikacje w Zasadach finansowania w ramach PO KL obejmują:

– Przekazywanie środków na dofinansowanie projektu. Określono, że odsetki bankowe od przekazanych beneficjentowi transz dotacji rozwojowej stanowią jego dochód i nie są wykazywane we wniosku o płatność.
– Wkład własny. Doprecyzowano zapisy dotyczące środków, z jakich wkład własny może pochodzić oraz wskazano sposób postępowania w przypadku przekroczenia 15% poziomu wkładu własnego pochodzącego ze środków publicznych.
– Obowiązek zwrotu środków z końcem roku budżetowego. Doprecyzowano zapisy przedmiotowego punktu określając sposób postępowania w związku ze zgłoszeniem wydatków do ujęcia w wykazie środków niewygasających oraz niewykorzystanych do końca roku budżetowego. Ponadto uporządkowano zapisy chronologicznie.
Projekty systemowe OPS i PCPR. Dodano zapisy dotyczące przekazywania kolejnych transz dotacji rozwojowej w ramach projektów systemowych realizowanych w ramach Działania 7.1.
– Koszty bezpośrednie. Wyodrębniono w ramach kosztów bezpośrednich zadanie "Zarządzanie projektem", w ramach którego beneficjent powinien ująć wszystkie wydatki związane z obsługą projektu, rezygnując jednocześnie z dotychczasowego sposobu ujmowania kosztów personelu w ramach poszczególnych zadań merytorycznych.
– Koszty pośrednie. Doprecyzowano możliwość rozliczania kumulatywnego kosztów pośrednich ryczałem w ramach końcowego wniosku o płatność. Zrezygnowano z konieczności przedstawienia we wniosku o dofinansowanie projektu metodologii dla kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. Ponadto, wprowadzono możliwość zmiany rozliczania kosztów pośrednich ryczałtem na koszty pośrednie rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.
– Przychód projektu. Rozszerzono definicję przychodu wskazując jako źródło przychodu także kary umowne oraz nałożono obowiązek zwrotu uzyskanego przychodu w całości lub proporcjonalnie do stopnia w jakim realizacja projektu przyczyniła się do jego osiągnięcia.
– Zasady sporządzania wniosku o płatność. Wskazano, że we wniosku o płatność beneficjent powinien wykazywać wydatki poniesione w danym okresie ze środków dotacji rozwojowej. Jedynie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach możliwe jest finansowanie wydatków ze środków własnych.
– Weryfikacja i zatwierdzanie wniosku o płatność beneficjenta. Doprecyzowano zapisy dotyczące wstrzymania terminu na weryfikację wniosku o płatność w związku z prowadzoną kontrolą.
– Wprowadzanie zmian do projektu. Doprecyzowano zakres zmian, jakie Beneficjent może wprowadzić do projektu bez konieczności informowania podmiotu będącego stroną umowy.
– Kwoty odzyskane i kwoty wycofane. Przeredagowano zapisy przedmiotowego punktu wprowadzając definicje kwot odzyskanych, kwot wycofanych oraz sposobu postępowania w przypadku odzyskiwania środków podlegających zwrotowi, w tym poprzez pomniejszenie wydatków lub wezwanie do zwrotu. Ponadto doprecyzowano zapisy dotyczące wydawania decyzji o zwrocie środków zgodnie z art. 211 UFP.
– Poświadczanie wydatków w ramach PO KL. Odstąpiono od obowiązku sporządzania poświadczenia i deklaracji wydatków w dotychczasowej wersji papierowej. Obecnie poświadczenie sporządzane będzie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do Zasad wraz załączoną kartą informacyjną deklaracji wydatków, stanowiącą wydruk z KSI SIMIK 07-13.

Tekst znowelizowanych "Zasad finansowania…" zamieściliśmy w zakładce Zasady finansowania.

Komentarze 27 marca (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»