Archiwalne

Księgowanie FA i polityka rachunkowości w JPS, nowa ustawa o pracownikach samorządowych – Jurata 2009

Studio Profilaktyki Społecznej (SPS) zaprasza do Juraty w dniach 19-23.04.2009r. (5 dni!) na szkolenie prowadzone przez Ewę Koszelę i Mieczysława Klupczyńskiego pt.: „Księgowanie Funduszu Alimentacyjnego i polityka rachunkowości w JPS. Nowe uregulowania prawne dotyczące pracowników samorządowych”. Studio Profilaktyki Społecznej (SPS) zaprasza na ogólnopolskie szkolenie z cyklu „Rachunkowość Jednostek Pomocy Społecznej w praktyce”;

Księgowanie Funduszu Alimentacyjnego i polityka rachunkowości w Jednostkach Pomocy Społecznej
– Najczęstsze problemy ewidencjonowania zdarzeń ujawniane od momentu wprowadzenia Funduszu Alimentacyjnego

– Zaliczki alimentacyjne a fundusz alimentacyjny funkcjonowanie i organizacja obsługi finansowo- księgowej Funduszu Alimentacyjnego

– Ujęcie w polityce rachunkowości ewidencji księgowej w zakresie programu operacyjnego Kapitał Ludzki

– Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

– Instrukcje: obiegu i kontroli dokumentów, kasowa, inwentaryzacyjna, przykłady instrukcji

– Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych i zasad polityki rachunkowości budżetowej,- kto, kiedy i jak?

– Nowa ustawa o finansach publicznych (projekt) i jej wpływ na funkcjonowanie Ośrodków Pomocy Społecznej

Nowe obowiązujące od 1 stycznia 2009 r. uregulowania dotyczące pracowników samorządowych
Pracownicy samorządowi – pojęcie pracownika i pracodawcy samorządowego. Wymagania wobec kandydata na pracownika samorządowego. Nawiązanie stosunku pracy. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze. Obowiązki pracownika samorządowego. Wynagrodzenie pracownika samorządowego. Podróże służbowe pracowników samorządowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla: głównych księgowych, księgowych oraz pracowników finansowo-księgowych Jednostek Pomocy Społecznej (OPS, DPS, PCPR), skarbników i kierowników JPS, kierowników JPS, inne zainteresowane osoby

Szkolenie prowadzą:

Ewa Koszela: Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, specjalista w zakresie praktycznego zastosowania przepisów obejmujących całokształt gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych, uznany autorytet w sprawach kontroli i nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych, posiadająca bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla JPS, Katowice

Mieczysław Klupczyński: b. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, radca prawny, specjalista w zakresie finansów publicznych i prawa samorządu terytorialnego, b. Sekretarz Powiatu Gostyńskiego, praktyk, Poznań

Szkolenie odbędzie się w dniach:
19-23 kwietnia 2009r. (niedziela- czwartek) w Juracie (Półwysep Helski)
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „DELFIN”
ul. Wojska Polskiego, 84-141 Jurata (www.wzwjantar.pl)

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców

Szkolenie 5-dniowe w cenie 3-dniowego w Juracie!
MIMO KRYZYSU- WCIĄŻ NAJATRAKCYJNIEJSZA OFERTA NA RYNKU!!!

PROGRAM SZKOLENIA „Rachunkowość JPS w praktyce”:
19-23 kwietnia 2009r.- Ośrodek „Delfin” w Juracie

19.04.2009r. (niedziela)
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia od godz. 15.00 w „Delfinie”

20.04.2009r. (poniedziałek)

08.00-10.00 Śniadanie

10.00-13.30 Zakwaterowanie uczestników- ciąg dalszy

13.30-14.30 Obiad
godz.14.30 Powitanie, omówienie harmonogramu szkolenia, wybór grup warsztatowych, rozpoczęcie szkolenia
14.30-18.30 Księgowanie Funduszu Alimentacyjnego i polityka rachunkowości w Jednostkach
Pomocy Społecznej- prowadzenie Ewa Koszela:

1. Specyfika polityki rachunkowości jednostek pomocy społecznej – zakres i zasady stosowania
zasad rachunkowości.

2. Wybór zasad rachunkowości stosowanych najczęściej przez jednostki pomocy społecznej:

– metody wyceny aktywów i pasywów – omówienie metod w zakresie wyboru, który może dokonać jednostka;

– ustalanie dochodów i wydatków;

– ustalanie przychodów i kosztów;

– ustalanie należności budżetowych i należności do budżetu;

– ustalanie zobowiązań budżetowych i zobowiązań od budżetu;

– zasady a sprawozdania budżetowe.

3. Zasady stosowania uproszczeń w rachunkowości– wskazanie, jakie uproszczenia są dopuszczalne
a kiedy zapisy polityki rachunkowości są przekroczeniem uprawnień na podstawie doświadczeń
kontrolnych Regionalnych Izb Obrachunkowych prowadzonych w OPS, DPS, PCPR.

4. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych:
– zakładowy plan kont – budowa – wskazanie poprawnej budowy planu kont w jednostce wraz z jego opisem;
– księgi rachunkowe prowadzone przy pomocy komputera – opis zasad które musi przestrzegać jednostka.

5. Zaliczki alimentacyjne a Fundusz alimentacyjny – funkcjonowanie i organizacja obsługi
finansowo- księgowej Funduszu Alimentacyjnego.

6. Ewidencja i wycena rozrachunków z tytułu funduszu alimentacyjnego wobec osób uprawnionych
i dłużników alimentacyjnych oraz udziału budżetu państwa i budżetu organu właściwego.

7. Fundusz alimentacyjny w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-N oraz w Rb-27s i Rb-27zz. w jednostkach
realizujących zadanie zlecone oraz w budżecie, którym jednostki realizujące zadanie podlegają.

8. Układ podmiotowy sprawozdań Rb-Z i Rb-N – zasady wykazywania środków pieniężnych w
układzie podmiotowym czyli różnica pomiędzy własnością a należnością.

9. Fundusz alimentacyjny– problemy ewidencjonowania zdarzeń ujawniane od momentu
wprowadzenia:

– sposoby organizacji obsługi księgowej funduszu alimentacyjnego,

– typowe operacje księgowe – ewidencja budżetu oraz ewidencja jednostki,

– ustalanie należności z tytułu dochodów budżetowych,

– zobowiązania wobec innych jednostek,

– obliczanie odsetek,

– terminy przekazywania środków wyegzekwowanych,

– sprawozdania budżetowe.

18.30-19.30 Konsultacje indywidualne z Ewą Koszelą

Od 19.45 Kolacja- ognisko na plaży, pieczenie kiełbasek, zabawa z muzyką

21.04.2009r. (wtorek)

08.00-09.00 Śniadanie

09.00-13.00 Księgowanie Funduszu Alimentacyjnego i polityka rachunkowości w Jednostkach
Pomocy Społecznej-ciąg dalszy prowadzenie Ewa Koszela:

10. Rozliczenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych – budżet państwa, budżet gminy
wierzyciela, budżet gminy dłużnika.

11. Ujęcie w polityce rachunkowości ewidencji księgowej w zakresie programu operacyjnego
Kapitał Ludzki.

12. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

13. Inwestycje –środki trwałe w budowie.

14. Instrukcja obiegu i kontroli dowodów ( dokumentów ) księgowych jednostek pomocy społecznej
– omówienie elementów obligatoryjnych instrukcji oraz elementów fakultatywnych;

15. Instrukcja kasowa – budowa instrukcji kasowej – poprawna – elementy obligatoryjne i
fakultatywne;

16. Instrukcja inwentaryzacyjna – budowa instrukcji adekwatna do jednostki – elementy
obligatoryjne oraz fakultatywne;

17. Przykłady funkcjonujących w jednostkach instrukcji wewnętrznych

18. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych i zasad polityki rachunkowości
budżetowej,– kto, kiedy i jak?

19. Nowa ustawa o finansach publicznych (projekt) i jej wpływ na funkcjonowanie Ośrodków
Pomocy Społecznej.

13.00-14.00 Obiad

14.00-16.00 Konsultacje indywidualne z Ewą Koszelą

16.00-19.00 Czas wolny. Dla zainteresowanych wycieczka piesza po Juracie lub inne atrakcje

od 19.30 Regionalna kolacja po kaszubsku, zagra kapela kaszubska Manijoce, później dyskoteka z konkursami

22.04.2009r. (środa)

08.00-09.00 Śniadanie
09.00-14.00 Czas wolny. Dla zainteresowanych rejs statkiem wycieczkowym po morzu
13.00-14.00 Obiad

14.00-18.30 Nowe obowiązujące od 1 stycznia 2009 r. uregulowania dotyczące pracowników
samorządowych- prowadzenie Mieczysław Klupczyński:
1. Pracownicy samorządowi – pojęcie pracownika i pracodawcy samorządowego.

2. Wymagania wobec kandydata na pracownika samorządowego

3. Nawiązanie stosunku pracy:
1) Rodzaje podstaw zatrudnienia,
2) Organy uprawnione do dokonywania czynności z prawa pracy,
3) Zatrudnienie na podstawie wyboru,
4) Zatrudnienie na podstawie mianowania,
5) Zatrudnienie na podstawie powołania i umowy o pracę,
6) Ślubowanie.

4. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze:
1) Pojęcie wolnego stanowiska urzędniczego,
2) Postępowanie rekrutacyjne.

5. Obowiązki pracownika samorządowego:
1) Podstawowe obowiązki,
2) Wykonywanie poleceń służbowych,
3) Zakaz łączenia zajęć służbowych z innymi o takim samym charakterze, co służbowe – nowe zasady,
4) Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
5) Oświadczenie o stanie majątkowym,
6) Oceny kwalifikacyjne,
7) Zakaz łączenia stanowisk.

6. Wynagrodzenie pracownika samorządowego:
1) Nowe zasady wynagradzania,
2) Regulamin wynagradzania,
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagrody dla pracowników samorządowych,

7. Podróże służbowe pracowników samorządowych.

18.30-19.30 Odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne z Mieczysławem Klupczyńskim

od 19.30 Kolacja (zwykła), po niej dyskoteka z karaoke i konkursami

23.04.2009r. (czwartek)
Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów, zakończenie szkolenia

07.30-09.00 Śniadanie (Wykwaterowanie z pokoi do godziny 11.00)

09.00-09.30 Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów, zakończenie szkolenia

Wykładowcy w trakcie szkolenia i konsultacji odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania!

CAŁOŚCIOWY KOSZT SZKOLENIA
WYNOSI: 740,00 zł. OD OSOBY.

CENA OBEJMUJE:
– materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe,
– zakwaterowanie wraz z wyżywieniem- 4 noclegi ze śniadaniem, 3 obiady, 3 kolacje integracyjne, kawa, etc.
– certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez wykładowców
DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE

UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymają bogate materiały szkoleniowe w postaci schematów księgowych, zasad prezentowania danych w sprawozdaniach finansowych jednostkowych (bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w funduszu) a także wzory dokumentów (instrukcji i zarządzeń) dotyczących inwentaryzacji oraz certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowcę.

Koordynator szkolenia – Kierownik Biura SPS
Agnieszka Dudek tel: 012 636-92-85 lub 0660 675-194

ORGANIZATOR SZKOLENIA:

Studio Profilaktyki Społecznej NPDN, ul. Karmelicka 28/9A, 31-017 Kraków
tel.: 012 636 92 85, 636 37 93 fax: 012 626 94 40, 626 94 41, [email protected]

Harmonogram z kartą zgłoszenia
do pobrania na www.sps.org.pl

Zapraszamy serdecznie!
Grupa SPS Kraków
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Księgowanie FA i polityka rachunkowości w JPS, nowa ustawa o pracownikach samorządowych – Jurata 2009 (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»