Archiwalne

Szkolenia z Panią Ewą Koszelą z księgowania FA i polityki rachunkowości w Jednostkach Polityki Społecznej

Studio Profilaktyki Społecznej ( SPS ) serdecznie zaprasza głównych księgowych, księgowych oraz pracowników finansowo-księgowych, kierowników JPS na szkolenia wojewódzkie pn.: "Księgowanie Funduszu Alimentacyjnego i polityka rachunkowości w Jednostkach Pomocy Społecznej" prowadzone przez Panią Ewę Koszelę – Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej RIO w Katowicach. Studio Profilaktyki Społecznej SPS serdecznie zaprasza na szkolenie z cyklu „Rachunkowość i księgowość w praktyce”: Księgowanie Funduszu Alimentacyjnego i polityka rachunkowości w Jednostkach Pomocy Społecznej

– Najczęstsze problemy ewidencjonowania zdarzeń ujawniane od momentu wprowadzenia Funduszu Alimentacyjnego

– Zaliczki alimentacyjne a fundusz alimentacyjny funkcjonowanie i organizacja obsługi finansowo- księgowej Funduszu Alimentacyjnego

– Ujęcie w polityce rachunkowości ewidencji księgowej w zakresie programu operacyjnego Kapitał Ludzki

– Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

– Instrukcje: obiegu i kontroli dokumentów, kasowa, inwentaryzacyjna, przykłady instrukcji

– Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych i zasad polityki rachunkowości budżetowej,- kto, kiedy i jak?

– Nowa ustawa o finansach publicznych (projekt) i jej wpływ na funkcjonowanie Ośrodków Pomocy Społecznej

Szkolenie przeznaczone jest dla: głównych księgowych, księgowych oraz pracowników finansowo-księgowych Jednostek Pomocy Społecznej (OPS, DPS, PCPR), skarbników i kierowników JPS, inne zainteresowane osoby

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

24.04.2009r. – Gdańsk
29.04.2009r. – Łódź
30.04.2009r. – Kielce
06.05.2009r. – Rzeszów
07.05.2009r. – Kraków

Informacje o Wykładowcy:

Ewa Koszela – Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, specjalista w zakresie praktycznego zastosowania przepisów obejmujących całokształt gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych, uznany autorytet w sprawach kontroli i nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych, posiadająca bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla JPS Katowice.

UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymają bogate materiały szkoleniowe w postaci schematów księgowych, zasad prezentowania danych w sprawozdaniach finansowych jednostkowych (bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w funduszu) a także wzory dokumentów (instrukcji i zarządzeń) dotyczących inwentaryzacji oraz certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowcę.

Wykładowca w trakcie szkolenia i konsultacji odpowiada na wszystkie Państwa pytania!

„Księgowanie FA i polityka rachunkowości w JPS”- program szkolenia:
09.00-15.00 Księgowanie Funduszu Alimentacyjnego i polityka rachunkowości w Jednostkach Pomocy Społecznej:

1. Specyfika polityki rachunkowości jednostek pomocy społecznej – zakres i zasady stosowania
zasad rachunkowości.

2. Wybór zasad rachunkowości stosowanych najczęściej przez jednostki pomocy społecznej:

– metody wyceny aktywów i pasywów – omówienie metod w zakresie wyboru, który może dokonać jednostka;

– ustalanie dochodów i wydatków;

– ustalanie przychodów i kosztów;

– ustalanie należności budżetowych i należności do budżetu;

– ustalanie zobowiązań budżetowych i zobowiązań od budżetu;

– zasady a sprawozdania budżetowe.

3. Zasady stosowania uproszczeń w rachunkowości– wskazanie, jakie uproszczenia są dopuszczalne
a kiedy zapisy polityki rachunkowości są przekroczeniem uprawnień na podstawie doświadczeń
kontrolnych Regionalnych Izb Obrachunkowych prowadzonych w OPS, DPS, PCPR.

4. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych:
– zakładowy plan kont – budowa – wskazanie poprawnej budowy planu kont w jednostce wraz z jego opisem;
– księgi rachunkowe prowadzone przy pomocy komputera – opis zasad które musi przestrzegać jednostka.

5. Zaliczki alimentacyjne a Fundusz alimentacyjny – funkcjonowanie i organizacja obsługi
finansowo- księgowej Funduszu Alimentacyjnego.

6. Ewidencja i wycena rozrachunków z tytułu funduszu alimentacyjnego wobec osób uprawnionych
i dłużników alimentacyjnych oraz udziału budżetu państwa i budżetu organu właściwego.

7. Fundusz alimentacyjny w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-N oraz w Rb-27s i Rb-27zz. w jednostkach
realizujących zadanie zlecone oraz w budżecie, którym jednostki realizujące zadanie podlegają.

8. Układ podmiotowy sprawozdań Rb-Z i Rb-N – zasady wykazywania środków pieniężnych w
układzie podmiotowym czyli różnica pomiędzy własnością a należnością.

9. Fundusz alimentacyjny– problemy ewidencjonowania zdarzeń ujawniane od momentu
wprowadzenia:

– sposoby organizacji obsługi księgowej funduszu alimentacyjnego,

– typowe operacje księgowe – ewidencja budżetu oraz ewidencja jednostki,

– ustalanie należności z tytułu dochodów budżetowych,

– zobowiązania wobec innych jednostek,

– obliczanie odsetek,

– terminy przekazywania środków wyegzekwowanych,

– sprawozdania budżetowe.

10. Rozliczenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych – budżet państwa, budżet gminy
wierzyciela, budżet gminy dłużnika.

11. Ujęcie w polityce rachunkowości ewidencji księgowej w zakresie programu operacyjnego
Kapitał Ludzki.

12. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

13. Inwestycje –środki trwałe w budowie.

14. Instrukcja obiegu i kontroli dowodów ( dokumentów ) księgowych jednostek pomocy społecznej
– omówienie elementów obligatoryjnych instrukcji oraz elementów fakultatywnych;

15. Instrukcja kasowa – budowa instrukcji kasowej – poprawna – elementy obligatoryjne i
fakultatywne;

16. Instrukcja inwentaryzacyjna – budowa instrukcji adekwatna do jednostki – elementy
obligatoryjne oraz fakultatywne;

17. Przykłady funkcjonujących w jednostkach instrukcji wewnętrznych

18. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych i zasad polityki rachunkowości
budżetowej,– kto, kiedy i jak?

19. Nowa ustawa o finansach publicznych (projekt) i jej wpływ na funkcjonowanie Ośrodków
Pomocy Społecznej.

14.30-15.00 Odpowiedzi na pytania, konsultacje, rozdanie zaświadczeń, zakończenie szkolenia. W przypadku potrzeby- przedłużenie czasu konsultacji indywidualnych, aż do wyczerpania zagadnień.

Ważne: Zagadnienia na konsultacje należy zgłaszać organizatorowi szkolenia do 14 dni od daty szkolenia na [email protected]

W trakcie zajęć odbywają się przerwy kawowe

Koszt szkolenia: cena szkolenia wynosi 279,00 zł* od 1 osoby i obejmuje: poczęstunek- kawa, herbata, napoje, obiad, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Dojazd na własny koszt.
*W przypadku udziału więcej niż 2 osób z tej samej jednostki koszt udziału każdej kolejnej osoby wynosi 250.00 zł

ORGANIZATOR SZKOLENIA:

Studio Profilaktyki Społecznej NPDN, ul. Karmelicka 28/9A, 31-128 Kraków
tel.: 012 636 92 85, 636 37 93 fax: 012 626 94 40, 626 94 41, www.sps.org.pl

Harmonogramy szkoleń wraz z kartami zgłoszeniowymi
dostępne są do pobrania na www.sps.org.pl  

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenia z Panią Ewą Koszelą z księgowania FA i polityki rachunkowości w Jednostkach Polityki Społecznej (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»