Archiwalne

Szkolenia z p. Tomaszem Wardachem ”Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alim

Zapraszamy Państwa na szkolenie "Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ze szczególnym uwzględnieniem nowych nowelizacji", które organizujemy w Lublinie, Kielcach, Wrocławiu, Poznaniu oraz Toruniu z p. Tomaszem Wardachem (pracownikiem MPiPS Departamentu ŚR)
Terminy i miejsca szkoleń:
LUBLIN 20.04.2009r, godz. 10.00 (ul. Narutowicza 58/60, Hotel „VICTORIA”)
KIELCE 21.04.2009r, godz. 10.00 ( al. IX Wieków Kielc 3, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki)
WROCŁAW 22.04.2009r, godz. 10.00 (ul. Piłsudskiego74, budynek "NOT-u)
POZNAŃ 23.04.2009r, godz. 10.00 ( ul. Wieniawskiego 5/9, budynek "NOT-u", sala 211)
TORUŃ 24.04.2009r, godz. 10.00 ( ul. Szosa Bydgoska 3, Centrum Targowe "PARK", sala 5-2)

Wykładowca: Tomasz Wardach – prawnik, pracownik MPiPS Departamentu Św. Rodzinnych, ekspert w zakresie przepisów ww. ustaw, konsultant podmiotów realizujących św. rodzinne oraz zaliczkę aliment. a także prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

I. Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych – ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1456)

– przesunięcie okresu zasiłkowego i w konsekwencji przedłużenie aktualnego okresu zasiłkowego do 30 października 2009 r.
– przyznawanie świadczeń rodzinnych uzależnionych od kontynuowania nauki w związku z przesunięciem okresu zasiłkowego
– zmiana w katalogu utraty i uzyskania dochodu
– istota zmiany zapisów dotyczących ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego
– zmiana zasad przyznawania dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego i świadczenia pielęgnacyjnego w przypadku umieszczenia dziecka w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w szczególności w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
– ograniczenie prawa opiekuna prawnego do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wyroki
– zmiana zasad przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego w przypadku umieszczenia osoby w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
– rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 i 22 lipca 2008 r. w sprawie niekonstytucyjności – nowe zasady ustalania składu rodziny w przypadku ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
– zmiany dotyczące momentu, od którego możliwe będzie przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego
– zmiana zasad przyznawania świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności w przypadku uzyskania przez osobę uprawnioną kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność
– doprecyzowanie przepisów regulujących tryb postępowania w przypadku koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
– zmiany przepisów dotyczących świadczeń nienależnie pobranych
– rozszerzenie definicji świadczeń nienależnie pobranych, zasady naliczania odsetek, realizacja czeków

II. Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych – ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r., Nr 237, poz. 1654)
– zamiana zasad przyznawania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
– zmiana zasad otrzymywania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – możliwość podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej o okresie pobierania dodatku

III. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 192, poz. 1387) – omówienie nowych przepisów w szczególności:
– podmiot realizujący – możliwość realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych przez ośrodki pomocy społecznej
– warunki przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
– przyznawanie świadczeń dla osób w wieku powyżej 18 roku życia oraz osób, które w trakcie okresu świadczeniowego kończą 18 lat
– zmiana decyzji w przypadku zmiany wysokość lub uchylenia alimentów
– ustalanie prawa do świadczeń w przypadku, gdy dłużnik zamieszkuje
w Polsce lub za granicą – dokumenty potwierdzające bezskuteczność egzekucji
– współpraca organu właściwego wierzyciela i dłużnika z komornikiem sądowym
– dochodzenie od dłużników alimentacyjnych, w drodze decyzji administracyjnej, zwrotu należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
– współpraca organu właściwego wierzyciela i dłużnika w zakresie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
– moment powstania obowiązku podjęcia przez organ właściwy dłużnika działań wobec dłużnika alimentacyjnego
– rodzaje działań podejmowanych wobec dłużnika alimentacyjnego (wywiad alimentacyjny, oświadczenie majątkowe, aktywizacja zawodowa, zatrzymywanie praw jazdy, zawiadamianie organów ścigania, powództwa alimentacyjne na rzecz obywateli)
– zasady zgłaszania dłużników alimentacyjnych do Biura Informacji Gospodarczej

IV. Ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.):
– przepisy przejściowe ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dotyczące zaliczek alimentacyjnych – rozliczenie ostatniego kwartału, sprawy o zaliczki wszczęte i niezakończone przed 1 października 2008 r., dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, dochodzenie zwrotu należności dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek

V. Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące bieżącej realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłaszamy na szkolenie z zakresu: ……………………………………………………………………………………………………….
1. Pan /i/ …………………………………………. stanowisko:……………………………….
e-mail:…………………………………………………… tel. kontakt………………………….

2. Pan /i/ ………………………………………….. stanowisko:………………………………
e-mail:………………………………………………… tel. kontakt…………………………….
Termin i miejsce szkolenia: …………………………………………………………………………………………………………………
Dane do faktury:
Nazwa i adres firmy
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
NIP …………………………………………
Należność za uczestnictwo ……….(liczba osób) x ……………(kwota szkolenia) zostanie przelana na konto
ING nr 94 1050 1618 1000 0008 0128 8234

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest przesłanie wypełnionego formularza faxem lub e-mailem na nasz adres.
Ewentualnej rezygnacji należy dokonywać nie później niż na 3 dni roboczych przed terminem szkolenia, w przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony całością kosztów.
Nieobecność zgłoszonego uczestnika zobowiązuje do zapłaty pełnej należności.

(Wprawdzie w przesłanej do redakcji ops.pl  materiale o szkoleniu zabrakło informacji o cenie szkolenia, jednak na stronie www.szkolenia.com.pl  można znaleźć cenę 250,00zł/osobęwyjaśnienia red.)

oprac. ops.pl lotsy

Komentarze Szkolenia z p. Tomaszem Wardachem ”Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alim (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»