Archiwalne

Procedury pomocy społecznej: szkolenie 19 czerwca Gdańsk

Szkolenie prowadzi: Urszula Maziarz – prawnik, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, stały współpracownik i doradca organów gminy w sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i innych świadczeń socjalnych

PROGRAM SZKOLENIA
I. Omówienie nowych zasad zawierania kontraktów socjalnych, zasady i treść porozumień zawieranych pomiędzy ośrodkami pomocy społecznej i urzędami pracy; wpływ nowych uregulowań na decyzje o odmowie przyznania pomocy ze względu na brak współpracy. Omówienie najnowszych orzeczeń sądowych na temat odmowy przyznania świadczeń pomocy społecznej z uwagi na niezrealizowanie kontraktu socjalnego.
II. Omówienie najnowszych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń z pomocy społecznej, a między innymi:
• wyroku NSA w sprawie odmowy przyznania pomocy społecznej z uwagi na odmowę sporządzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego (stanowisko Sądu w odniesieniu do przesłanki „braku współdziałania”)
• niepodjęcie pracy jako okoliczność braku współdziałania – postępowanie dowodowe i konieczność badania zasadności odmowy – w świetle wyroku WSA;
• konieczność uwzględniania możliwości intelektualnych osób przy ocenie wykorzystywania przez nie własnych środków i możliwości – na przykładzie orzecznictwa sądowego;
• stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie ciągłości świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności;

II. Właściwość organów oraz zasady kierowania do domów pomocy społecznej, w tym:

• zasady kierowania do domu pomocy społecznej osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, osób chorych psychicznie, inne wypadki, w których wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego; udział kuratora w kierowaniu do DPS-u, osoby ubezwłasnowolnionej częściowo;
• właściwość organów gminy przy kierowaniu do DPS-u osoby ubezwłasnowolnionej – orzecznictwo sądów administracyjnych w kwestii miejsca zamieszkania osoby ubezwłasnowolnionej;
• właściwość miejscowa gminy przy kierowaniu do DPS-u osoby bezdomnej w świetle orzecznictwa sądowego; definiowanie osoby bezdomnej w orzecznictwie sądowym;
• właściwość miejscowa gminy przy kierowaniu do DPS-u osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej ( w świetle orzecznictwa sądowego)
• niemożność zapewnienia usług opiekuńczych przez rodzinę w miejscu zamieszkania podopiecznego z powodu konfliktów rodzinnych jako przesłanka skierowania do DPS-u
( w świetle orzecznictwa sądowego)
• decyzje o odpłatności za pobyt w DPS-ie, ustalanie dochodu osoby skierowanej- w orzecznictwie sądowym;
• zasady zwalniania z opłat za pobyt w DPS-ie: obligatoryjne i fakultatywne.

III. Omówienie na przykładzie konkretnych decyzji z zakresu pomocy społecznej najczęściej występujących uchybień w stosowaniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym:
1. skutki niezastosowania przepisów o wyłączeniu pracownika w świetle wyroków NSA; wyłączenie pracownika z mocy prawa oraz omówienie okoliczności, w których powstaje obowiązek wyłączenia pracownika przez przełożonego; forma prawna wyłączenia pracownika i wyznaczenia innego;
2. ocena zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnej stron postępowania o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej; działanie przez pełnomocników, zasady udzielania pełnomocnictwa
3. wszczęcie i prowadzenie postępowania; zasady doręczania pism; protokoły i adnotacje; kiedy istnieje konieczność sporządzenia protokołu; do czego może służyć adnotacja ( notatka służbowa) i kiedy można posługiwać się tą formą dokumentu;
4. obligatoryjne i fakultatywne zawieszenie postępowania; zagadnienie wstępne w postępowaniu z pomocy społecznej;
5. kiedy należy wznowić postępowanie zakończone decyzją o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej – etapy postępowania oraz rodzaj wydawanych decyzji po wznowieniu.
6. etapy postępowania zmierzającego do zmiany decyzji ostatecznej z pomocy społecznej na niekorzyść strony;
7. .etapy postępowania przy ustalaniu wysokości świadczeń nienależnie pobranych i żądaniu ich zwrotu.
8. potrącanie świadczeń nienależnie pobranych oraz prowadzenie egzekucji przy pomocy organu egzekucyjnego, upomnienie tytuł wykonawczy oraz uprawnienia organu pomocy społecznej w toku egzekucji;
IV. WZORY PISM i DECYZJI.

Zgłoszenia przyjmowane będą za pośrednictwem poczty, faxu lub internetu.
W razie rezygnacji z udziału w szkoleniu, nie później jednak niż na 4 dni przed jego rozpoczęciem, dokonamy zwrotu wpłaconej należności. Po tym terminie dokonujemy zwrotu należności pomniejszonej o 50zł (koszt rezerwacji oraz materiałów)

Cena udziału w szkoleniu wynosi 235 zł/os(dwieście trzydzieści pięć zł)
(obejmuje wykłady, indywidualną konsultację z wykładowcą, przerwę kawową, obiad i materiały)

Wpłaty należy dokonać najpóźniej w dniu szkolenia nie wcześniej jednak
niż na 4 dni przed szkoleniem

Centrum Szkoleń Samorządowych
BRE Bank SA O/Elbląg 51 1140 2004 0000 3402 5948 3464

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:
19 czerwca 2009 Gdańsk – Pomoc społeczna

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Pełna nazwa
Instytucji/jednostki

Dokładny adres instytucji/jednostki
Telefon
Fax
e-mail
Nr gadu gadu
Kierownik jednostki
Skarbnik/Główny księgowy

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Procedury pomocy społecznej: szkolenie 19 czerwca Gdańsk (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»