Archiwalne

Szkolenie ”OTI” we Władysławowie: ŚR-FA-KPA: Bartłomiej MAZURKIEWICZ


Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI” serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „Polityka zabezpieczenia społecznego w samorządzie” Szkolenie odbędzie się w dniach 14-16 czerwca we Władysławowie, a poprowadzi je Pan Bartłomiej MAZURKIEWICZ.
„Polityka zabezpieczenie społecznego w samorządzie”

– Świadczenia Rodzinne,

– Fundusz Alimentacyjny,

– Ustawa o pomocy społecznej,

– Kodeks Postępowania Administracyjnego

14-16 czerwca 2009 r. – WŁADYSŁAWOWO

Hotel RIGGA SPA,

ul. Harcerska 7, 84-120 Władysławowo

www.rigga.com.pl

SZKOLENIE POPROWADZI:

Bartłomiej MAZURKIEWICZ – prawnik, pracownik naukowo-dydaktyczny AGH w Krakowie, członek SKO w Krakowie, prowadzący szkolenia w zakresie pomocy społecznej i KPA, współpracownik ROPS w Krakowie i Katowicach, współpracownik Małopolskiego i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Polityki Społecznej Miasta St. Warszawy, Konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej.

PROGRAM SZKOLENIA:

14 czerwca (niedziela)

13:00 – 19:00 Rejestracja uczestników. Zakwaterowanie. Rozdanie materiałów szkoleniowych.

19:00 Kolacja integracyjna.

15 czerwca (poniedziałek)

09:00 – 12:30 Nowelizacja ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych:

– zmiana okresu zasiłkowego, nowości w uzyskaniu i stracie dochodu,

– nowe zasady obliczania dochodu z gospodarstwa rolnego,

– kiedy nie przysługuje „dodatek wychowawczy”, nowości w beciku,

– uporządkowanie zasiłku pielęgnacyjnego /DPS, ZAL/,

– świadczenia pielęgnacyjne zgodne z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2008 r.,

– nowe rodzaje upoważnień do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych,

– nowe zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

– przyznawanie świadczeń związanych z niepełnosprawnością – nowe zasady zgodne z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z października 2007 roku,

– nieprawidłowe złożenie wniosku – wezwanie do uzupełnienia wniosku,

– zasady naliczania nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek,

– zmiana obowiązujących decyzji o przyznaniu świadczeń na bieżący okres zasiłkowy.

12:30 – 13:00 Obiad

13:00 – 16:30 Bieżące problemy z zakresu funduszu alimentacyjnego:

– ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej:

(obowiązki dłużników alimentacyjnych, postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zaliczki alimentacyjnej, weryfikacja przyznanych zaliczek,

– ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

(zmiana decyzji o zaliczce alimentacyjnej, organ właściwy w sprawach nowego funduszu, kryteria przyznawania świadczeń z funduszu, obowiązki organu właściwego dłużnika, weryfikacja przyznanych świadczeń, koszty obsługi)

– postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu funduszu alimentacyjnego

16:30 – 20:00 Czas wolny

od 20:00 Kolacja bankietowa – karaoke + dyskoteka. Poprowadzi i zaśpiewa Jacek Marszałek

16 czerwca (wtorek)

07:30 – 08:30 Śniadanie

08:30 – 09:30 Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej:

– definicje ustawowe, kryterium dochodowe, marnotrawienie świadczeń

– rażąca dysproporcja a przyznane świadczenia, uprawnienia dla pracowników socjalnych

– nowe zasady kontraktu socjalnego z bezrobotnymi

– co dalej z zasiłkami stałymi? czyje to w końcu zadanie?

– opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych!

– nowe wzory wywiadów – co tak naprawdę się zmieniło?

– zmiany w sposobie obliczania dochodu dla „ryczałtowców”.

09:30 – 10:30 Dożywianie:

– czy wliczać je do dochodu?, „pula” ośrodka a „pula” dyrektora szkoły

– komu przyznawać pomoc? formy pomocy na podstawie ustawy

– postępowanie w sprawie przyznania pomocy w formie posiłku

– odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o pomocy społecznej w „dożywianiu’

10:30 -11:30 Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu ustawy o pomocy społecznej:

– postępowanie w sprawach o świadczenia pieniężne i niepieniężne,

– kompetencje pracowników w zakresie postępowania dowodowego,

– wydawanie decyzji z zakresu świadczeń z pomocy społecznej,

– zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących zasiłku stałego oraz innych świadczeń (w tym pomocy dla rodzin zastępczych),

11:30 – 12:30 Kodeks Postępowania Administracyjnego – wprowadzenie:

– zakres obowiązywania, zasady ogólne,

– organy wyższego stopnia i organy naczelne, właściwości organów,

– wyłączenie pracownika oraz organu, strona, doręczenia, wezwania, terminy

12:30 – 13:30 Postępowania administracyjne na gruncie KPA:

– wszczęcie postępowania, protokoły i adnotacje, udostępnienie akt,

– dowody, rozprawa, zawieszenie postępowania, decyzje, ugoda,

– postanowienia, odwołania, zażalenia,

– wznowienia postępowania, uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji

– udział prokuratora, wydawanie zaświadczeń, skargi i wnioski.

13:30 Obiad.

14:00 – 16:00 DLA ZAINTERESOWANYCH – PANEL DYSKUSYJNY: Pan Bartłomiej Mazurkiewicz odpowie na wszystkie Państwa pytania!

KOSZT SZKOLENIA: 740 zł – obejmuje: wykłady, materiały, konsultacje, 2 noclegi, pełne wyżywienie, serwis konferencyjny

Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia udzielamy pod numerami telefonów: 012 626-01-40 lub 012 635-83-65

Program szkolenia do pobrania na naszej stronie internetowej: www.oti.org.pl

Informacji o szkoleniach JEDNODNIOWYCH prowadzonych przez Pana Bartłomieja MAZURKIEWICZA (w miesiącach czerwiec – lipiec) udzielamy pod numerami telefonów: 012 635-83-65 lub 012 626-01-40

Internetowy formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie: www.oti.org.pl w zakładce "FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY"

oprac. ops.pl lotsy

Komentarze Szkolenie ”OTI” we Władysławowie: ŚR-FA-KPA: Bartłomiej MAZURKIEWICZ (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»