Archiwalne

Księgowanie funduszu alimentacyjnego

Platforma Edukacyjna Project System zaprasza na cykl szkoleń pt. „KSIĘGOWANIE FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO A RZETELNOŚĆ KSIĄG RACHUNKOWYCH PRZY KSIĘGOWANIU I AKTUALIZOWANIU NALEŻNOŚCI JAKO ZOBOWIĄZAŃ” prowadzonych przez wieloletniego i doświadczonego wykładowcę Tomasza Wojtanię. Miejsce: Częstochowa, Warszawa, Katowice, Zielona Góra, Wrocław, Szczecin, Poznań, Kraków.

Szkolenia odbędą się: 10.06 w Częstochowie, 18.06 w Warszawie, 23.06 w Katowicach, 29.06 w Zielonej Górze, 30.06 w Szczecinie, 03.07 w Poznaniu, 09.07 w Krakowie.

Na szkoleniach zostaną omówione m. in. zagadnienia dotyczące tego: czy księgować należności jako zobowiązania w ops (221/225); czy może należy księgować należności w ops (221/750), a zobowiązania wobec budżetu państwa i gminy dłużnika w księgach organu na koncie 224?

KSIĘGOWANIE FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO A RZETELNOŚĆ KSIĄG RACHUNKOWYCH
PRZY KSIĘGOWANIU I AKTUALIZOWANIU NALEŻNOŚCI JAKO ZOBOWIĄZAŃ
• CZY KSIĘGOWAĆ NALEŻNOŚCI JAKO ZOBOWIĄZANIA W OPS (221/225)
• CZY MOŻE NALEŻY KSIĘGOWAĆ NALEŻNOŚCI W OPS (221/750),
• A ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETU PAŃSTWA I GMINY DŁUŻNIKA W KSIĘGACH ORGANU NA KONCIE 224?

PROWADZĄCY Tomasz Wojtania
doświadczony wykładowca, ceniony trener oraz uznany specjalista i niezależny praktyk w dziedzinie rachunkowości budżetowej. Doradca w wielu polskich samorządach, instytucjach publicznych oraz wykładowca akademicki. Kilka lat współpracował przy tworzeniu wydawnictw poświęconych rachunkowości budżetowej. Autor wielu publikacji, artykułów m. in. w „Rachunkowości Budżetowej”. Autor komentarzy poświęconych aktualnym zagadnieniom i problemom występujących w bieżącym prowadzeniu ksiąg rachunkowych w samorządach i organach im podległych.

CELEM SZKOLENIA

jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ewidencji księgowej funduszu alimentacyjnego oraz zasad sporządzania sprawozdawczości finansowej i budżetowej z funduszu. Na szkoleniu omówione zostaną metody księgowania funduszu alimentacyjnego i ich skutki praktyczne wpływające na rzetelność ksiąg rachunkowych.
Uczestnik szkolenia sam będzie mógł rozstrzygnąć, która z metod ewidencyjnych jest prawidłowa: czy ta zalecana przez wykładowców z RIO i opisana w Rachunkowości Budżetowej, czy może metoda ujmująca należności w jednostce wykonującej zadanie, a rozrachunki z budżetem państwa (BP) i z gminą dłużnika (GD) w księgach organu finansowego.
Ponadto na szkoleniu omówiony zostanie Krajowy Standard Rachunkowości dot. utraty wartości aktywów normujący zasady dokonywania odpisów aktualizujących

SZKOLENIE SKIEROWANE DO

głównych księgowych i księgowych Urzędów Gmin i Miast oraz Ośrodków Pomocy Społecznej realizujących zadania zlecone z Funduszu Alimentacyjnego i w zakresie świadczeń rodzinnych, jak również do audytorów wewnętrznych urzędów gmin i miast.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W GODZINACH 10.00 – 15.00

PROGRAM

• Podstawowe definicje, zasady wyceny oraz nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej – istota rzetelności ksiąg rachunkowych.
• Szczególne zasady rachunkowości budżetowej – zasady funkcjonowania kont planu kont organu finansowego (budżetu) i planu kont jednostki wykonującej budżet (OPS, UG) – powiązanie ksiąg organu z księgami jednostki.
• Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, świadczenia rodzinne jako zadania zlecone – zasady planowania, ewidencji i rozliczania zadań zleconych wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań oraz praktyczne zastosowanie paragrafów 235 i 236 klasyfikacji budżetowej – wyjaśnienie dlaczego nie można stosować paragrafu 092 i 097 przy ewidencji zadań zleconych.
• Pierwsza metoda księgowania funduszu alimentacyjnego zalecana przez RIO i jej praktyczne skutki oraz wpływ na rzetelność ksiąg rachunkowych – księgowanie należności jako zobowiązań w księgach OPS (221/225,221/840) oraz wyjaśnienie dlaczego nie można było księgować przypisu należności od dłużnika na koncie 840 (za wyjątkiem nadpłaty).
• Druga metoda księgowania funduszu alimentacyjnego zalecana przez RIO i jej praktyczne skutki oraz wpływ na rzetelność ksiąg rachunkowych – księgowanie należności jako zobowiązań w księgach OPS (221/225,221/750).
• Trzecia alternatywna metoda księgowania funduszu alimentacyjnego wynikająca z obowiązujących przepisów w zakresie planów kont i podziału kont na księgi organu i księgi jednostki oraz wynikająca z przepisów dot. zadań zleconych księgowanie należności w OPS (221/750), a rozrachunków z budżetem państwa i gminą dłużnika w księgach organu finansowego na koncie 224.
• Utrata wartości aktywów – zasady dokonywania odpisów aktualizujących określone w ustawie o rachunkowości, rozporządzeniu MF oraz w Krajowym Standardzie Rachunkowości – wyjaśnienie dlaczego nie można księgować przypisu odsetek przypisanych a nie zapłaconych na koncie 290.
• Miesiąc jako okres sprawozdawczy a nowy obowiązek międzyokresowego rozliczania przychodów i kosztów – wyjaśnienie dlaczego nie można księgować wypłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych pod lista wypłat lecz należy dokonywać rozliczeń międzyokresowych oraz kiedy należy dokonywać przypisu na dłużnika.
• Wyjaśnienie dlaczego w sprawozdaniu RB-N nie można wykazywać należności z funduszu jedynie w części stanowiącej dochód gminy, a definicja wartości nominalnej należności i sposób jej ustalenia zawarta w obowiązujących przepisach.
• Wyjaśnienie dlaczego w sprawozdaniu RB-N nie można wykazywać środków pieniężnych na koncie 130 w kolumnie „banki”, a opis konta 130 i treść ekonomiczna jego salda.
• Zadania zlecone w sprawozdaniu Rb-27s i Rb-27zz w jednostkach realizujących zadanie zlecone oraz w budżecie, którym jednostki realizujące zadanie podlegają.
• Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

TERMINY I MIEJSCA KOLEJNYCH EDYCJI:
10.06 Częstochowa
18.06 Warszawa
23.06 Katowice
26.06 Wrocław
29.06 Zielona Góra
30.06 Szczecin
03.07 Poznań
09.07 Kraków

Więcej informacji o warunkach uczestnictwa w szkoleniu:
tel. 046 834 834 0, 046 834 80 05,
fax 046 834 934 0,
mail
[email protected],
[email protected] , [email protected]

Organizator:
Platforma Edukacyjna Project System
Ul. Mazowiecka 28 U
96-100 Skierniewice
NIP 836-112-36-33
www.platformaedukacyjna.com.pl  

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Księgowanie funduszu alimentacyjnego (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»