Archiwalne

Szkolenie ogólnopolskie: ”Lato w OPS”
26-30 sierpnia 2009r. w Międzyzdrojach

SPS) zaprasza na ogólnopolskie szkolenie z cyklu "Teoria i praktyka". Szkolenie "Lato w OPS – Międzyzdroje 2009" adresowane jest do Ośrodków Pomocy Społecznej. Szkolenie poprowadzą: Lidia Woć, Marta Kostecka-Korbiel, Beata Magiera, Monika Walden-Chmielowska, SSR Piotr Kula.

SPS serdecznie zaprasza na ogólnopolskie szkolenie z cyklu „Teoria i praktyka”
„Lato w OPS- Międzyzdroje 2009”

– Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- zadania OPS

– Postępowania w trybie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

– Postępowanie w przedmiocie alimentów od dzieci dla rodziców

– Współpraca sądu, kuratora sądowego i pracownika socjalnego w przypadku ustanowienia rodziny zastępczej i umieszczenia małoletniego w placówce o-w

– Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Przeciwdziałanie narkomanii, nowe środki, nowe spojrzenie (alkohol, leki, narkotyki, BZP-„dopalacze”)

– Efektywne zarządzanie i budowanie zespołu

– Rola rodziny w przeciwdziałaniu używania środków psychoaktywnych oraz leczeniu uzależnienia. Przeciwdziałanie narkomanii jako zadanie własne gminy

– Pracownik socjalny – trudne wyzwania, zadania, możliwości i zakres pracy
z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Metody pracy, profilaktyka, leczenie, readaptacja. Praca z osobą zakażoną wirusem HIV

– Praca z rodziną i osobą niepełnosprawną. Przemoc wobec dzieci

– Kontrakt socjalny narzędziem w realizacji projektów systemowych PO KL
w zakresie w zakresie form aktywnej integracji

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów i kierowników OPS i innych Jednostek Pomocy Społecznej, pracowników socjalnych oraz innych pracowników następujących instytucji i urzędów: Domów Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Urzędów Miast i Gmin- zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy (członków Interdyscyplinarnych Zespołów ds. PPWR) oraz przeciwdziałaniem narkomanii

Szkolenie prowadzą

Lidia Woć: członek „Niebieskiej Linii”, Nadkomisarz wspp. KG Policji, ekspert ws narkotyków i narkomanii w KGP Policji, ukończyła szkolenie „Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy” uprawniające do szkolenia kandydatów na członków tworzonych przez gminy Interdyscyplinarnych zespołów zajmujących się p. przemocy w rodzinie, Warszawa

Marta Kostecka – Korbiel:  psycholog, certyfikowana trenerka kompetencji psychospołecznych. Doświadczenie w edukacji dorosłych metodami warsztatowymi i treningowymi. Autorka i realizatorka projektów szkoleniowych z zakresu: komunikacji, stresu, inteligencji emocjonalnej, pracy na zasobach, zarządzania i budowy zespołu, Kraków

Beata Magiera:  socjolog, specjalista pracy socjalnej, certyfikowany trener szkoleniowy, pracownik Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownik projektu realizowanego w ramach PO KL, Kraków

Monika Walden – Chmielowska:  psycholog, pedagog, wykładowca- trener wielu szkoleń dla OPS, DPS, PCPR, Kraków

SSR Piotr Kula – Główny Specjalista – Sędzia w Wydziale Wykonania Orzeczeń Rodzinnych i Nieletnich Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości, Sędzia Sądu Rejonowego w Mysłowicach, Warszawa

Szkolenie odbędzie się w dniach:
26-30 sierpnia 2009r. (od środy do niedzieli- 5 dni!) w Międzyzdrojach
Hotel „Rybak”, ul. Promenada Gwiazd 36, 72-500 Międzyzdroje (www.hotelrybak.pl)
Hotel Rybak usytuowany jest na słynnej nadmorskiej promenadzie z bezpośrednim zejściem na plażę

MIMO KRYZYSU- WCIĄŻ NAJATRAKCYJNIEJSZA OFERTA NA RYNKU!!!
PROGRAM SZKOLENIA „Lato w OPS”:
26-30.08.2009r. Międzyzdroje:

26.08.2009r. (środa)
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- omówienie zmian w podejściu do problemu zgodnych z proponowaną nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – zadania OPS. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Przeciwdziałanie narkomanii, nowe środki, nowe spojrzenie… Blok warsztatów z zakresu efektywnego zarządzanie i budowania zespołu

od 14.00-15.00 Przyjazd i zakwaterowanie (przyjazdy wcześniejsze- złożenie bagaży w bagażowni)

15.00-16.00 Obiad

16.00 Powitanie, wybór grup zajęciowych, rozpoczęcie szkolenia

16.00-19.30 zajęcia do wyboru:

Zajęcia 1: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- omówienie zmian w podejściu do problemu
zgodnych z proponowaną nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie –
zadania OPS- prowadzenie Lidia Woć
1. Gminna pomoc w przeciwdziałaniu przemocy- tworzenie standardów i procedur
2. Procedura postępowania w sprawie przemocy w rodzinie dla OPS (aktualnie obowiązujące przepisy)
3. Planowany obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych
4. Jak przygotować się do tworzenia takich zespołów?
5. Najefektywniejsze składy zespołów
6. Kompetencje instytucji w przeciwdziałaniu przemocy (poradnictwo, interwencja, terapia)
7. Standardy poradnictwa specjalistycznego
8. Budowanie planu pomocy rodzinie uwikłanej w przemoc
9. Wykorzystanie funkcjonujących zasobów lokalnych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Przeciwdziałanie narkomanii, nowe
środki, nowe spojrzenie (alkohol, leki, narkotyki, BZP-„dopalacze”)- prowadzenie Lidia Woć

Zajęcia 2: „Rzeczami można zarządzać, ludziom trzeba przewodzić!!!!”
Blok warsztatów z zakresu efektywnego zarządzania i budowania zespołu, kierowników
Ośrodków Pomocy Społecznej, kierowników JPS – prowadzenie Marta Kostecka- Korbiel:

Największe sukcesy odnoszą te organizacje, których kierownicy nie tylko kierują podległymi sobie pracownikami, zespołami, ale również potrafią autentycznie im przewodzić.

Dotyczy to bez wyjątku wszystkich organizacji (instytucji, zespołów itp.).
Sukces w działalności instytucji, do których kierujemy ofertę warsztatów, jest sukcesem szczególnego rodzaju.

Sukces ma tutaj związek z misją Państwa działalności, czy to w obszarze realizowania ustawy o pomocy społecznej, o samorządzie gminnym i wielu innych aktów prawnych, czy też z bezpośrednim rozwiązywaniem problemów socjalnych w społeczności lokalnej, lub też wreszcie z odpowiedzialnością za funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. Efektywne rozwiązywanie problemów w obszarze Państwa działalności, możliwe jest tylko wtedy, kiedy tzw. „zasoby ludzkie” – poszczególne osoby, zespoły są zarządzane w sposób optymalny i profesjonalny.

Proponowane warsztaty mają stworzyć możliwości przećwiczenia, nauczenia się umiejętności oraz zdobycia i wiedzy, która jest pomocna i konieczne do zarządzania – przewodzenia ludziom.

WARSZTAT (2,5 godz.): Lider – menedżer – przywódca- jak być skutecznym kierownikiem
Zespołu?- prowadzenie Marta Kostecka- Korbiel:
Zagadnienia poruszane w trakcie warsztatu:
– cechy kierownika – przywódcy
– autodiagnoza własnego stylu kierowania – Test Lasi
– styl kierowania a efektywność zespołu – styl kierowania a szanse realizacji zadań OPS, Jednostki Pomocy
Społecznej, itp.
– kierownictwo zorientowane na zespół/ na jednostkę/na zadanie – dylemat kierownika OPS, JPS?
– trening umiejętności „miękkich” kierownika – komunikacja w OPS/JPS – komunikacja werbalna
/niewerbalna, komunikacja w zespołowym rozwiązywaniu problemów, pozytywna komunikacja, asertywne
komunikowanie się, informacje zwrotne – czyli jak motywować pracowników do zmiany bez obrażania ich?

od 19.45 Regionalna kolacja integracyjna, dyskoteka
27.08.2009r. (czwartek)
Rola rodziny w przeciwdziałaniu używania środków psychoaktywnych oraz leczeniu uzależnienia. Przeciwdziałanie narkomanii jako zadanie własne gminy. Tworzenie lokalnej koalicji. Pracownik socjalny – trudne wyzwania, zadania, możliwości i zakres pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Metody pracy, profilaktyka, leczenie, readaptacja. Budowanie zespołu. Motywacja i Konflikt w zarządzaniu zespołem. Postępowania w trybie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w tym o przyjęcie do DPS. Postępowanie w przedmiocie alimentów od dzieci dla rodziców, w tym rodziców umieszczonych w DPS. Współpraca sądu, kuratora sądowego i pracownika socjalnego w przypadku ustanowienia rodziny zastępczej i umieszczenia małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Praca z osobą zakażoną wirusem HIV

07.30-09.00 Śniadanie

09.00-14.00 zajęcia do wyboru:

Zajęcia 1: Prowadzenie Lidia Woć:

Rola rodziny w przeciwdziałaniu używania środków psychoaktywnych oraz leczeniu
uzależnienia. Przeciwdziałanie narkomanii jako zadanie własne gminy. Tworzenie
lokalnej koalicji.

Pracownik socjalny – trudne wyzwania, zadania, możliwości i zakres pracy z
osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Metody pracy, profilaktyka, leczenie, readaptacja.

Zajęcia 2: Prowadzenie Marta Kostecka-Korbiel:
WARSZTATY (2,5 godz.) – Budowanie zespołu
Zagadnienia poruszane w trakcie warsztatu;
– autodiagnoza zdolności do pracy zespołowej – test Belbina
– role grupowe – jak „zdiagnozować” role członków zespołu (zespołu OPS, JPS) i wykorzystać je do budowy efektywnego zespołu?
– jak sprawnie kierować?
– życie zespołu – fazy w pracy zespołu- jak kierować adekwatnie do fazy w jakiej znajduje się podległy kierownikowi zespół?
-Błędy i problemy w pracy zespołowej – kierownik (przewodniczący) „samotny żagiel czy ster dla załogi” (zespołu)
-Zarządzanie czasem – dylematy: pilne/ważne, właściwe działanie/ właściwy czas, „złodzieje czasu” w pracy kierownika i zespołu, „czarne dziury” w czasie pracy, cel jako warunek organizacji czasu w pracy zespołu
-Delegowanie, – czyli zlecanie-, kto i co może załatwić w OPS bez udziału kierownika

WARSZTAT (2,5 godz.) – Motywacja i Konflikt w zarządzaniu zespołem- prowadzenie Marta
Kostecka-Korbiel:
Zagadnienia poruszane w trakcie warsztatu:
„Ludzie mają zawsze motywację, leży to w ich naturze, pytanie brzmi tylko, do czego…” – właściwości
motywacji: potrzeba –motywacja -cel
– zasady definiowania celów jako narzędzie motywowania zespołu- jak i jakie cele stawiać przed
zespołami w OPS/JPS?
– motywowanie człowieka a jego potrzeby – „mapa” potrzeb osób pracujących w zespołach typu OPS/JPS
– nieskuteczne sposoby motywowania ludzi, – „dlaczego im się nie chce”?
– czy bać się i unikać konfliktu w zespole? – rodzaje konfliktów, jak spostrzegają siebie strony konfliktu:
kierownik OPS/ kierownik Jednostki Pomocy Społecznej – pracownik, konflikty miedzy członkami
zespołów?
– jak ja rozwiązuję konflikty? – test własnego stylu komunikacji w sytuacji konfliktu
– style i etapy rozwiązywania konfliktów
– konstruktywne rozwiązywanie konfliktów – zasady

14.00-15.00 Obiad

27.08.2009r. (czwartek- ciąg dalszy)
Postępowania w trybie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w tym o przyjęcie do DPS. Postępowanie w przedmiocie alimentów od dzieci dla rodziców, w tym rodziców umieszczonych w DPS. Współpraca sądu, kuratora sądowego i pracownika socjalnego w przypadku ustanowienia rodziny zastępczej i umieszczenia małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Praca z osobą zakażoną wirusem HIV

15.00-19.30 zajęcia 2 do wyboru:

Zajęcia 1: Prowadzenie SSR Piotr Kula:

1. Postępowania w trybie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w tym o przyjęcie do DPS;

2. Postępowanie w przedmiocie alimentów od dzieci dla rodziców, w tym rodziców umieszczonych w DPS;

3. Współpraca sądu, kuratora sądowego i pracownika socjalnego w przypadku ustanowienia rodziny zastępczej i umieszczenia małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Zajęcia 2 Prowadzenie Marta Kostecka-Korbiel oraz Lidia Woć:

godz.: 15-17.30 WARSZAT (2,5 godz.) – Przeciwdziałanie i radzenie sobie z wypaleniem
zawodowym w roli kierownika- prowadzenie Marta Kostecka- Korbiel

godz. 18.00-19.30 Praca z osobą zakażoną wirusem HIV- prowadzenie Lidia Woć

od 19.45 Kolacja uroczysta, dyskoteka, karaoke…

28.08.2009r. (piątek)
Kontrakt socjalny narzędziem w realizacji projektów systemowych PO KL
w zakresie w zakresie form aktywnej integracji. Praca z rodziną i osobą niepełnosprawną. Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego

07.30-09.00 Śniadanie
9.00-13.00 Czas wolny. Dla zainteresowanych rejs statkiem wycieczkowym po Bałtyku
13.00-14.00 Obiad
14.00-19.00 zajęcia do wyboru:

Zajęcia 1: Prowadzenie Beata Magiera:
I. Kontrakt socjalny – narzędzie pracy socjalnej.
1. Definicje – istotne terminy i pojęcia.
2. Cele kontraktu socjalnego.
3. Etapy metodycznego działania.
4. Funkcje kontraktu.
5. Możliwości i ograniczenia w zastosowaniu kontraktu socjalnego.
6. Kontrakt socjalny w Ustawie o pomocy społecznej.
7. Ocena efektywności realizowanego kontraktu.

II. Kontrakt socjalny w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.
1. Beneficjenci kontraktu socjalnego w projektach systemowych PO KL.
2. Narzędzia aktywnej integracji w kontrakcie socjalnym.
3. Budżet kontraktu socjalnego.
4. Monitoring i ewaluacja

Zajęcia 2: Prowadzenie Monika Walden- Chmielowska:

I. Praca z rodziną i osobą niepełnosprawną

II. Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego

19.30 Kolacja
29.08.2009r. (sobota)
Praktyczne zastosowanie kontraktu przez pracowników socjalnych
w projektach systemowych w ramach PO KL. Przemoc w rodzinie w kontekście najnowszych zmian legislacyjnych i projektów zmian. Przemoc wobec dzieci

07.30-09.00 śniadanie
09.00-13.00 zajęcia do wyboru:

Zajęcia 1: Prowadzenie Beata Magiera:

Zajęcia warsztatowe:
III. Praktyczne zastosowanie kontraktu przez pracowników socjalnych w projektach systemowych
w ramach PO KL:
1. Opracowanie diagnozy.
2. Ustalanie celu głównego i celów szczegółowych.
3. Planowanie działań w kontrakcie socjalnym.
4. Opracowanie planu wydatków.
5. Opracowanie przykładowego kontraktu socjalnego.

Zajęcia 2: Prowadzenie Monika Walden-Chmielowska:

I. Przemoc w rodzinie w kontekście najnowszych zmian legislacyjnych i projektów zmian

II. Przemoc wobec dzieci- symptomy, objawy, rozpoznawalność

13.00-14.00 Obiad

14.00-14.30 Podsumowanie szkolenia i wręczenie certyfikatów

19.00 Kolacja

30.08.2009r. (niedziela)
Wykwaterowanie i wyjazd uczestników szkolenia

07.00-10.00 Śniadanie, po nim wykwaterowanie z pokoi do godziny 11.00.

CAŁOŚCIOWY KOSZT SZKOLENIA WYNOSI: 740,00 zł. OD OSOBY.

CENA OBEJMUJE:
– materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe,
– zakwaterowanie wraz z wyżywieniem- 4 noclegi ze śniadaniem, 4 obiady, 4 kolacje, w tym 2 integracyjne,
– certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców
DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE

ORGANIZATOR SZKOLENIA:

Studio Profilaktyki Społecznej NPDN, ul. Karmelicka 28/9A, 31-017 Kraków
tel.: 012 636 92 85, 636 37 93 fax: 012 626 94 40, 626 94 41, [email protected]

Koordynator szkolenia- Kierownik Biura SPS Agnieszka Dudek tel: 012 636-92-85 lub 0660 675-194

Więcej na www.sps.org.pl

Zapraszamy!

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie ogólnopolskie: ”Lato w OPS”
26-30 sierpnia 2009r. w Międzyzdrojach (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»