Archiwalne

Szkolenia z najnowszego rozporządzenia MPiPS, ŚR i FA

Najnowsze ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 1 lipca 2009r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

Zmiany wysokości zasiłków rodzinnych w ramach, co trzyletnich waloryzacji, inny sposób obliczania dochodu rodziny w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego oraz nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające wzory wniosków o świadczenia rodzinne.

Świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego- najczęstsze problemy widziane z perspektywy MPiPS na podstawie porad udzielanych przez Departament Świadczeń Rodzinnych MPiPS

Szkolenie przeznaczone jest dla: Kierowników i pracowników działów świadczeń rodzinnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Kierowników i pracowników działów świadczeń społecznych Urzędów Miast i Gmin, Kierowników i pracowników Wydziałów Społecznych Urzędów Wojewódzkich, innych osób zainteresowanych poruszaną problematyką podczas szkolenia

Szkolenia odbędą się w dniach:
10.09 – Kraków
11.09 – Rzeszów

Szkolenie prowadzi:


Grażyna Mlonka – Główny Specjalista w Departamencie Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zajmująca się w Departamencie realizacją świadczeń rodzinnych, bezpośrednio odpowiada na pytania realizatorów ustaw podczas dyżurów telefonicznych, przygotowuje odpowiedzi na pytania zadawane w listach i mailach. Przed pracą w Departamencie Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej pracowała w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, a wcześniej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Biurze ds. Rodziny i Kobiet, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Pomocy Społecznej, Warszawa .

UWAGA! Wychodząc naprzeciw Państwa sugestiom i oczekiwaniom – Wykładowca odpowiada na pytania i omawia problemy zgłoszone organizatorowi szkolenia

Ważne: Uczestnicy szkolenia proszeni są o przesyłanie e-mailem na adres [email protected] pytań dotyczących omawianej tematyki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2009r.

„Prawo w praktyce” – program szkolenia:
godz. 10.00-15.00 (od 15.00 konsultacje indywidualne)- prowadzenie Grażyna Mlonka:

I. Najnowsze ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 1 lipca 2009r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o
świadczenia rodzinne

II. Świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego- najczęstsze problemy
widziane z perspektywy MPiPS na podstawie porad udzielanych przez Departament Świadczeń
Rodzinnych MPiPS w tym:

1. Sposób ustalania dochodu rodziny uprawniającego do świadczeń rodzinnych po uchyleniu przez
Trybunał Konstytucyjny § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2.06.2005r. w sprawie
sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.
2. Podwyższenie wysokości zasiłków rodzinnych w ramach przeprowadzonej weryfikacji świadczeń rodzinnych.
3. Zmiana rozpoczęcia okresu zasiłkowego i z tym związane zmiany innych przepisów
– Sposobu ustalania wysokości należności przysługujących do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawanie decyzji
4. Nowe zasady przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego:
– terminy przyznawania świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności ze względu na wydawanie orzeczeń o
niepełnosprawności
– rozszerzenie zakresu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – ustalanie składu rodziny i dochodu
– możliwości przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego rodzicom dzieci umieszczonych w specjalistycznych
ośrodkach szkolno-wychowawczych

4. Wprowadzone zmiany do ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzone przy nowelizacji innych ustaw,
w tym nowelizacji Kodeksu pracy, w tym:
– rozszerzenie osób uprawnionych do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego
– becikowe uzależnione od badań lekarskich
5. Nieprawidłowe złożenie wniosku lub wezwanie do złożenia wyjaśnień – wstrzymania, pozostawienie wniosku
bez rozpatrzenia.
6. Zasady ustalania nienależnie pobranych świadczeń i obliczania odsetek
7. Nowe wzory wniosków o świadczenia rodzinne

III. godz. 13.00-13.30 Obiad
IV. Problemy z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

1. Ustalanie składu rodziny osoby uprawnionej, kiedy osoba uprawniona sama może figurować w składzie
rodziny?

2. Ustalanie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, m.in. rozstrzygnięcie czy osoba może
otrzymywać alimenty jednocześnie pobierając świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

3. Upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

4. Kiedy rozpoczyna się postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych?
5. Zasady ustalania nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, obliczanie odsetek

6. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

7. Problemy związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych od dłużników mieszkających za granicą, przesyłanie
informacji i decyzji dłużnikowi mieszkającemu za granicą

8. Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego w sytuacji kontynuacji orzeczenia o znacznym stopniu
niepełnosprawności

V. Nowe propozycje zmian przepisów prawnych w zakresie świadczeń rodzinnych oraz rozszerzenia zakresu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

VI. godz. 15.00 Podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń, zakończenie szkolenia.

VII. od godz. 15.00 Konsultacje indywidualne i szczegółowe pytania z Grażyną Mlonką.

CAŁOŚCIOWY KOSZT SZKOLENIA WYNOSI: 290,00 zł. za 1 osobę. CENA OBEJMUJE:
– wzory wniosków i zaświadczeń, materiały szkoleniowe, obiad, serwis kawowy, konsultacje, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia sygnowane przez Wykładowcę

Więcej na www.sps.org.pl  
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenia z najnowszego rozporządzenia MPiPS, ŚR i FA (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»