Archiwalne

Szkolenie SPS z cyklu ”Prawo w praktyce” w dniach 27.09-01.10 w Wiśle – 5 dni!

SPS) zaprasza na ogólnopolskie szkolenie z cyklu "Prawo w praktyce" prowadzone przez Marcina Chrapka z MPiPS, Dr Stanisława Niteckiego z WSA oraz Przemysława Raczkowski z MUW. Szkolenie odbędzie się w dniach 27 września – 1 października 2009 r. w Wiśle w Hotelu Vestina.

Studio Profilaktyki Społecznej (SPS)
zaprasza na ogólnopolskie szkolenie z cyklu „Prawo w praktyce”;

Prawo pomocy społecznej- aktualne problemy

Zasady ogólne postępowania administracyjnego i ich wpływ na postępowanie w sprawach pomocy społecznej

Zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania
i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Weryfikacja ostatecznych decyzji administracyjnych– zmiana lub uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej a wznowienie postępowania lub stwierdzenie nieważności

Problemy stosowania przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Szkolenie przeznaczone jest dla: Kierowników i pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i innych jednostek pomocy społecznej

Szkolenie odbędzie się w dniach:
27.09-01.10.2009r. (niedziela – czwartek- 5 dni!) w Wiśle
Hotel Vestina***, ul. Malinka 35, 43-460 Wisła ( www.hotel-vestina.pl )
Hotel Vestina *** położony jest w Wiśle Malince 8 km od centrum miasta w malowniczej kotlinie u źródeł największej polskiej rzeki Wisły. Hotel zapewnia Państwu transport z dworca PKP w dniu przyjazdu i wyjazdu
W cenie szkolenia korzystanie z hotelowego Mini SPA (sauna, jacuzzi, grota solna…)

Szkolenie prowadzą:
Marcin Chrapek – prawnik, Naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (pracuje w MPiPS od 2001 r.), współtwórca ustawy o pomocy społecznej oraz wielu nowelizacji do ustawy o pomocy społecznej, praktyk, prowadzący od wielu lat liczne specjalistyczne szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników pomocy społecznej. Odpowiedzialny w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej m.in. za legislację i stosowanie prawa z zakresu pomocy społecznej, Warszawa
Dr Stanisław Nitecki- Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, specjalista w zakresie prawa administracyjnego, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, współautor m.in. "Komentarza do ustawy o pomocy społecznej", "Wzorów decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej", autor wydanego w 2008 roku "Prawa do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym", praktyk, prowadzący szkolenia m.in. dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wykładowca w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu
Przemysław Raczkowski- prawnik, Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, współpracownik- wykładowca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, od 2005 r. prowadzi wykłady z zakresu prawa pomocy społecznej na kursach specjalizacji pierwszego stopnia dla pracowników socjalnych w Szkole Promocji Zdrowia Publicznego Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych im. Ciołkoszów w Krakowie, praktyk, zajmujący się, na codzień obsługa prawną i interpretacją przepisów prawnych z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych na potrzeby wydziału oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Kraków.

Wykładowcy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania!
UWAGA! Uczestnicy szkolenia proszeni są o przesyłanie e-mailem na adres [email protected]  pytań dotyczących omawianej
tematyki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2009r.

Szkolenie 5-dniowe w cenie 3-dniowego w Wiśle!
Cena szkolenia 740,00zł od osoby (Ważne! Przy zgłoszeniu do 7 września 2009 – tylko 720,00 zł)

PROGRAM SZKOLENIA „Prawo w praktyce”:
27.09-01.10.2009r.- Hotel Vestina*** w Wiśle

27.09.2009r. (niedziela)
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia od godz. 15.00 w Hotelu „Vestina***”
od 17.00-19.00 Obiadokolacja

28.09.2009r. (poniedziałek)
Prawo pomocy społecznej- aktualne problemy

08.00-10.00 Śniadanie

10.00-10.15 Powitanie, omówienie harmonogramu, rozpoczęcie szkolenia

10.15-15.30 (od 15.30 konsultacje indywidualne)- prowadzenie Marcin Chrapek:

„Szanowni Państwo!
W związku ze stosowaniem ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z póź. zm.) na pewno macie Państwo szereg uwag i pytań dotyczących interpretacji tego aktu. W trakcie szkolenia postaram się przekazać Państwu wiedzę pomagającą w interpretacji ustawy oraz odpowiem na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące nowych przepisów”. Marcin Chrapek

1. Interpretacja przepisów nowelizujących ustawę o pomocy społecznej wprowadzonych 1 lutego
2009 r. ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 6, poz.33) – w tym
procedura kierowania osób do kontraktu socjalnego, utrata statusu osoby bezrobotnej w wyniku
podpisania kontraktu socjalnego a uprawnienie do świadczeń z pomocy społecznej,
odprowadzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób podpisujących kontrakt socjalny.
2. Interpretacja przepisów nowelizujących ustawę o pomocy społecznej wprowadzonych 13
czerwca 2009 r. ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i
opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 220, poz.1431) – w tym zasady wypłaty
wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

3. Wybrane zagadnienia dotyczące interpretacji przepisów o pomocy społecznej oraz
postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej:

a) zbieg uprawnienia do świadczeń z pomocy społecznej,
b) sprawienie pogrzebu,
c) ochrona danych osobowych,
d) właściwość miejscowa gminy,
e) zasady zawierania umów „alimentacyjnych”,
f) przyznawanie świadczeń,
g) egzekucja ze świadczeń pomocy społecznej.

4. Kierowanie i umieszczanie osób w domach pomocy społecznej.
a) ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej (w tym zasady obciążania odpłatnością członków rodziny osoby skierowanej do domu pomocy społecznej lub innych osób).
b) zasady zmiany decyzji o skierowaniu i odpłatności za pobyt w dps ( w stosunku do osób skierowanych do dps na nowych i starych zasadach)
c) problematyka uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego/zasiłku pielęgnacyjnego dla mieszkańców domów pomocy społecznej.

13.00-14.00 Obiad
5. Zasady oraz procedura objęcia osób nieubezpieczonych świadczeniami zdrowotnymi
finansowanymi ze środków publicznych (obowiązki ośrodków pomocy społecznej wynikające z
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.).
6. Wybrane elementy z postępowania nadzorczego i kontrolnego w jednostkach organizacyjnych
pomocy społecznej;
a) uprawnienia wojewody (zespołu inspektorów) związane z przeprowadzanym postępowaniem nadzorczym i kontrolnym,
b) tryb postępowania kontrolnego, wydawania zaleceń pokontrolnych, składania zastrzeżeń od zaleceń pokontrolnych,
c) sankcje za niewykonanie zaleceń pokontrolnych.
28.09.2009r. (poniedziałek)- ciąg dalszy
Prawo pomocy społecznej- aktualne problemy

7. Nowe propozycje zmian przepisów prawnych do ustawy o pomocy społecznej
od godz. 15.30 Konsultacje indywidualne i szczegółowe pytania z Marcinem Chrapkiem

16.00-19.30 Czas wolny. Dla zainteresowanych wycieczka piesza z przewodnikiem

od 19.30 Uroczysta kolacja integracyjna, dyskoteka z karaoke

29.09.2009r. (wtorek)
Zasady ogólne postępowania administracyjnego i ich wpływ na postępowanie w sprawach pomocy społecznej

08.00-09.00 Śniadanie

09.00-13.00 Czas wolny. Dla zainteresowanych od 10.00-11.00 Kulig letni (na kołach) w okolicach Wisły
Malinki (dodatkowo płatny. Koszt 30 zł/ osobę)

13.00-14.00 Obiad

14.00-19.00 Zasady ogólne postępowania administracyjnego i ich wpływ na postępowanie w
sprawach pomocy społecznej- prowadzenie dr Stanisław Nitecki:

– Weryfikacja ostatecznych decyzji administracyjnych – zmiana lub uchylenie ostatecznej decyzji
administracyjnej a wznowienie postępowania lub stwierdzenie nieważności

– Pobranie nienależnego świadczenia

– Szczególne rodzaje weryfikacji ostatecznej decyzji administracyjnej w pomocy społecznej takie
jak: wstrzymanie świadczenia, zawieszenie, itp..

– Tendencje orzecznicze sądów administracyjnych w zakresie zakresu pomocy społecznej,
świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentacji oraz dodatków
mieszkaniowych.

19.00-19.45 Pytania i konsultacje indywidualne z dr Stanisławem Niteckim

od 19.45 Kolacja regionalna pod wiatą góralską z daniami z grilla z udziałem kapeli, po niej dyskoteka z
konkursami

30.09.2009r. (środa)
Problemy stosowania przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

08.00-09.00 Śniadanie

09.00-13.00 Problemy stosowania przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7)- prowadzenie
Przemysław Raczkowski:
1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy.

2. Zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego.

3. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.
3.1. Nowe zasady aktywizacji dłużników alimentacyjnych.
3.2. Zasady współpracy organów administracji publicznej z organami egzekucyjnymi.
3.3. Wytaczanie powództw o zasądzenie alimentów.
4. Zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
4.1. Wszczęcie postępowania o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
4.2. Ustalanie wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

4.3. Zmiana wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego w trakcie okresu świadczeniowego.
4.4. Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
4.4.1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego.
4.4.2. Terminy załatwiania spraw.
4.4.3. Postępowanie dowodowe.
4.4.4. Decyzje administracyjne w sprawach przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
4.4.5. Weryfikacja decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
13.00-14.00 Obiad

14.00-15.30 Kolejność zaspokojenia należności w toku postępowania egzekucyjnego w związku
z otrzymywaniem przez osobę uprawnioną świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
od 15.30 Konsultacje indywidualne z Przemysławem Raczkowskim

od 16.00-19.00 Czas wolny. Dla zainteresowanych- skocznia narciarska im. Adama Małysza – 800 m od Hotelu –
istnieje możliwość wjazdu kolejką krzesełkową w cenie 5,-zł/os.

19.00-19.30 Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów, zakończenie szkolenia

od 19.30 Kolacja (zwykła)

01.10.2009r. (czwartek)
Wykwaterowanie i wyjazd uczestników szkolenia

07.30-10.00 Śniadanie (Wykwaterowanie z pokoi do godziny 11.00).

CAŁOŚCIOWY KOSZT SZKOLENIA
WYNOSI: 740,00 zł. OD OSOBY.* CENA OBEJMUJE:
– materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe,
– zakwaterowanie wraz z wyżywieniem- 4 noclegi ze śniadaniem, 3 obiady, 4 kolacje, w tym 2 integracyjne,
– certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców
DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE
(*Przy zgłoszeniu do dnia 7 września 2009 – koszt tylko 720,00zł/ osobę)

Koordynator szkolenia- Kierownik Biura SPS
Agnieszka Dudek tel: 012 636-92-85 lub 0660 675-194

ORGANIZATOR SZKOLENIA:

Studio Profilaktyki Społecznej NPDN, ul. Karmelicka 28/9A, 31-017 Kraków
tel.: 012 636 92 85, 636 37 93 fax: 012 626 94 40, 626 94 41, [email protected]

Karty zgłoszenia i harmonogram szkolenia do pobrania na www.sps.org.pl

Zapraszamy! Zespół SPS

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie SPS z cyklu ”Prawo w praktyce” w dniach 27.09-01.10 w Wiśle – 5 dni! (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»