Archiwalne

Szkolenia z Agatą Sygudą: ”Funkcjonowanie i organizacja obsługi finansowo – księgowej Funduszu Alimentacyjnego”

SPS) zaprasza na szkolenia z Panią Agatą Sygudą: "Funkcjonowanie i organizacja obsługi finansowo – księgowej Funduszu Alimentacyjnego. Specyfika polityki rachunkowości jednostek pomocy społecznej – zakres i zasady stosowania zasad rachunkowości" w dniach: 03 września Warszawa, 04 września Łódź. Studio Profilaktyki Społecznej (SPS) zaprasza na szkolenia z Panią Ewą Koszelą: "Funkcjonowanie i organizacja obsługi finansowo – księgowej Funduszu Alimentacyjnego. Specyfika polityki rachunkowości jednostek pomocy społecznej – zakres i zasady stosowania zasad rachunkowości" w dniach: 03 września Warszawa, 04 września Łódź

Studio Profilaktyki Społecznej (SPS) serdecznie zaprasza na szkolenia z cyklu „Rachunkowość i księgowość w praktyce”:

Funkcjonowanie i organizacja obsługi finansowo- księgowej Funduszu Alimentacyjnego

Specyfika polityki rachunkowości jednostek pomocy społecznej – zakres i zasady stosowania zasad rachunkowości

Nowa ustawa o finansach publicznych (projekt) i jej wpływ na funkcjonowanie OPS
– Najczęstsze problemy ewidencjonowania zdarzeń ujawniane od momentu wprowadzenia Funduszu Alimentacyjnego

– Zaliczki alimentacyjne a fundusz alimentacyjny funkcjonowanie i organizacja obsługi finansowo- księgowej Funduszu Alimentacyjnego

– Instrukcje: obiegu i kontroli dokumentów, kasowa, inwentaryzacyjna, przykłady instrukcji

– Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych i zasad polityki rachunkowości budżetowej,- kto, kiedy i jak?

– Nowa ustawa o finansach publicznych (projekt) i jej wpływ na funkcjonowanie Ośrodków Pomocy Społecznej

Szkolenie przeznaczone jest dla: głównych księgowych, księgowych oraz pracowników finansowo-księgowych Jednostek Pomocy Społecznej (OPS, DPS, PCPR), skarbników i kierowników JPS, inne zainteresowane osoby

Szkolenia odbędą się w dniach:
3 września 2009r. (czwartek) w Warszawie, w godz. 10.00-15.00
w Budynku Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa (www.not.org.pl)

4 września 2009r. (piątek) w Łodzi, w godz. 10.00-15.00
w Budynku Łódzkiego Domu Techniki NOT
ul. Plac Komuny Paryskiej 5a, 90-007 Łódź ( www.lodz.not.org.pl )

Szkolenie prowadzi:

Agata Syguda – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, specjalista w zakresie rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych, Katowice

UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymają bogate materiały szkoleniowe w postaci schematów księgowych, zasad prezentowania danych w sprawozdaniach finansowych jednostkowych (bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w funduszu) a także wzory dokumentów (instrukcji i zarządzeń) dotyczących inwentaryzacji oraz certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowcę. Wykładowca w trakcie szkolenia i konsultacji odpowiada na wszystkie Państwa pytania!

„Funkcjonowanie i organizacja obsługi finansowo- księgowej Funduszu Alimentacyjnego, polityka rachunkowości w JPS”- program szkolenia:
godz: 10.00-15.00 Funkcjonowanie i organizacja obsługi finansowo- księgowej Funduszu
Alimentacyjnego, polityka rachunkowości w JPS – prowadzenie Agata Syguda:

1. Specyfika polityki rachunkowości jednostek pomocy społecznej – zakres i zasady stosowania
zasad rachunkowości.

2. Zasady rachunkowości stosowanych najczęściej przez jednostki pomocy społecznej:

– metody wyceny aktywów i pasywów – omówienie metod w zakresie wyboru, który może dokonać jednostka;
– ustalanie dochodów i wydatków;
– ustalanie przychodów i kosztów;
– ustalanie należności budżetowych i należności do budżetu;
– ustalanie zobowiązań budżetowych i zobowiązań od budżetu;
– zasady a sprawozdania budżetowe.

3. Zasady stosowania uproszczeń w rachunkowości– wskazanie, jakie uproszczenia są dopuszczalne
a kiedy zapisy polityki rachunkowości są przekroczeniem uprawnień na podstawie doświadczeń
kontrolnych Regionalnych Izb Obrachunkowych prowadzonych w OPS, DPS, PCPR.

4. Fundusz alimentacyjny– problemy ewidencjonowania zdarzeń ujawniane od momentu
wprowadzenia:
– sposoby organizacji obsługi księgowej funduszu alimentacyjnego,
– typowe operacje księgowe – ewidencja budżetu oraz ewidencja jednostki,
– ustalanie należności z tytułu dochodów budżetowych,
– zobowiązania wobec innych jednostek,
– obliczanie odsetek,
– terminy przekazywania środków wyegzekwowanych,
– sprawozdania budżetowe.
5. Zaliczki alimentacyjne a Fundusz alimentacyjny – funkcjonowanie i organizacja obsługi
finansowo- księgowej Funduszu Alimentacyjnego.

6. Ewidencja i wycena rozrachunków z tytułu funduszu alimentacyjnego wobec osób uprawnionych
i dłużników alimentacyjnych oraz udziału budżetu państwa i budżetu organu właściwego.

7. Fundusz alimentacyjny w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-N oraz w Rb-27s i Rb-27zz. w jednostkach
realizujących zadanie zlecone oraz w budżecie, którym jednostki realizujące zadanie podlegają.

8. Układ podmiotowy sprawozdań Rb-Z i Rb-N – zasady wykazywania środków pieniężnych w
układzie podmiotowym czyli różnica pomiędzy własnością a należnością.

9. Rozliczenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych – budżet państwa, budżet gminy wierzyciela, budżet gminy dłużnika.

13.30-14.00 0biad

10. Rozliczenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych – budżet państwa, budżet gminy wierzyciela, budżet gminy dłużnika.

11. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

12. Inwestycje –środki trwałe w budowie.

13. Instrukcja obiegu i kontroli dowodów ( dokumentów ) księgowych jednostek pomocy społecznej
– omówienie elementów obligatoryjnych instrukcji oraz elementów fakultatywnych;

14. Instrukcja kasowa – budowa instrukcji kasowej – poprawna – elementy obligatoryjne i fakultatywne;

15. Instrukcja inwentaryzacyjna – budowa instrukcji adekwatna do jednostki – elementy
obligatoryjne oraz fakultatywne;

16. Przykłady funkcjonujących w jednostkach instrukcji wewnętrznych

17. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych i zasad polityki rachunkowości
budżetowej,– kto, kiedy i jak?

18. Nowa ustawa o finansach publicznych (projekt) i jej wpływ na funkcjonowanie Ośrodków
Pomocy Społecznej:
• Ogólne zasady finansów publicznych
• Likwidacja rachunków dochodów własnych
• Zmiany form organizacyjno-prawnych w jednostkach sektora finansów publicznych

19. Budżet jednostki samorządu terytorialnego – nowe regulacje w tym zakresie

od 15.00 Odpowiedzi na pytania, konsultacje, wręczenie zaświadczeń, zakończenie szkolenia

Wykładowca w trakcie szkolenia i konsultacji
odpowiada na wszystkie Państwa pytania!

Ważne: Zagadnienia na konsultacje należy zgłaszać
organizatorowi szkolenia na [email protected]  

W trakcie zajęć odbywają się przerwy kawowe

Koszt szkolenia: cena szkolenia wynosi 290,00 zł od 1 osoby i obejmuje: poczęstunek- kawa, herbata, napoje, obiad, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Dojazd na własny koszt.

ORGANIZATOR SZKOLENIA:

Studio Profilaktyki Społecznej NPDN, ul. Karmelicka 28/9A, 31-128 Kraków
tel.: 012 636 92 85, 636 37 93 fax: 012 626 94 40, 626 94 41, www.sps.org.pl  

Harmonogramy do pobrania dostępne na www.sps.org.pl

oprac. ops.pl angoc 

Komentarze Szkolenia z Agatą Sygudą: ”Funkcjonowanie i organizacja obsługi finansowo – księgowej Funduszu Alimentacyjnego” (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»