Archiwalne

Szkolenie SPS z rachunkowości – Nowa ustawa o FP, księgowanie FA i polityka rachunkowości w JPS w Zakopanem 15-18.11.2009r.

SPS zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość JPS w praktyce" w dniach 15-18.11.2009r. do Zakopanego. Nowa ustawa o fp, Funkcjonowanie i organizacja obsługi finansowo- księgowej Funduszu Alimentacyjnego, Specyfika polityki rachunkowości jednostek pomocy społecznej to główna tematyka szkolenia prowadzonego przez specjalistów z RIO: Ewę Koszelę, Anielię Michalec i Halinę Łuczak

SPS zaprasza do Zakopanego na ogólnopolskie szkolenie z cyklu „Rachunkowość Jednostek Pomocy Społecznej w praktyce”;

Nowa ustawa o finansach publicznych i jej wpływ
na funkcjonowanie Jednostek Pomocy Społecznej
Funkcjonowanie i organizacja obsługi finansowo- księgowej Funduszu Alimentacyjnego

Specyfika polityki rachunkowości jednostek pomocy społecznej – zakres i zasady stosowania zasad rachunkowości

W programie szkolenia m.in.:

– Specyfika polityki rachunkowości jednostek pomocy społecznej
– Zasady rachunkowości stosowanych najczęściej przez jednostki pomocy społ.
– Rozliczenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych
– Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
– Inwestycje- środki trwałe w budowie
– Przykłady funkcjonujących w jednostkach instrukcji wewnętrznych oraz przykłady nieprawidłowych rozwiązań
– Zasady stosowania uproszczeń w rachunkowości
– Budżet jednostki samorządu terytorialnego – nowe regulacje w tym zakresie
Szkolenie przeznaczone jest dla: głównych księgowych, księgowych oraz pracowników finansowo-księgowych Jednostek Pomocy Społecznej (OPS, DPS, PCPR), skarbników i kierowników JPS, kierowników JST i innych zainteresowanych osoby

Szkolenie prowadzą:

Ewa Koszela – Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, specjalista w zakresie praktycznego zastosowania przepisów obejmujących całokształt gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych, uznany autorytet w sprawach kontroli i nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych, posiadająca bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla JPS, Katowice

Aniela Michalec – Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wykładowca z zakresu finansów publicznych, autorka wielu opracowań publikowanych w czasopiśmie „Buchalter”, „Finanse Komunalne”, książek dotyczących zagadnień związanych z prawem oświatowym, praktyk, prowadzący liczne szkolenia dla przedstawicieli samorządów, Poznań

Halina Łuczak – Główny Inspektor Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, specjalista w zakresie rachunkowości jednostek sfery budżetowej, wieloletni pracownik kontroli, była główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych, wykładowca na wielu kursach i szkoleniach, autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej, Poznań

Szkolenie odbędzie się w dniach:
15-18 listopada 2009r. (niedziela- środa) w Zakopanem
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami”, ul. S. Goszczyńskiego 24,
34-500 Zakopane (www.bel-ami.pl) Centrum Zakopanego- 5 minut pieszo od Krupówek

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców

PROGRAM SZKOLENIA „Rachunkowość JPS w praktyce”:
15-18 listopada 2009r.- Ośrodek „Bel-Ami” w Zakopanem

15.11.2009r. (niedziela)
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia od godz. 15.00 w „Bel-Ami”

16.11.2009r. (poniedziałek)
Funkcjonowanie i organizacja obsługi finansowo- księgowej Funduszu Alimentacyjnego

08.00-10.00 Śniadanie

10.00-13.00 Zakwaterowanie uczestników- ciąg dalszy

13.00-14.00 Obiad
godz.14.00 Powitanie, omówienie harmonogramu szkolenia, rozpoczęcie szkolenia
14.00-19.00 Funkcjonowanie i organizacja obsługi finansowo- księgowej Funduszu
Alimentacyjnego- prowadzenie Ewa Koszela:

1. Specyfika polityki rachunkowości jednostek pomocy społecznej – zakres i zasady stosowania
zasad rachunkowości.

2. Zasady rachunkowości stosowanych najczęściej przez jednostki pomocy społecznej:

– metody wyceny aktywów i pasywów – omówienie metod w zakresie wyboru, który może dokonać jednostka;
– ustalanie dochodów i wydatków;
– ustalanie przychodów i kosztów;
– ustalanie należności budżetowych i należności do budżetu;
– ustalanie zobowiązań budżetowych i zobowiązań od budżetu;
– zasady a sprawozdania budżetowe.

3. Zasady stosowania uproszczeń w rachunkowości– wskazanie, jakie uproszczenia są dopuszczalne
a kiedy zapisy polityki rachunkowości są przekroczeniem uprawnień na podstawie doświadczeń
kontrolnych Regionalnych Izb Obrachunkowych prowadzonych w OPS, DPS, PCPR.

4. Funkcjonowanie i organizacja obsługi finansowo- księgowej Funduszu Alimentacyjnego.

5. Fundusz alimentacyjny– problemy ewidencjonowania zdarzeń ujawniane od momentu wprowadzenia:
– sposoby organizacji obsługi księgowej funduszu alimentacyjnego,
– typowe operacje księgowe – ewidencja budżetu oraz ewidencja jednostki,
– ustalanie należności z tytułu dochodów budżetowych,
– zobowiązania wobec innych jednostek,
– obliczanie odsetek,
– terminy przekazywania środków wyegzekwowanych,
– sprawozdania budżetowe.
6. Fundusz alimentacyjny w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-N oraz w Rb-27s i Rb-27zz. w jednostkach
realizujących zadanie zlecone oraz w budżecie, którym jednostki realizujące zadanie podlegają.

7. Ewidencja i wycena rozrachunków z tytułu funduszu alimentacyjnego wobec osób uprawnionych
i dłużników alimentacyjnych oraz udziału budżetu państwa i budżetu organu właściwego.
8. Rozliczenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych – budżet państwa, budżet gminy
wierzyciela, budżet gminy dłużnika.

9. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

10. Inwestycje –środki trwałe w budowie.

11. Instrukcja obiegu i kontroli dowodów ( dokumentów ) księgowych jednostek pomocy
społecznej – omówienie elementów obligatoryjnych instrukcji oraz elementów fakultatywnych;

12. Instrukcja kasowa – budowa instrukcji kasowej – poprawna – elementy obligatoryjne i
fakultatywne;

13. Instrukcja inwentaryzacyjna – budowa instrukcji adekwatna do jednostki – elementy
obligatoryjne oraz fakultatywne;

14. Przykłady funkcjonujących w jednostkach instrukcji wewnętrznych oraz przykłady
nieprawidłowych rozwiązań.
15. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych i zasad polityki rachunkowości
budżetowej,– kto, kiedy i jak?

19.00-19.30 Konsultacje indywidualne z Ewą Koszelą

Od 19.45 Regionalna kolacja integracyjna, zagra kapela góralska „Zbóje”, (więcej na www.zboje.info.pl),
po „śpasach góralskich” dyskoteka z konkursami…

17.11.2009r. (wtorek)
Nowa ustawa o finansach publicznych i jej wpływ na funkcjonowanie Jednostek Pomocy Społecznej

08.00-09.00 Śniadanie

09.00-15.00 Nowa ustawa o finansach publicznych i jej wpływ na funkcjonowanie Jednostek
Pomocy Społecznej- prowadzenie Aniela Michalec:

1. Zmiany w strukturze jednostek sektora finansów publicznych – rozwiązania dla jednostek
samorządu terytorialnego,

2. Zasady gospodarowania środkami publicznymi w tym min.; obowiązki wynikające z realizacji
zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych,

3. Kontrola zarządcza – obowiązki kierownika jednostki budżetowej,

4. Zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego, termin uchwalenia uchwały budżetowej

5. Wieloletnia prognoza finansowa

13.00-13.30 Obiad
6. Zasady wykonywania planów finansowych przez jednostki budżetowe (min. dokonywanie
wydatków, zaciąganie zobowiązań, ulgi w spłacie zobowiązań, korzystanie z kart kredytowych)

od 15.00 Odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne z Anielą Michalec

16:00-20:00 Czas wolny. Dla zainteresowanych wyjazd na baseny termalne do Szaflar koło Zakopanego-
„Termy Podhalańskie” (www.termypodhalanskie.pl) lub wycieczka z przewodnikiem tatrzańskim

od 20.00 Kolacja uroczysta połączona z dyskoteką i karaoke

18.11.2009r. (środa)
Specyfika polityki rachunkowości jednostek pomocy społecznej – zakres i zasady stosowania zasad rachunkowości

08.00-09.00 Śniadanie (Wykwaterowanie z pokoi do godziny 11.00)

09.00-13.30 Specyfika polityki rachunkowości jednostek pomocy społecznej – zakres i zasady
stosowania zasad rachunkowości- prowadzenie Halina Łuczak:

1. Zasady rachunkowości (uniwersalne i nadrzędne)

2. Polityka rachunkowości wewnętrzne regulacje prawne – zasady rachunkowości obowiązujące w
jednostce:

– określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
– metody wyceny aktywów o pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
– Zakładowy plan kont (wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont
ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej),

– wykaz ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera (wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na
informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w
organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych),
– opis systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera (opis
systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury
oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym
w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie
wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji),
– system służący ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych
dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.

3. Pozostałe regulacje wewnętrzne powiązane z zasadami rachunkowości – Instrukcja obiegu i kontroli
dowodów finansowo-księgowych

4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w jednostkach OPS – podstawowe zasady:
– składowe ksiąg rachunkowych (dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald),
– otwieranie prowadzenie i zamykanie ksiąg rachunkowych

godz.: 13.30 Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów, zakończenie szkolenia

od 13.30 Obiad

UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymają bogate materiały szkoleniowe w postaci schematów księgowych, zasad prezentowania danych w sprawozdaniach finansowych jednostkowych (bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w funduszu) a także wzory dokumentów (instrukcji i zarządzeń) dotyczących inwentaryzacji oraz certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców.
Wykładowcy w trakcie szkolenia i konsultacji odpowiadają na wszystkie Państwa pytania!

CAŁOŚCIOWY KOSZT SZKOLENIA
WYNOSI: 740,00 zł. OD OSOBY. CENA OBEJMUJE:
– materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe,
– zakwaterowanie wraz z wyżywieniem- 3 noclegi ze śniadaniem, 3 obiady, 2 kolacje integracyjne, kawa, etc.
– certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców
DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE

Koordynator szkolenia- Kierownik Biura SPS
Agnieszka Dudek tel: 012 636-92-85 lub 0660 675-194

ORGANIZATOR SZKOLENIA:

Studio Profilaktyki Społecznej NPDN, ul. Karmelicka 28/9A, 31-017 Kraków
tel.: 012 636 92 85, 636 37 93 fax: 012 626 94 40, 626 94 41, [email protected]

Karta zgłoszenia do pobrania na www.sps.org.pl

Zapraszamy!

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie SPS z rachunkowości – Nowa ustawa o FP, księgowanie FA i polityka rachunkowości w JPS w Zakopanem 15-18.11.2009r. (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»