Archiwalne

WROCŁAW: Szkolenie z Ewą Koszelą z nowej ustawy o fp, księgowania FA i polityki rachunkowości w JPS

W programie szkolenia m.in.:

– Specyfika polityki rachunkowości jednostek pomocy społecznej
– Zasady rachunkowości stosowanych najczęściej przez jednostki pomocy społ.
– Rozliczenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych
– Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
– Inwestycje- środki trwałe w budowie
– Przykłady funkcjonujących w jednostkach instrukcji wewnętrznych oraz przykłady nieprawidłowych rozwiązań
– Zasady stosowania uproszczeń w rachunkowości
– Budżet jednostki samorządu terytorialnego – nowe regulacje w tym zakresie

Szkolenie przeznaczone jest dla: głównych księgowych, księgowych oraz pracowników finansowo-księgowych Jednostek Pomocy Społecznej (OPS, DPS, PCPR), skarbników i kierowników JPS, inne zainteresowane osoby

Szkolenie odbędzie się dnia:
24 listopada 2009r. (wtorek) we Wrocławiu
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław (www.duw.pl)

Szkolenie prowadzi:
Ewa Koszela- Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, specjalista w zakresie praktycznego zastosowania przepisów obejmujących całokształt gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych, uznany autorytet w sprawach kontroli i nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych, praktyk, prowadzący liczne szkolenia dla JPS i JST, Katowice

UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymają bogate materiały szkoleniowe w postaci schematów księgowych, zasad prezentowania danych w sprawozdaniach finansowych jednostkowych (bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w funduszu) a także wzory dokumentów (instrukcji i zarządzeń) dotyczących inwentaryzacji oraz certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowcę.
Wykładowca w trakcie szkolenia i konsultacji odpowiada na wszystkie Państwa pytania!

„Nowa ustawa o finansach publicznych i jej wpływ
na funkcjonowanie Jednostek Pomocy Społecznej, funkcjonowanie
i organizacja obsługi finansowo- księgowej FA, polityka rachunkowości w JPS”- program szkolenia:
godz. 10.00-15.00, DUW Wrocław, 24.11.2009r.
godz.: 10.00-15.00 (od 15.00 konsultacje indywidualne z Wykładowcą)- prowadzenie Ewa Koszela:
1. Nowa ustawa o finansach publicznych i jej wpływ na funkcjonowanie Jednostek Pomocy
Społecznej:
• Ogólne zasady finansów publicznych
• Likwidacja rachunków dochodów własnych.
• Zmiany form organizacyjno-prawnych w jednostkach sektora finansów publicznych.

2. Budżet jednostki samorządu terytorialnego – nowe regulacje w tym zakresie.

3. Specyfika polityki rachunkowości jednostek pomocy społecznej – zakres i zasady stosowania
zasad rachunkowości.

4. Zasady rachunkowości stosowanych najczęściej przez jednostki pomocy społecznej:

– metody wyceny aktywów i pasywów – omówienie metod w zakresie wyboru, który może dokonać jednostka;
– ustalanie dochodów i wydatków;
– ustalanie przychodów i kosztów;
– ustalanie należności budżetowych i należności do budżetu;
– ustalanie zobowiązań budżetowych i zobowiązań od budżetu;
– zasady a sprawozdania budżetowe.

5. Zasady stosowania uproszczeń w rachunkowości– wskazanie, jakie uproszczenia są dopuszczalne
a kiedy zapisy polityki rachunkowości są przekroczeniem uprawnień na podstawie doświadczeń
kontrolnych Regionalnych Izb Obrachunkowych prowadzonych w OPS, DPS, PCPR.

6. Funkcjonowanie i organizacja obsługi finansowo- księgowej Funduszu Alimentacyjnego.
7. Fundusz alimentacyjny– problemy ewidencjonowania zdarzeń ujawniane od momentu
wprowadzenia:
– sposoby organizacji obsługi księgowej funduszu alimentacyjnego,
– typowe operacje księgowe – ewidencja budżetu oraz ewidencja jednostki,
– ustalanie należności z tytułu dochodów budżetowych,
– zobowiązania wobec innych jednostek,
– obliczanie odsetek,
– terminy przekazywania środków wyegzekwowanych,
– sprawozdania budżetowe.

8. Fundusz alimentacyjny w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-N oraz w Rb-27s i Rb-27zz. w jednostkach
realizujących zadanie zlecone oraz w budżecie, którym jednostki realizujące zadanie podlegają.

9. Ewidencja i wycena rozrachunków z tytułu funduszu alimentacyjnego wobec osób uprawnionych
i dłużników alimentacyjnych oraz udziału budżetu państwa i budżetu organu właściwego.

13.30-14.00 0biad

10. Rozliczenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych – budżet państwa, budżet gminy
wierzyciela, budżet gminy dłużnika.

11. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

12. Inwestycje –środki trwałe w budowie.

13. Instrukcja obiegu i kontroli dowodów ( dokumentów ) księgowych jednostek pomocy
społecznej – omówienie elementów obligatoryjnych instrukcji oraz elementów fakultatywnych;

14. Instrukcja kasowa – budowa instrukcji kasowej – poprawna – elementy obligatoryjne i fakultatywne;

15. Instrukcja inwentaryzacyjna – budowa instrukcji adekwatna do jednostki – elementy
obligatoryjne oraz fakultatywne;

16. Przykłady funkcjonujących w jednostkach instrukcji wewnętrznych oraz przykłady
nieprawidłowych rozwiązań.

17. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych i zasad polityki rachunkowości budżetowej,– kto, kiedy i jak?

18. Budżet jednostki samorządu terytorialnego – nowe regulacje w tym zakresie

19. Zasady umarzania należności budżetowych.

15.00- Wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia

od 15.00 Odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne z Ewą Koszelą

Wykładowca w trakcie szkolenia i konsultacji
odpowiada na wszystkie Państwa pytania!

Ważne: Zagadnienia na konsultacje należy zgłaszać
organizatorowi szkolenia do 13.11.2009r. na [email protected]  

W trakcie zajęć odbywają się przerwy kawowe

Koszt szkolenia: cena szkolenia wynosi 290,00 zł od 1 osoby i obejmuje: poczęstunek- kawa, herbata, napoje, obiad, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Dojazd na własny koszt.

ORGANIZATOR SZKOLENIA:

Studio Profilaktyki Społecznej NPDN, ul. Karmelicka 28/9A, 31-128 Kraków
tel.: 012 636 92 85, 636 37 93 fax: 012 626 94 40, 626 94 41, www.sps.org.pl

Koordynator szkolenia: Jacek Pobidyński
tel.: (012) 636 92 85 lub 660 76 77 15

Karta zgłoszenia do pobrania z www.sps.org.pl

Zapraszamy!

oprac. ops.pl angoc

Komentarze WROCŁAW: Szkolenie z Ewą Koszelą z nowej ustawy o fp, księgowania FA i polityki rachunkowości w JPS (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»