Archiwalne

Szkolenia SPS z Sędzią WSA dr Stanisławem Niteckim w Katowicach i we Wrocławiu

Szkolenia odbędą się w dniach:

17 listopada 2009r. (wtorek) w Katowicach
Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach
ul. Pogórna 4, 40-955 Katowice (www.not.katowice.pl )
(kierować się w stronę Urzędu Wojewódzkiego)

27 listopada 2009r. (piątek) we Wrocławiu
godz.10.00-15.00 (plus konsultacje indywidualne)
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
ul. Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław (www.duw.pl)

Szkolenie prowadzi:

Dr Stanisław Nitecki – Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, specjalista w zakresie prawa administracyjnego, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, współautor m.in. "Komentarza do ustawy o pomocy społecznej", "Wzorów decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej", autor wydanego w 2008 roku "Prawa do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym", praktyk, prowadzący szkolenia m.in. dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wykładowca w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu

UWAGA! Wychodząc naprzeciw Państwa sugestiom i oczekiwaniom – Wykładowca odpowiada na pytania i omawia problemy zgłoszone przez uczestników szkolenia

Program szkolenia: „Zasady ogólne postępowania administracyjnego i ich wpływ na postępowanie w sprawach pomocy społecznej”

godz. 10.00-15.00 (plus konsultacje indywidualne)

10.00-15.00 Prowadzenie dr Stanisław Nitecki:
Zasady ogólne postępowania administracyjnego
1. Praworządności,
2. Prawdy obiektywnej,
3. Czynnego udziału strony w postępowaniu,
4. Pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa,
5. Informowania, (pomocy prawnej stronom i innym uczestnikom postępowania)
6. Dwuinstancyjności,
7. Uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu strony,
8. Szybkości,
9. Pisemności,
10. Trwałości ostatecznej decyzji administracyjnej.
Podmioty postępowania administracyjnego
1. Właściwość miejscowa organu w sprawach pomocy społecznej i wsparcia społecznego
2. Wyłączenie pracownika i organu
3. Podmioty uprawnione do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej i wsparcia społecznego
4. Rodzina jako podmiot świadczenia
5. Osoba fizyczna jako podmiot świadczenia z pomocy społecznej i w ramach wsparcia społecznego
6 Zmarły jako adresat działań pomocy społecznej

Postępowanie przed organem pierwszej instancji
1. Wszczęcie postępowania
2. Postępowanie dowodowe
2. 1. Wywiad środowiskowy w pomocy społecznej
2. 2. Wywiad środowiskowy w ramach wsparcia społecznego
2. 3. Dokumenty i inne czynności w postępowaniu dowodowym
3. Wydanie decyzji i elementy decyzji
4. Postanowienie jako forma rozstrzygnięcia w kpa
5. Związanie organu wydaną decyzją
Postępowanie odwoławcze
1. Postępowanie odwoławcze przed organem pierwszej instancji
2. Postępowanie odwoławcze przed organem wyższego stopnia
3. Postępowanie zażaleniowe

Weryfikacja ostatecznej decyzji administracyjnej- prowadzenie dr Stanisław Nitecki
1. Wznowienie postępowania
2.. Stwierdzenie nieważności decyzji
3. Zmiana i uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej
4. 1. Zmiana i uchylenie decyzji w kpa
4. 2. Zmiana i uchylenie decyzji w oparciu o przepisy prawa materialnego
4. 3. Wstrzymanie świadczenia pieniężnego
4. 4. Zaprzestanie udzielania świadczenia
4. 5. Zawieszenie pomocy
5. 1. Wygaszenie decyzji
6. 2. Wywłaszczenie z prawa

Zaskarżanie decyzji i postanowień do sądu administracyjnego

Najczęstsze problemy związane ze stosowaniem Kodeksu Postępowania Administracyjnego a szczególnymi regulacjami wynikającymi z ustaw: o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na podstawie zagadnień zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

UWAGA! Wychodząc naprzeciw Państwa sugestiom i oczekiwaniom – Wykładowca odpowiadają na pytania i omawiają problemy zgłoszone organizatorowi szkolenia

Ważne: Uczestnicy szkolenia proszeni są o przesyłanie e-mailem lub faxem na adres organizatora pytań dotyczących omawianej tematyki w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni od terminu szkolenia na adres [email protected]  

ORGANIZATOR SZKOLENIA:

Studio Profilaktyki Społecznej
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
ul. Karmelicka28/9A, 31-128 Kraków,
tel.: 012 636 92 85, 636 37 93 fax: 012 626 94 40, 626 94 41

Koszt szkolenia: cena szkolenia wynosi 290,00 zł od 1 osoby i obejmuje: poczęstunek- kawa, herbata, napoje, obiad, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Dojazd na własny koszt.

Szczegółowy harmonogram szkolenia wraz z kartą zgłoszenia
do pobrania z www.sps.org.pl

Zapraszamy!

Liczba miejsc ograniczona.

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenia SPS z Sędzią WSA dr Stanisławem Niteckim w Katowicach i we Wrocławiu (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»